Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de déneigement

2023/S 196-614378  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Cracovie: Services de déneigement 2023/S 196-614378 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowohucka 1 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-580 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Wolnik Courriel: zp@mpo.krakow.pl Téléphone: +48 126462202 Fax: +48 126462350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mpo.krakow.pl/pl/main
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci Numéro de référence: TZ/TT/16/2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, p?tli autobusowych, obiektów in?ynierskich oraz terenów wewn?trz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zosta?o podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla cz??ci) zawiera za?. nr 1 do SWZ. Wzory raportów GPS zawieraj? za?. nr 2a)- 2e) do SWZ.
   2.  Miejsce ?wiadczenia us?ugi: Teren, na którym Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? przedmiotow? us?ug? zawieraj? za?. 1a-1e) do SWZ
   3.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 26 683 010.19 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Gmina Miejska Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, p?tli autobusowych, obiektów in?ynierskich oraz terenów wewn?trz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zosta?o podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla cz??ci) zawiera za?. nr 1 do SWZ. Wzory raportów GPS zawieraj? za?. nr 2a)- 2e) do SWZ.
   2.  Miejsce ?wiadczenia us?ugi: Teren, na którym Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? przedmiotow? us?ug? (odpowiednio dla cz??ci) zawiera dla cz??ci 1 (zadanie 1) obejmuj?cej I obszar utrzymaniowy - za?. nr 1 a) do SWZ.
   3.  Podzia? przedmiotu zamówienia na cz??ci: Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na poszczególne cz??ci (zadania) z tym zastrze?eniem, i? Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? tylko na jedn? cz??? (zadanie) - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   4.  Kluczowe zadania: Zamawiaj?cy, stosownie do art. 134 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada?. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj?cy rozumie realizacj? zakresu us?ug przy u?yciu: - solarek; - jednostek do utrzymania chodników; - zespo?ów do utrzymania obiektów in?ynierskich; - jednostek do utrzymania jezdni; - zespo?ów do utrzymania terenów wewn?trz-osiedlowych; - zespo?ów do utrzymania chodników w strefie p?atnego parkowania.
   5.  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac?: Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia? na podstawie stosunku pracy osoby wykonuj?ce poni?sze czynno?ci: - kierowanie pojazdami. Zamawiaj?cy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie weryfikowa? zatrudnienie przez Wykonawc? lub podwykonawc? na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Gmina Miejska Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, p?tli autobusowych, obiektów in?ynierskich oraz terenów wewn?trz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zosta?o podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla cz??ci) zawiera za?. nr 1 do SWZ. Wzory raportów GPS zawieraj? za?. nr 2a)- 2e) do SWZ.
   2.  Miejsce ?wiadczenia us?ugi: Teren, na którym Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? przedmiotow? us?ug? (odpowiednio dla cz??ci) zawiera dla cz??ci 2 (zadanie 2) obejmuj?cej II obszar utrzymaniowy - za?. nr 1 b) do SWZ.
   3.  Podzia? przedmiotu zamówienia na cz??ci: Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na poszczególne cz??ci (zadania) z tym zastrze?eniem, i? Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? tylko na jedn? cz??? (zadanie) - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   4.  Kluczowe zadania: Zamawiaj?cy, stosownie do art. 134 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada?. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj?cy rozumie realizacj? zakresu us?ug przy u?yciu: - solarek; - jednostek do utrzymania chodników; - zespo?ów do utrzymania obiektów in?ynierskich; - jednostek do utrzymania jezdni; - zespo?ów do utrzymania terenów wewn?trz-osiedlowych; - zespo?ów do utrzymania chodników w strefie p?atnego parkowania.
   5.  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac?: Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia? na podstawie stosunku pracy osoby wykonuj?ce poni?sze czynno?ci: - kierowanie pojazdami. Zamawiaj?cy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie weryfikowa? zatrudnienie przez Wykonawc? lub podwykonawc? na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Gmina Miejska Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, p?tli autobusowych, obiektów in?ynierskich oraz terenów wewn?trz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zosta?o podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla cz??ci) zawiera za?. nr 1 do SWZ. Wzory raportów GPS zawieraj? za?. nr 2a)- 2e) do SWZ.
   2.  Miejsce ?wiadczenia us?ugi: Teren, na którym Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? przedmiotow? us?ug? (odpowiednio dla cz??ci) zawiera dla cz??ci 3 (zadanie 3) obejmuj?cej 1 rejon utrzymaniowy -za?. nr 1 c) do SWZ.
   3.  Podzia? przedmiotu zamówienia na cz??ci: Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na poszczególne cz??ci (zadania) z tym zastrze?eniem, i? Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? tylko na jedn? cz??? (zadanie) - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   4.  Kluczowe zadania: Zamawiaj?cy, stosownie do art. 134 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada?. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj?cy rozumie realizacj? zakresu us?ug przy u?yciu: - solarek; - jednostek do utrzymania chodników; - zespo?ów do utrzymania obiektów in?ynierskich; - jednostek do utrzymania jezdni; - zespo?ów do utrzymania terenów wewn?trz-osiedlowych; - zespo?ów do utrzymania chodników w strefie p?atnego parkowania.
   5.  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac?: Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia? na podstawie stosunku pracy osoby wykonuj?ce poni?sze czynno?ci: - kierowanie pojazdami. Zamawiaj?cy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie weryfikowa? zatrudnienie przez Wykonawc? lub podwykonawc? na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Gmina Miejska Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, p?tli autobusowych, obiektów in?ynierskich oraz terenów wewn?trz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zosta?o podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla cz??ci) zawiera za?. nr 1 do SWZ. Wzory raportów GPS zawieraj? za?. nr 2a)- 2e) do SWZ.
   2.  Miejsce ?wiadczenia us?ugi: Teren, na którym Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? przedmiotow? us?ug? (odpowiednio dla cz??ci) zawiera dla cz??ci 4 (zadanie 4) obejmuj?cej 2 rejon utrzymaniowy - za?. nr 1 d) do SWZ.
   3.  Podzia? przedmiotu zamówienia na cz??ci: Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na poszczególne cz??ci (zadania) z tym zastrze?eniem, i? Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? tylko na jedn? cz??? (zadanie) - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   4.  Kluczowe zadania: Zamawiaj?cy, stosownie do art. 134 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada?. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj?cy rozumie realizacj? zakresu us?ug przy u?yciu: - solarek; - jednostek do utrzymania chodników; - zespo?ów do utrzymania obiektów in?ynierskich; - jednostek do utrzymania jezdni; - zespo?ów do utrzymania terenów wewn?trz-osiedlowych; - zespo?ów do utrzymania chodników w strefie p?atnego parkowania.
   5.  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac?: Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia? na podstawie stosunku pracy osoby wykonuj?ce poni?sze czynno?ci: - kierowanie pojazdami. Zamawiaj?cy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie weryfikowa? zatrudnienie przez Wykonawc? lub podwykonawc? na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Gmina Miejska Kraków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, p?tli autobusowych, obiektów in?ynierskich oraz terenów wewn?trz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zosta?o podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla cz??ci) zawiera za?. nr 1 do SWZ. Wzory raportów GPS zawieraj? za?. nr 2a)- 2e) do SWZ.
   2.  Miejsce ?wiadczenia us?ugi: Teren, na którym Wykonawca zobowi?zany b?dzie ?wiadczy? przedmiotow? us?ug? (odpowiednio dla cz??ci) zawiera dla cz??ci 5 (zadanie 5) obejmuj?cej 3 rejon utrzymaniowy - za?. nr 1 e) do SWZ.
   3.  Podzia? przedmiotu zamówienia na cz??ci: Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na poszczególne cz??ci (zadania) z tym zastrze?eniem, i? Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? tylko na jedn? cz??? (zadanie) - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   4.  Kluczowe zadania: Zamawiaj?cy, stosownie do art. 134 ust. 2 pkt. 17 ustawy Pzp zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada?. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj?cy rozumie realizacj? zakresu us?ug przy u?yciu: - solarek; - jednostek do utrzymania chodników; - zespo?ów do utrzymania obiektów in?ynierskich; - jednostek do utrzymania jezdni; - zespo?ów do utrzymania terenów wewn?trz-osiedlowych; - zespo?ów do utrzymania chodników w strefie p?atnego parkowania.
   5.  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac?: Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia? na podstawie stosunku pracy osoby wykonuj?ce poni?sze czynno?ci: - kierowanie pojazdami. Zamawiaj?cy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie weryfikowa? zatrudnienie przez Wykonawc? lub podwykonawc? na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 15.10.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. - z zastrze?eniem postanowie? zawartych w projekcie umowy stanowi?cym za?. nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 149-474358
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R.D.M. ?ródmie?cie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nad Strug? 7a Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-411 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 798 395.56 PLN Offre la plus basse: 9 257 518.52 PLN / Offre la plus élevée: 9 257 518.52 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Flora Sp. z o. o. sp. komandytowa Adresse postale: ul. Isep 11 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-588 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 526 215.00 PLN Offre la plus basse: 6 427 175.93 PLN / Offre la plus élevée: 6 427 175.93 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DEJO Drzyzgiewicz Spó?ka Jawna (lider konsorcjum) Adresse postale: ul. Szczawnicka 17 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-699 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Us?ugowo-Handlowa "De-Jo" Jerzy Drzyzgiewicz w spadku (partner 1) Adresse postale: ul. Szczawnicka 17 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-699 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Komunalnej Spó?ka z o.o. (partner 2) Adresse postale: ul. Wodna 4 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-556 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 784 154.54 PLN Offre la plus basse: 3 702 842.59 PLN / Offre la plus élevée: 3 702 842.59 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp. 2) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 5) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, za? wobec innych czynno?ci ni? okre?lone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 7) Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 ?wiadczenie us?ug w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa z podzia?em na cz??ci 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage