Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services hospitaliers

2023/S 55-158946  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Cracovie: Services hospitaliers 2023/S 055-158946 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ma?opolski Oddzia? WojewÛdzki NFZ w Krakowie NumÈro national d'identification: 06 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne Courriel: aleksandra.lanko@nfz-krakow.pl TÈlÈphone: +48 122988185 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nfz-krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenia w Izbie Przyj?? (IP)
II.1.2) Code CPV principal 85111000 Services hospitaliers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenia w Izbie Przyj?? (IP)
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 003 871.96 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Rabce Zdroju Sp. z o.o., Izba Przyj??, 34-700 Rabka ZdrÛj, ul. S?oneczna 3
II.2.4) Description des prestations:
ZamÛwienie na us?ugi zdrowotne udzielone zgodnie z zapisami ustawy o ?wiadczeniach - konkurs ofert
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ZamÛwienie na us?ugi zdrowotne w rodzaju Leczenie szpitalne (LSZ) udzielone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych - konkurs ofert art. 139 ustawy
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Szpital Miejski w Rabce Zdroju Sp. z o.o., 34-700 Rabka ZdrÛj, ul. S?oneczna 3 Ville: Rabka ZdrÛj Code NUTS: PL219 Nowotarski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 003 871.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Funduszu Ville: KrakÛw Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 154. ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej Odwo?anie od rozstrzygni?cia w post?powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej
   1.  ?wiadczeniodawca bior?cy udzia? w post?powaniu mo?e wnie?? do Prezesa Funduszu, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
   2.  Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.
   3.  Po rozpatrzeniu odwo?ania Prezes Funduszu wydaje decyzj? administracyjn? uwzgl?dniaj?c? lub oddalaj?c? odwo?anie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy og?osze? oraz na stronie internetowej Funduszu po dokonaniu anonimizacji w zakresie danych osobowych oraz innych danych istotnych ze wzgl?du na identyfikacj? podmiotow? osÛb nieb?d?cych stronami post?powania.
   4.  Decyzja Prezesa Funduszu jest ostateczna. ?wiadczeniodawcy przys?uguje od niej skarga do s?du administracyjnego.
   5.  (uchylony)
   6.  (uchylony) 6a. Stronami post?powania, o ktÛrym mowa w ust. 1ñ4, s? ?wiadczeniodawca, ktÛry z?o?y? odwo?anie, o ktÛrym mowa w ust. 1, oraz ?wiadczeniodawcy, ktÛrzy zostali wybrani do udzielania ?wiadcze? opieki zdrowotnej w danym post?powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej.
   7.  W przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania dotycz?cego rozstrzygni?cia post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej, przeprowadza si? post?powanie w trybie rokowa? ze ?wiadczeniodawc?, ktÛry z?o?y? wskazane odwo?anie, chyba ?e z opisu przedmiotu zamÛwienia wynika, ?e umow? o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej zawiera si? z jednym ?wiadczeniodawc? na danym obszarze. W takim przypadku Prezes Funduszu ponownie przeprowadza post?powanie w sprawie zawarcia umowy.
   8.  (uchylony)
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 ?wiadczenia w Izbie Przyj?? (IP) 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85111000 - Services hospitaliers