Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

2020/S 147-361735  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 2020/S 147-361735 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Ma?opolskie Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Pietruszka, Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków Courriel: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl Téléphone: +48 126160351 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/ http://www.malopolska.pl http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wsparcie Zamawiaj?cego w realizacji zamówienia publicznego na Budow?, wdro?enie i utrzymanie Ma?opolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) Numéro de référence: IS-I.272.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiaj?cego w realizacji zamówienia publicznego na budow?, wdro?enie i utrzymanie Ma?opolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu: "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych" zwanego dalej Projektem MIIP-2 oraz przeniesienie na Zamawiaj?cego autorskich praw maj?tkowych do utworów powsta?ych w wyniku wykonywania lub w zwi?zku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 253 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 72224000 Services de conseil en gestion de projet 72224100 Services de planification de la mise en application de systèmes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Kraków, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiaj?cego w realizacji zamówienia publicznego na budow?, wdro?enie i utrzymanie Ma?opolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu: "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych" zwanego dalej projektem MIIP-2 oraz przeniesienie na Zamawiaj?cego autorskich praw maj?tkowych do utworów powsta?ych w wyniku wykonywania lub w zwi?zku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w szczególno?ci w zakresie: - informatyczno-technologicznym - dotycz?cym w szczególno?ci infrastruktury informacji przestrzennej w??czaj?c rozwi?zania mobilne, funkcjonowania geoportali danych przestrzennych oraz w zakresie geodezji rolnej i funkcjonowania i udost?pniania danych i materia?ów z Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, - merytorycznym - dotycz?cym ?wiadczenia us?ug doradczych w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, infrastruktury informacji przestrzennej, geodezji rolnej oraz pozosta?ych zagadnie tematycznych zwi?zanych z realizacj projektu. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni zespó w sk?ad którego wchodzi b?d co najmniej: 1) specjalista ds. architektury aplikacji; 2) analityk biznesowy; 3) analityk ds. GIS; 4) specjalista ds. baz danych przestrzennych.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPMP.02.01.04-12-0136/18 pn.: "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych" w ramach osi priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska, dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, poddzia?anie
   2. 1.4 e-us?ugi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego program operacyjnego województwa ma?opolskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy w pkt II.2.5 zaznaczy jedynie jako kryterium udzielenia zamówienia "cena", gdy formularz og?oszenia nie przewiduje mo?liwo?ci opisania kryterium. Jednak?e wybór Wykonawcy oparty by o negocjacje dotycz?ce ceny oraz istotnych warunków umowy. Po zatwierdzeniu ustalonych warunków udzielenia zamówienia dokonany zosta wybór Wykonawcy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy w og?oszeniu o zamówieniu nr 2017/S 64-120581 oraz SIWZ, w post?powaniu pn. "?wiadczenie us?ugi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego) w ramach projektu pn. "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych", nr referencyjny post?powania IS-I.272.6.2016, przewidzia mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy us?ug, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug do wysoko?ci 30 % warto?ci zamówienia, w szczególno?ci w przypadku wyst?pienia konieczno?ci aktualizacji dokumentów (innych ni okre?lone w pkt III.3 SOPZ), zwi?kszenia ilo?ci spotka?, o których mowa w pkt IV.5 SOPZ. Zakres zamówienia jest zgodny z przewidzianym zakresem dla zamówienia podobnego w post?powaniu nr IS.I.272.6.2016, w wyniku którego zawarta zosta?a umowa nr IXA/575/IS/17 z dnia 10 lipca 2017 r. 2017/S 64-120581
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 117-284788
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Avility Spó?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Gwia?dzista 15A lok. 411 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-651 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 260 151.29 PLN Valeur totale du marché/du lot: 253 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zaproszenie do negocjacji zosta?o przes?ane do Wykonawcy w dniu 1 czerwca 2020 r. Negocjacje z Wykonawc odby?y si w dniach: I spotkanie:
   4. 6.2020; II spotkanie:
   8. 6.2020; III spotkanie: 15.6.2020; IV spotkanie: 16.6.2020.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72224000 - Services de conseil en gestion de projet 
72224100 - Services de planification de la mise en application de systèmes