Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 31/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de configuration de logiciels

2023/S 97-302182  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Cracovie: Services de configuration de logiciels

2023/S 097-302182

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 077-232078)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Kliniczny im. dr. JÛzefa Babi?skiego SPZOZ w Krakowie
Adresse postale: ul. dr. J. Babi?skiego 29
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-393
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Wilk
Courriel: anna.wilk@babinski.pl
TÈlÈphone: +48 126524526
Fax: +48 126524459
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.babinski.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych us?ug MSIM

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-14/23

II.1.2)
Code CPV principal
72265000 Services de configuration de logiciels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego zadania polegaj?cego na rozbudowie funkcjonalno?ci eksploatowanego przez Zamawiaj?cego zintegrowanego systemu informatycznego HIS Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o. oraz integracja z Regionaln? Platform? Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w WojewÛdztwie Ma?opolskim w ramach projektu ÑMa?opolski System Informacji Medycznejî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 077-232078

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.14

Au lieu de:

Informacje dodatkowe
   1.  Oferty sk?adane w niniejszym post?powaniu musz? by? zabezpieczone wadium.
   2.  Wadium w wysoko?ci 7 000,00 z? (s?ownie: siedem tysi?cy z?otych 00/100) wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 26.05.2023r.

Lire:

Informacje dodatkowe
   1.  Oferty sk?adane w niniejszym post?powaniu musz? by? zabezpieczone wadium.
   2.  Wadium w wysoko?ci 7 000,00 z? (s?ownie: siedem tysi?cy z?otych 00/100) wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 31.05.2023r.

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce: Strona internetowa prowadzonego post?powania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po up?ywie terminu sk?adania ofert, tj. w dniu 26.05.2023r. o godz. 9:30 przy u?yciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, ktÛra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
Lire:

Miejsce: Strona internetowa prowadzonego post?powania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po up?ywie terminu sk?adania ofert, tj. w dniu 31.05.2023r. o godz. 10:00 przy u?yciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, ktÛra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
NumÈro de section: II.2.7

Au lieu de:

Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 60 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2023r. Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 26/05/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 23/08/2023

Lire:

Date: 28/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 26/05/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych us?ug MSIM 31/05/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels