Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de conduite des travaux

2020/S 147-361551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Services de conduite des travaux 2020/S 147-361551 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zamawiaj?cy - Gmina Miejska Kraków z siedzib w Krakowie; pe?nomocnik Zamawiaj?cego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Adresse postale: pl. Wszystkich ?wi?tych 3-4 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-004 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szymon Mikos Courriel: Szymon.Mikos@plk-sa.pl Fax: +48 123933455 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.platformazakupowa.plk-sa.pl http://www.platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.platformazakupowa.plk-sa.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zarz?dzanie i sprawow. nadz. nad realizacj zad.: Zaproj. i wykonanie robót dla zad. pn. Przebud. stacji kolejowej "Kraków Swoszowice" wraz z budow parkingu typu Park & Ride Numéro de référence: IREZA3f-216-08/20
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi dla zadania inwestycyjnego, na które sk?ada si nast?puj?cy kontrakt: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przebudowa stacji kolejowej "Kraków Swoszowice" wraz z budow parkingu typu Park & Ride. Zakres zamówienia obejmuje: zarz?dzanie i pe?nienie nadzoru nad realizacj kontraktu w czasie realizacji robót oraz w okresie zg?aszania wad zgodnie z SWK (szczególne warunki kontraktu - zgodnie z definicj FIDIC) i OWK (ogólne warunki kontraktu - zgodnie z definicj FIDIC, opisuj?ce ??cznie z SWK relacje kontraktowe pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc robót, jak te obowi?zki Wykonawcy w zakresie wype?niania roli in?yniera), na warunkach okre?lonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz umowie, w tym w zakresie umów przy??czeniowych i umów na usuni?cie kolizji.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction 71521000 Services de conduite de chantier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
miasto Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi dla zadania inwestycyjnego, na które sk?ada si nast?puj?cy kontrakt: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przebudowa stacji kolejowej "Kraków Swoszowice" wraz z budow parkingu typu Park & Ride. Zakres zamówienia obejmuje: zarz?dzanie i pe?nienie nadzoru nad realizacj kontraktu w czasie realizacji robót oraz w okresie zg?aszania wad zgodnie z SWK (szczególne warunki kontraktu - zgodnie z definicj FIDIC) i OWK (ogólne warunki kontraktu - zgodnie z definicj FIDIC, opisuj?ce ??cznie z SWK relacje kontraktowe pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc robót, jak te obowi?zki Wykonawcy w zakresie wype?niania roli in?yniera), na warunkach okre?lonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz umowie, w tym w zakresie umów przy??czeniowych i umów na usuni?cie kolizji. Us?uga ?wiadczona b?dzie, co do zasady w etapach: - etap 1 - niniejsze post?powanie nie obejmuje realizacji etapu 1, - etap 2 - w zale?no?ci od zakresu realizacji kontraktu na roboty budowlane: a) etap 2 - dla zakresu podstawowego realizacji robót (etap I robót) - realizowany b?dzie od dnia podpisania umowy do dnia zako?czenia wykonywania robót (wystawienia ?wiadectwa przej?cia); b) etap 2 dla zakresu rozszerzonego realizacji robót (czyli etap II robót - zakres opcji kontraktu na roboty) - realizowany b?dzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiaj?cego poleceniu rozpocz?cia us?ugi dla etapu 2 dla zakresu rozszerzonego, wydanym nie pó?niej ni 14 dni od z?o?enia o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji na roboty, okre?laj?cym termin rozpocz?cia realizacji etapu 2 dla zakresu rozszerzonego nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia, do dnia zako?czenia wykonywania robót (wystawienia ?wiadectwa przej?cia), - etap 3 - dotycz?cy okresu gwarancji i zg?aszania wad z umowy na roboty, realizowany od zako?czenia wykonywania wszystkich robót (od dnia nast?pnego po wystawieniu ?wiadectwa przej?cia dla realizowanych etapów/etapu) przez okres 36 miesi?cy, z zastrze?eniem, i czas ten mo?e ulec wyd?u?eniu w przypadku zastosowania prawa opcji okre?lonego w § 28 umowy. Zamówienie obejmuje zakres, w sk?ad którego wchodzi etap 2 oraz etap
   3. 
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji obejmuje: a) etap 2 dla zakresu rozszerzonego realizacji robót (czyli etap II robót - zakres opcji kontraktu na roboty) - realizowany b?dzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiaj?cego poleceniu rozpocz?cia us?ugi dla etapu 2 dla zakresu rozszerzonego, wydanym nie pó?niej ni 14 dni od z?o?enia o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji na roboty, okre?laj?cym termin rozpocz?cia realizacji etapu 2 dla zakresu rozszerzonego nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia z?o?enia przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia, do dnia zako?czenia wykonywania robót (wystawienia ?wiadectwa przej?cia); oraz b) wyd?u?enie czasu realizacji etapu 3, odr?bnie dla kontraktu ponad przewidziane w umowie 36 miesi?cy o: - 12 miesi?cy, - 24 miesi?ce.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Uni Europejsk w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ma?opolskiego
II.2.14) Informations complémentaires W celu oceny ofert Zamawiaj?cy przyjmuje nast?puj?ce kryteria: 1) cena - 60 %; 2) do?wiadczenie personelu Wykonawcy - 40 %.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia, tj.: a) posiada w ci?gu ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, za ten okres, ?redni roczny przychód netto ze sprzeda?y w kwocie minimalnej 2 000 000,00 PLN; b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow - w wysoko?ci nie mniejszej ni 200 000,00 PLN. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów: a) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) cz?? sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci równie odpowiednio z opini o badanym sprawozdaniu (jego cz??ci), a w przypadku Wykonawców niezobowi?zanych do sporz?dzenia finansowego, innych dokumentów okre?laj?cych przychód netto ze sprzeda?y - za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - za ten okres; c) inne dokumenty - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o których mowa w lit. b i c.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)wymagane jest wykazanie przez Wykonawc wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie), minimalnie 3 (trzech) us?ug polegaj?cych na zarz?dzaniu inwestycj i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych, obejmuj?cych budow lub przebudow?: minimum 1 km linii kolejowej wraz z budow lub przebudow co najmniej jednego peronu przy czym us?ugi te musz dotyczy robót budowlanych, których ??czna warto? zako?czonych lub odebranych ?wiadectwem przej?cia (protoko?em odbioru ko?cowego) robót wynosi co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto dla ka?dej wykazanej us?ugi; 2) wymagane jest wykazanie przez Wykonawc dysponowaniem osobami wchodz?cymi w sk?ad sta?ego zespo?u in?yniera, zgodnie z poni?szym wyszczególnieniem: a) in?ynier projektu: - wykszta?cenie wy?sze, - minimum 5 lat do?wiadczenia na stanowisku in?yniera projektu lub in?yniera rezydenta lub dyrektora kontraktu lub równorz?dnym w zakresie zarz?dzania projektami inwestycyjnymi, - w ci?gu ostatnich 10 lat liczonych do terminu sk?adania ofert w post?powaniu zdoby do?wiadczenie w zakresie zarz?dzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powy?ej, na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej w tym przynajmniej 1 dotycz?cej infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 6 miesi?cy na ka?dej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe; b) inspektor nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej: - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalno?ci, - posiada co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w danej specjalno?ci, w pe?nieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i zdoby w tym czasie do?wiadczenie, potwierdzone pe?nieniem funkcji inspektora nadzoru na minimum 2 inwestycjach, których warto? wynosi?a co najmniej 5 000 000 PLN ka?da; c) inspektor nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadaj?ce nadzorowanemu zakresowi robót, - posiada co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w danej specjalno?ci, w pe?nieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i zdoby w tym czasie do?wiadczenie, potwierdzone pe?nieniem funkcji inspektora nadzoru na minimum 2 inwestycjach, których warto? wynosi?a co najmniej 5 000 000 PLN ka?da; d) inspektor nadzoru w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadaj?ce nadzorowanemu zakresowi robót, - posiada co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w danej specjalno?ci, w pe?nieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i zdoby w tym czasie do?wiadczenie, potwierdzone pe?nieniem funkcji inspektora nadzoru na minimum 2 inwestycjach w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, których warto? wynosi?a co najmniej 5 000 000 PLN ka?da; e) specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych: - wykszta?cenie co najmniej ?rednie, - minimum 2 lata do?wiadczenia w pracy na stanowisku specjalisty do spraw obmiarów robót wraz z ich rozliczaniem lub sporz?dzaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich na podstawie dokumentacji projektowej, w tym co najmniej 12 miesi?cy przy projektach realizowanych w oparciu o warunki FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, zdobyte przy realizacji co najmniej 2 inwestycji, których warto? wynosi?a ponad 5 000 000 PLN ka?da. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów: a) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do IDW); b) dowody okre?laj?ce, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o których mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane; c) inne dokumenty - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o których mowa w lit. b; d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6a do IDW.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Okre?lone w tomie II SIWZ - Warunki umowy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
W siedzibie pe?nomocnika Zamawiaj?cego Region Po?udniowy, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków, POLSKA, sala 355 (3. pi?tro)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Tam gdzie w SIWZ lub jej cz??ciach czy za??cznikach zosta?o wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca; materia?ów, urz?dze lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa wart. 30 Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materia?ów, urz?dze lub rozwi?za równowa?nych pod warunkiem, ?e zagwarantuj one realizacj robót oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od za?o?onych w wy?ej wymienionych dokumentach. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Podobne zamówienie mo?e zosta udzielone w trybie zamówienia z wolnej r?ki, po wcze?niejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, w szczególno?ci w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu r?kojmi i mo?e obejmowa nast?puj?ce zakresy: zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego na etapie dokumentacji projektowej, realizacji robót oraz okresu gwarancji.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Po?udniowy Adresse postale: pl. Matejki 12 Ville: Kraków Code postal: 31-157 Pays: Pologne Téléphone: +48 123931321
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier