Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de concession de crÈdit

2020/S 149-365980  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Cracovie: Services de concession de crÈdit 2020/S 149-365980 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska KrakÛw ñ Urz?d Miasta Krakowa Adresse postale: pl. Wszystkich ?wi?tych 3/4 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-004 Pays: Pologne Courriel: info@um.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126161216 Fax: +48 126161236 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.bip.krakow.pl https://www.bip.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaci?gni?cie kredytÛw bankowych o zmiennym oprocentowaniu.
NumÈro de rÈfÈrence: OR-10.271.39.2020
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ÑZaci?gni?cie kredytÛw bankowych o zmiennym oprocentowaniuî.
   2.  Na przedmiot zamÛwienia sk?adaj si nast?puj?ce cz??ci
:

   2. 1. cz?? 1 ñ kredyt bankowy w kwocie 200 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu;
   2. 2. cz?? 2 ñ kredyt bankowy w kwocie 100 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu.
   3.  SzczegÛ?owy opis wymaga ñ dla ka?dej z cz??ci ñ zosta zawarty w umowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 100 611 178.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ kredyt bankowy w kwocie 200 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66113000 Services de concession de crÈdit
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: cz?? 1 ñ kredyt bankowy w kwocie 200 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu.
   2.  SzczegÛ?owy opis wymaga zosta zawarty w umowie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 2 ñ kredyt bankowy w kwocie 100 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66113000 Services de concession de crÈdit
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: cz?? 2 ñ kredyt bankowy w kwocie 100 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu.
   2.  SzczegÛ?owy opis wymaga zosta zawarty w umowie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 083-196465
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ kredyt bankowy w kwocie 200 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum w sk?adzie:
   1.  Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Pu?awska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-515 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel:
   2.  Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-955 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel:
   3.  ING Bank ?l?ski SA Adresse postale: ul. Sokolska 34 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-086 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 67 074 118.74 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 67 074 118.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz?? 2 ñ kredyt bankowy w kwocie 100 000 000 PLN o zmiennym oprocentowaniu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum w sk?adzie:
   1.  Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Pu?awska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-515 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel:
   2.  Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-955 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel:
   3.  ING Bank ?l?ski SA Adresse postale: ul. Sokolska 34 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-086 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 33 537 059.42 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 33 537 059.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uwaga! Dotyczy sekcji II.1.7 og?oszenia (pn. Ñca?kowita warto? zamÛwieniaî) oraz sekcji V.2.4 og?oszenia (Ñca?kowita ko?cowa warto??î w ka?dej cz??ci zamÛwienia) ñ Zamawiaj?cy wskaza kwot przeznaczon na sfinansowanie zamÛwienia oraz sfinansowanie poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia ñ odczytane podczas otwarcia ofert. SzczegÛ?owe warunki finansowe zaproponowane przez WykonawcÛw dost?pne s na stronie bip Zamawiaj?cego w zak?adce dotycz?cej przedmiotowego zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: jak w sekcji VI.4.1 og?oszenia Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy z 29.1.2004 ñ Prawo zamÛwie publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pÛ?n. zm.) czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ww. ustawy. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?a przes?ana w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni, je?eli zosta?a przes?ana w inny sposÛb, lub w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej (je?li dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub/i Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia). Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pÛ?niej ni do czasu otwarcia rozprawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: jak w pkt VI.4.1 og?oszenia Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit