Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 01/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2021/S 37-093287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Cracovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2021/S 037-093287

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 255-641594)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie
NumÈro national d'identification: PL21
Adresse postale: ul. G?owackiego 56
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
Code postal: 30-085
Pays: Pologne
Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
TÈlÈphone: +48 124465810
Fax: +48 124465702
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa obwodnicy m. Lisia GÛra w ci?gu DW 984 ñ opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umo?liwiaj?cych realizacj inwestycji, pe?nienie nadzoru autorskiego

NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271-79/20

II.1.2)
Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy m. Lisia GÛra w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 984 o d?ugo?ci ok. 4,5 km ñ w podziale na zakres podstawowy zamÛwienia (obejmuj?cy opracowanie projektÛw budowlanych, projektÛw technicznych i projektÛw wykonawczych oraz uzyskanie niezb?dnych opinii, uzgodnie i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej (ZRID) wraz z jej uzyskaniem) oraz zakres opcjonalny zamÛwienia (obejmuj?cy pe?nienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamÛwienia). SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cy za?. nr 1 SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 255-641594

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts