Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de conseil en rendement ÈnergÈtique

2020/S 147-361653  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Services de conseil en rendement ÈnergÈtique 2020/S 147-361653 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Ma?opolskie Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Witek, Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, ul. Rac?awicka 56, 30-017 KrakÛw Courriel: przetargi@umwm.pl TÈlÈphone: +48 122990978 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/ http://www.malopolska.pl http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie ocen energetycznych budynkÛw na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego NumÈro de rÈfÈrence: ZPO-IX.272.37.2020
II.1.2) Code CPV principal 71314300 Services de conseil en rendement ÈnergÈtique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 1)zamÛwienie obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 500 budynkÛw na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego; 2) przewidywana ilo? budynkÛw okre?la szacunkow ilo? budynkÛw, dla ktÛrych maj by przeprowadzone oceny energetyczne. Ilo?ci budynkÛw s szacunkowe i mog ulec zmianie m.in. w zakresie ilo?ci budynkÛw jednorodzinnych i wielorodzinnych przewidzianych do realizacji ocen w ramach poszczegÛlnych cz??ci z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zg?aszane w trakcie realizacji umowy, przy czym do rozlicze stosowana b?dzie stawka za typ budynku i ilo? ocen dla poszczegÛlnych typÛw budynku. Liczba budynkÛw mo?e si zmienia dowolnie, przy czym oceny mog by realizowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj danej umowy; 3) wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia odpowiedniego potencja?u kadrowego ankieterÛw i audytorÛw oraz koordynatorÛw do kontaktu z zamawiaj?cym i wnioskodawcami; 4) wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni w ocenach energetycznych zabytkowy charakter...
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 98 233.90 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
 1)zamÛwienie obejmuje wykonanie ocen energetycznych dla 500 budynkÛw na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego; 2) przewidywana ilo? budynkÛw okre?la szacunkow ilo? budynkÛw, dla ktÛrych maj by przeprowadzone oceny energetyczne. Ilo?ci budynkÛw s szacunkowe i mog ulec zmianie m.in. w zakresie ilo?ci budynkÛw jednorodzinnych i wielorodzinnych przewidzianych do realizacji ocen w ramach poszczegÛlnych cz??ci z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie zg?aszane w trakcie realizacji umowy, przy czym do rozlicze stosowana b?dzie stawka za typ budynku i ilo? ocen dla poszczegÛlnych typÛw budynku. Liczba budynkÛw mo?e si zmienia dowolnie, przy czym oceny mog by realizowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj danej umowy; 3) wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia odpowiedniego potencja?u kadrowego ankieterÛw i audytorÛw oraz koordynatorÛw do kontaktu z zamawiaj?cym i wnioskodawcami; 4) wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni w ocenach energetycznych zabytkowy charakter cz??ci budynkÛw, poprzez konsultacj z w?a?ciwym konserwatorem zabytkÛw; 5) wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia nast?puj?cej dokumentacji w ramach wykonania ka?dej oceny: a) ankieta (stanowi odr?bny dokument w ramach oceny), b) ?wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, c) okre?lenie zalece termomodernizacyjnych wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji dla danego budynku, d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urz?dzenia grzewczego w stanie istniej?cym i projektowa moc nowego ?rÛd?a ciep?a wraz z informacj o konieczno?ci modernizacji instalacji wewn?trznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku konieczno?ci takiej modernizacji, e) informacja o zadeklarowanym przez w?a?ciciela nowym rodzaju paliwa (?rÛd?a ciep?a), f) obliczenia wska?nika rocznego zapotrzebowania na energi ko?cow?, jaka mo?e by osi?gni?ta w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie, tj. zmian w systemie grzewczym w zakresie ?rÛd?a ciep?a i zastosowanego paliwa, instalacji wewn?trznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych, g) dokumentacja fotograficzna, h) uzyskanie o?wiadczenia w?a?ciciela; 6) na wykonanie oceny energetycznej budynku sk?adaj si nast?puj?ce etapy: a) wizja lokalna/ankieta ñ pierwsze spotkanie z w?a?cicielem, wype?nienie ankiety i wykonanie dokumentacji fotograficznej b) wykonanie dokumentu oceny, c) drugie spotkanie z w?a?cicielem (zapoznanie w?a?ciciela z wynikami oceny, uzyskanie jego podpisu na o?wiadczeniu), d) reklamacja/ponowna weryfikacja/kontrola zamawiaj?cego, e) odbiÛr zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia wspÛ?finansowany jest ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lat 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy przewidzia w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego mo?liwo? udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. ZamÛwienie polega na powtÛrzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamÛwienia podstawowego i zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, a jego warto? zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie podobne dla zamÛwienia podstawowego ñ nr sprawy ZPO-IX.272.31.2019.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie ocen energetycznych budynkÛw na terenie wojewÛdztwa ma?opolskiego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arkadiusz Kury Adresse postale: ul. Osiedle Boles?awa Prusa 25 Ville: Kamie Pomorski Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 160 280.49 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique