01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption : 28/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services d'ingÈnierie

2018/S 228-522452 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/11/2018
S228
- - Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Cracovie: Services d'ingÈnierie

2018/S 228-522452

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 221-506126)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie
ul. G?owackiego 56
KrakÛw
30-085
Pologne
TÈlÈphone: +48 124465810
Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
Code NUTS: PL21 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl

http://www.zdw.krakow.pl
I.1)
Nom et adresses
?wi?tokrzyski Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Kielcach
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Pologne
TÈlÈphone: +48 413470471
Courriel: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
Code NUTS: PL72 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szdw.kielce.com.pl

http://www.szdw.kielce.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zarz?dzanie kontraktem i pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wi?le w m. Borusowa wraz z dojazdami"

NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271-94/18

II.1.2)
Code CPV principal
71300000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug in?ynieryjnych polegaj?cych na pe?nieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w systemie zaprojektuj i wybuduj robotami budowlanymi oraz zarz?dzanie kontraktem pn. "Budowa mostu na Wi?le w m. Borusowa wraz z dojazdami". Zakres inwestycji, nad ktÛr sprawowany b?dzie nadzÛr i ktÛrej maj dotyczy czynno?ci zarz?dzania, obejmuje budow przeprawy mostowej przez rzek Wis? wraz z dojazdami. Przedmiotowe zadanie stanowi pierwszy etap drogi Nowy Korczyn ñ Zapasternicze i rozpoczyna si na terenie WojewÛdztwa ?wi?tokrzyskiego w miejscowo?ci Nowy Korczyn skrzy?owaniem typu rondo z DK 79 oraz DW 973, a ko?czy na terenie WojewÛdztwa Ma?opolskiego w miejscowo?ci Borusowa w??czeniem do istniej?cej DW 973.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
22/11/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 221-506126

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 23/11/2018

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 28/11/2018

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 23/11/2018

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 28/11/2018

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie