Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 28/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de distribution de repas

2021/S 178-464423  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Cracovie: Services de distribution de repas

2021/S 178-464423

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 146-387302)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SPZOZ w Krakowie
NumÈro national d'identification: 000630161
Adresse postale: os. Na Skarpie 66
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 31-913
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta Jastrz?bska - Kukawka
Courriel: zpubl@zeromski-szpital.pl
TÈlÈphone: +48 126229413
Fax: +48 126444756
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zeromski-szpital.pl
Adresse du profil díacheteur: www.zeromski-szpital.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug ?ywienia pacjentÛw szpitala.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/16/2021

II.1.2)
Code CPV principal
55320000 Services de distribution de repas

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  ?wiadczenie us?ug kompleksowego ca?odziennego i codziennego ?ywienia pacjentÛw Szpitala na bazie kuchni zewn?trznej. Wykonawca w ramach us?ugi ?ywienia uwzgl?dni Kuchni Mleczn?.
   2.  Us?uga b?dzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, ??cznie z dniami wolnymi i ?wi?tami, dla 7700 pacjentÛw ?rednio na 1 miesi?c, w tym dla: - 5500 pacjentÛw szpitala - diety szpitalne, -900 pacjentek na diecie DIETA MAMA , -1270 pacjentÛw szpitalnych na dietach szpitalnych specjalnych , - 30 pacjentek na diecie DIETA MAMA posi?ki specjalne, (Dieta Mamy - Posi?ki dla pacjentek z oddzia?u Gin. - Po?. - oraz oko?o 2 dzieci dziennie w wieku do 1,5 roku ?ycia, dla ktÛrych posi?ki przygotowuje Kuchnia Mleczna.
   3.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zapewnienia wi?kszej ilo?ci posi?kÛw w sytuacji zagro?enia bezpiecze?stwa pa?stwa, zwi?kszonego nap?ywu rannych i chorych, epidemii, katastrofy.
   4.  .SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia w tym organizacja us?ug ?ywienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 146-387302

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 31/08/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/09/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 28/11/2021

Lire:

Date: 26/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 31/08/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 28/09/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55320000 - Services de distribution de repas