Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de formation professionnelle

2022/S 233-668693  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Cracovie: Services de formation professionnelle 2022/S 233-668693 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis díattribution de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia GÛrniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie Adresse postale: Al. Mickiewicza 30, 30-059 KrakÛw Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Trybus Courriel: dzp@agh.edu.pl TÈlÈphone: +48 126173595 Fax: +48 126173363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.agh.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.dzp.agh.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
przeprowadzenie szkolenia z programowania Digimat w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-569/22
II.1.2) Code CPV principal 80530000 Services de formation professionnelle
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
przeprowadzenie szkolenia z programowania Digimat w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18-
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 40 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
AGH
II.2.4) Description des prestations:
przeprowadzenie szkolenia z programowania Digimat w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18-
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POWR.03.05.00-00-Z309/18-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Powody zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki: Art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. W post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego - sygn. KC-zp. 272-352/22 zosta?a z?o?ona jedna oferta. Oferta zosta?a odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp. Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des rËgles nationales applicables la procÈdure:
IV.1.11) Principales caractÈristiques de la procÈdure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EC Engineering Sp. zo.o.
Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 40 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224584740
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224584740
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022 przeprowadzenie szkolenia z programowania Digimat w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-569/22 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
80530000 - Services de formation professionnelle