Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de conservation des sites historiques

2023/S 194-608725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Cracovie: Services de conservation des sites historiques 2023/S 194-608725 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Cmentarzy Komunalnych Adresse postale: ul. Rakowicka 26 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-510 Pays: Pologne Courriel: przetargi@zck-krakow.pl TÈlÈphone: +48 126199940 Fax: +48 126199990 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zck-krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Prace remontowo ñ konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie ñ w podziale na cztery cz??ci. NumÈro de rÈfÈrence: P ñ 3 / PN / 2023
II.1.2) Code CPV principal 92522100 Services de conservation des sites historiques
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:

   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia s? ÑPrace remontowo ñ konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 4 cz??ciî polegaj?ce na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w warunkach zewn?trznych, zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz przywrÛceniu do stanu pierwotnego i poprawa walorÛw estetycznych obiektÛw, zgodnie z Programem prac konserwatorskich, ekspertyzami oraz pozwoleniami Miejskiego Konserwatora ZabytkÛw na prowadzenie prac konserwatorskich.
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w:
   3. 2.1. projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 2 do SWZ),
   3. 2.2. dokumentacja: program prac wraz z dokumentacj? fotograficzn?, ekspertyza konstrukcyjna grobowca J?drzejewskich i ekspertyza dendrologiczna drzewa przy grobowcu J?drzejewskich, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenia konserwatorskie (za??cznik nr 3 do SWZ),
   3. 2.3. specyfikacja techniczna wykonania
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 835 810.30 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ Konserwacja zespo?u zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (...)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45453100 Travaux de remise en Ètat
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 1 ñ Konserwacja zespo?u zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26: grobowca rodziny Zawi?owskich na kwaterze Ac, grobowca rodziny J?drzejewskich (vel J?drzejowskich) na pasie 4, grupy dwÛch grobÛw na kwaterze XII b: pomnika nagrobnego na grobie Marcelego Marka Guyskiego i grobowca Antoniny Ro?niatowskiej, pomnika nagrobnego na grobie Marii Komar na pasie 41, grobowca prof. Nikodema Napoleona Cybulskiego i rodziny Cybulskich na kwaterze O, grobowca rodziny Wodzickich na pasie Lb.
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w:
   3. 2.1. projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 2 do SWZ),
   3. 2.2. dokumentacja: program prac wraz z dokumentacj? fotograficzn?, ekspertyza konstrukcyjna grobowca J?drzejewskich i ekspertyza dendrologiczna drzewa przy grobowcu J?drzejewskich, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenia konserwatorskie (za??cznik nr 3 do SWZ),
   3. 2.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo ñ konserwatorskich (za??cznik nr 4 do SWZ).
   3. 2.4. przedmiar (za??cznik nr 5 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   4.  Wymagany termin wykonania zamÛwienia
   4. 1. Cz??? 1:
   4. 1.1. I etap: od dnia zawarcia umowy do 27 pa?dziernika 2023 r.
   4. 1.2. II etap: od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 28 pa?dziernika 2024 r.
   4. 1.3. III etap: od dnia 1 kwietnia 2025 r. do 28 pa?dziernika 2025 r.
   4. 1.4. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany / korekty podzia?u zakresu prac pomi?dzy etapami cd SWZ
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ Konserwacja zespo?u zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45453100 Travaux de remise en Ètat
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 2 ñ Konserwacja zespo?u zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26: dwÛch pomnikÛw nagrobnych na kwaterze X (iks): na grobie Jana Zar?cznego i Stanis?awa Zar?cznego oraz na grobie Antoniny i Felicji Korotkiewicz, grupy pi?ciu pomnikÛw nagrobnych na kwaterze ?: nagrobka na grobie Jana Klimczaka i Jana Widlarza, nagrobka na grobie Szcz?snego Chmielewskiego, nagrobka na grobie Juliana i Kamili Rudzkich, pomnika nagrobnego na grobie Marii Huppmann oraz pomnika nagrobnego na grobie Marii Reyma?skiej, grupy pi?ciu pomnikÛw nagrobnych na pasie 7 na grobach: rodziny Kantor, Zdenki Lach, rodziny Skalskich, Stanis?awa Zakrzewskiego i Antoniny Pieg?owskiej, pomnika nagrobnego na grobie Jana Tele?y?skiego na pasie 2, pomnika nagrobnego na grobie W?adys?awa Niemekszy na pasie 47.
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w:
   3. 2.1. projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 2 do SWZ),
   3. 2.2. dokumentacja: program prac wraz z dokumentacj? fotograficzn?, ekspertyza konstrukcyjna grobowca J?drzejewskich i ekspertyza dendrologiczna drzewa przy grobowcu J?drzejewskich, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenia konserwatorskie (za??cznik nr 3 do SWZ),
   3. 2.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo ñ konserwatorskich (za??cznik nr 4 do SWZ).
   3. 2.4. przedmiar (za??cznik nr 5 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   4. 1. Cz??? 2:
   4. 1.1. I etap: od dnia zawarcia umowy do 27 pa?dziernika 2023 r.
   4. 1.2. II etap: od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 28 pa?dziernika 2024 r.
   4. 1.3. III etap: od dnia 1 kwietnia 2025 r. do 28 pa?dziernika 2025 r.
   4. 1.4. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany / korekty podzia?u zakresu prac pomi?dzy etapami bez zmiany wynagrodzenia ca?kowitego cd SWZ
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 3 ñ Konserwacja zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na grobach na cmentarzu PodgÛrskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45453100 Travaux de remise en Ètat
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 3 ñ Konserwacja zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na grobach: JÛzefa Huczy?skiego, Antoniny GÛreckiej oraz Franciszka Winkowskiego ñ w zespole zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na cmentarzu PodgÛrskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie.
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w:
   3. 2.1. projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 2 do SWZ),
   3. 2.2. dokumentacja: program prac wraz z dokumentacj? fotograficzn?, ekspertyza konstrukcyjna grobowca J?drzejewskich i ekspertyza dendrologiczna drzewa przy grobowcu J?drzejewskich, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenia konserwatorskie (za??cznik nr 3 do SWZ),
   3. 2.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo ñ konserwatorskich (za??cznik nr 4 do SWZ).
   3. 2.4. przedmiar (za??cznik nr 5 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   4. 2. Cz??? 3:
   4. 2.1. I etap: od dnia zawarcia umowy do 27 pa?dziernika 2023 r.
   4. 2.2. II etap: od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 28 pa?dziernika 2024 r.
   4. 2.3. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany / korekty podzia?u zakresu prac pomi?dzy etapami bez zmiany wynagrodzenia ca?kowitego cd SWZ
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 4 ñ Bie??ca konserwacja nagrobkÛw ñ prace renowacyjno-porz?dkowe przy wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45453100 Travaux de remise en Ètat
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 4 ñ Bie??ca konserwacja nagrobkÛw ñ prace renowacyjno-porz?dkowe przy wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim: przy pomniku na grobie u?anÛw poleg?ych na ulicach Krakowa w 1923 r. oraz grobowcu ks. Stanis?awa Stoja?owskiego.
   3. 2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w:
   3. 2.1. projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 2 do SWZ),
   3. 2.2. dokumentacja: program prac wraz z dokumentacj? fotograficzn?, ekspertyza konstrukcyjna grobowca J?drzejewskich i ekspertyza dendrologiczna drzewa przy grobowcu J?drzejewskich, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenia konserwatorskie (za??cznik nr 3 do SWZ),
   3. 2.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo ñ konserwatorskich (za??cznik nr 4 do SWZ).
   3. 2.4. przedmiar (za??cznik nr 5 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   4. 3. Cz??? 4:
   4. 3.1. do 3 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, nie pÛ?niej ni? do 27 pa?dziernika 2023 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 134-425472
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ Konserwacja zespo?u zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o.
Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rafa? Pucha?a AMONIT Ville: Bolechowice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 416 143.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 400 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ Konserwacja zespo?u zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o.
Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rafa? Pucha?a AMONIT Ville: Bolechowice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 290 174.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 332 500.01 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Cz??? 3 ñ Konserwacja zabytkowych pomnikÛw nagrobnych na grobach na cmentarzu PodgÛrskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o.
Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rafa? Pucha?a AMONIT Ville: Bolechowice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 497.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 86 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz??? 4 ñ Bie??ca konserwacja nagrobkÛw ñ prace renowacyjno-porz?dkowe przy wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Konserwatorska BASZTA Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rafa? Pucha?a AMONIT Ville: Bolechowice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 82 995.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
15. Kryteria oceny ofert dla cz??ci od 1 do 4 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami i ich znaczeniem: 15.1.1. cena ñ 60% 15.1.2. wyd?u?enie okresu gwarancji ñ 40% Ocena ofert wyra?ona jest w punktach 1% = 1pkt. Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta, ktÛra uzyska najwi?cej punktÛw po zsumowaniu punktÛw otrzymanych w ka?dym ww. kryteriÛw, spo?rÛd ofert nieodrzuconych i spe?niaj?cych wszystkie wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w SWZ. Punkty b?d? liczone z dok?adno?ci? do dwÛch miejsc po przecinku. 18.1. W przedmiotowym post?powaniu wadium nie jest wymagane. 19.1. Wybrany Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy na sum? stanowi?c? 5% ceny oferty brutto, zgodnie z art. 449 ñ 453 ustawy ñ w terminie do dnia podpisania umowy.
   6. 1. Do oferty Wykonawca do??cza aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Niniejsze o?wiadczenie Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).
   6. 3. Wype?niony i podpisany przez osoby uprawnione / upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 11.2. ñ 11.5. SWZ.
   6. 4. Wype?niony i podpisany przez osoby uprawnione / upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy Kosztorys ofertowy ñ Przedmiar za??cznik nr 5 do SWZ. Niniejszy dokument nie podlega wyja?nieniom lub uzupe?nieniu. Niniejszy dokument stanowi tre?? przysz?ego zobowi?zania Wykonawcy i jego brak b?dzie potraktowany jako podstawa do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamÛwienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp).
   6. 5. Pe?nomocnictwo/a do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy, je?eli osoba reprezentuj?ca Wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia nie jest wskazana jako uprawniona do Jego reprezentacji we w?a?ciwy rejestrze.
   7. 5.1. Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. W takim przypadku:
   7. 5.1.1. s? zobowi?zani ustanowi? Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego,
   7. 5.1.2. s? zobowi?zani do z?o?enia w ofercie Pe?nomocnictwa ustanawiaj?cego Pe?nomocnika, o ktÛrym mowa w pkt
   7. 5.1.1. SWZ. Pe?nomocnictwo zawiera? powinno umocowanie do reprezentowania w post?powaniu lub do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy. Pe?nomocnictwo winno by? przekazane przez Wykonawc? w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pe?nomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pe?nomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z w?asnor?cznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), mo?e z?o?y? kopi? pe?nomocnictwa, ale notarialnie po?wiadczon? elektronicznie.
   6. 11. Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp zobowi?zany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw dokumentÛw i/lub o?wiadcze? wymienionych w pkt.
   6. 1. SWZ i/lub
   7. 2.1. SWZ i/lub
   7. 2.2. SWZ i/lub
   7. 3. SWZ odpowiednio do udost?pnionych zasobÛw.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owe zapisy dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y opisane w Rozdziale VI ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 2245878 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Prace remontowo ñ konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie ñ w podziale na cztery cz??ci. 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45453100 - Travaux de remise en état 
92522100 - Services de conservation des sites historiques