Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de conception technique

2024/S 12-031679  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Cracovie: Services de conception technique 2024/S 012-031679 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie NumÈro national d'identification: PL21 Adresse postale: ul. G?owackiego 56 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-085 Pays: Pologne Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124465810 Fax: +48 124465702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w WojewÛdztwie Ma?opolskim z podzia?em na zadania: zadanie nr 3 EuroVelo 11 (...) z uwagi na brak miejsca ca?a nazwa podana jest w sekcji II.2.4) NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271-84/18
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
EuroVelo 11 (EV11), woj. ma?opolskie, powiat krakowski, proszowicki, gmina KrakÛw, KocmyrzÛw-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, miejscowo?? Prusy, KocmyrzÛw-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, Ko?cielec
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Pe?na nazwa zamÛwienia (w zwi?zku z niewystarczaj?ca ilo?ci? miejsca w pkt
   1. 1. nie jest mo?liwe wskazanie tam pe?nej nazwy zamÛwienia, przez co zosta?a ona wskazana w niniejszym punkcie): Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w WojewÛdztwie Ma?opolskim z podzia?em na zadania: Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11) ñ odcinek od granicy miasta KrakÛw do styku z woj. ?wi?tokrzyskim w gminie Proszowice ñ opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwole? Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody w?a?ciwych organÛw na prowadzenie robÛt w oparciu o obowi?zuj?ce przepisy, oszacowanie kosztÛw inwestycji oraz pe?nienie nadzoru autorskiego dla trasy rowerowej o d?ugo?ci ok 32,1 km na odcinku od km 230+325 do km 262+417, tj. do granicy woj. ?wi?tokrzyskiego, zaprojektowanie robÛt budowlanych obejmuj?cych budow? drogi rowerowej wraz z remontem istniej?cych drÛg publicznych i wewn?trznych, budow? i remont obiektÛw in?ynierskich oraz oznakowanie szlaku, 2) opracowanie projektÛw sta?ej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 09/02/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 038-086135
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZDW-DN-4-271-84/18
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
12/02/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz Ville: Studzienice Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 560 400.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z przepisami Dzia?u IX Rozdzia? 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej ustaw? PZP).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
EuroVelo 11 (EV11), woj. ma?opolskie, powiat: krakowski, proszowicki, gmina: KrakÛw, KocmyrzÛw-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, miejscowo??: Prusy, KocmyrzÛw-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, Ko?cielec
VII.1.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody w?a?ciwych organÛw na prowadzenie robÛt w oparciu o obowi?zuj?ce przepisy, oszacowanie kosztÛw inwestycji oraz pe?nienie nadzoru autorskiego dla trasy rowerowej o d?ugo?ci ok 32,1 km na odcinku od km 230+325 do km 262+417, tj. do granicy woj. ?wi?tokrzyskiego, zaprojektowanie robÛt budowlanych obejmuj?cych budow? drogi rowerowej wraz z remontem istniej?cych drÛg publicznych i wewn?trznych, budow? i remont obiektÛw in?ynierskich oraz oznakowanie szlaku, 2) opracowanie projektÛw sta?ej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia, obok zadania podstawowego, s? prace dodatkowe obejmuj?ce opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) dla odcinka trasy rowerowej o d?ugo?ci ok. 3,3 km zlokalizowanego w m. Zielona w gminie Koniusza (ok. km 238+000- 241+100 ) poprowadzonego w ruchu ogÛlnym oraz wykonanie Programu Funkcjonalno-U?ytkowego (PFU) dla odcinka trasy rowerowej od granicy powiatu proszowickiego do ko?ca zakresu opracowania (wskazanego w OPZ) na terenie miasta Krakowa.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 22/09/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 446 196.55 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz Ville: Studzienice Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Przedmiotem zamÛwienia, obok zamÛwienia podstawowego, s? prace dodatkowe obejmuj?ce opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) dla odcinka trasy rowerowej o d?ugo?ci ok. 3,3 km zlokalizowanego w m. Zielona w gminie Koniusza (ok. km 238+000- 241+100 ) poprowadzonego w ruchu ogÛlnym oraz wykonanie Programu Funkcjonalno-U?ytkowego (PFU) dla odcinka trasy rowerowej od granicy powiatu proszowickiego do ko?ca zakresu opracowania (wskazanego w OPZ) na terenie miasta Krakowa.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Wykonanie prac dodatkowych sta?o si? niezb?dne do zrealizowania zamÛwienia podstawowego (celem zachowania ciag?o?ci trasy). Zrealizowanie zamÛwienia dodatkowego jest korzystne z punktu widzenia Zamawiaj?cego jako dysponenta ?rodkÛw publicznych oraz jest nieroz??cznie zwi?zane z wykonaniem zamÛwienia podstawowego z przyczyn technicznych, funkcjonalnych, gospodarczych (z uwagi na konieczno?? zachowania spÛjno?ci, kompletno?ci i kompatybilno?ci opracowania) zasadnym jest, aby prace te zosta?y udzielone jako zamÛwienie dodatkowe Wykonawcy zamÛwienia podstawowego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 560 400.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 446 196.55 PLN Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w WojewÛdztwie Ma?opolskim z podzia?em na zadania: zadanie nr 3 EuroVelo 11 (...) z uwagi na brak miejsca ca?a nazwa podana jest w sekcji II.2.4) 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique