Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 24/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services d'installation de matÈriel de communications

2021/S 178-464425  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Cracovie: Services d'installation de matÈriel de communications

2021/S 178-464425

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 149-397265)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d DrÛg Miasta Krakowa
Adresse postale: ul. Centralna 53
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 31-586
Pays: Pologne
Point(s) de contact: siedziba zamawiajacego
Courriel: sekretariat@zdmk.krakow.pl
TÈlÈphone: +48 126167000
Fax: +48 126167417
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zdmk.krakow.pl
Adresse du profil díacheteur: https://zdmk.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
RozwÛj systemu informacji dla podrÛ?uj?cych na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego ñ Modernizacja systemu informacji dla kierowcÛw.

NumÈro de rÈfÈrence: 11/VII/2021

II.1.2)
Code CPV principal
51300000 Services d'installation de matÈriel de communications

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
a) Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na rozwoju systemu informacji dla podrÛ?uj?cych na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego ñ Modernizacja systemu informacji dla kierowcÛw. b) Zamawiaj?cy opisa przedmiot zamÛwienia za pomoc?: Programu Funkcjonalno ñ U?ytkowego (PFU) ñ za?. nr 6 do SWZ, Opisu przedmiotu zamÛwienia ñ za?. nr 7 do SWZ i projektowanych postanowie umownych (PPU) ñ za??cznik nr 2 do SWZ. c) Wykonawca zobowi?zany jest udzieli?: 60 miesi?cy gwarancji.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 149-397265

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Data: 15/09/2021 Czas lokalny: 10:00

Lire:

Data: 24/09/2021 Czas lokalny: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 13/12/2021

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 22/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 15/09/2021 Czas lokalny: 13:00

Lire:

Data: 24/09/2021 Czas lokalny: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
51300000 - Services d'installation de matériel de communications 
51610000 - Services d'installation d'ordinateurs et de matériel de traitement de l'information 
71320000 - Services de conception technique