Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de nettoyage

2022/S 226-650127  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Cracovie: Services de nettoyage 2022/S 226-650127 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 35 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Krakowska 2, Rz?ska woj. ma?opolskie Ville: KRAK"W Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 30-199 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Majecki Courriel: j.majecki@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261135116/+48 261133023/+48 261133017/+48 261133024 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.35wog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/35wog
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug utrzymania czysto?ci terenÛw i budynkÛw w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35. Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w okresie 36 miesi?cy NumÈro de rÈfÈrence: 17/INFR/20
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw i budynkÛw
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw i budynkÛw polegaj?ca na: ó utrzymaniu czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw, ó utrzymaniu czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw ñ kluby wojskowe, sto?Ûwki, ó utrzymaniu czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw ñ obiekty sportowe, ó utrzymaniu czysto?ci terenÛw zielonych w okresie od maja do pa?dziernika, ó utrzymaniu czysto?ci terenÛw utwardzonych w kompleksach wojskowych od pa?dziernika do marca, ó utrzymaniu czysto?ci chodnikÛw zewn?trznych przyleg?ych do kompleksÛw. W ni?ej wymienionych kompleksach wojskowych:
   1.  KrakÛw, ul. Wroc?awska 82;
   2.  KrakÛw, ul. U?anÛw 43;
   3.  KrakÛw, ul. Rakowicka 29;
   4.  KrakÛw, ul. Wroc?awska 21;
   5.  KrakÛw, ul. Rakowicka 22;
   6.  KrakÛw, ul. SkrzatÛw 2;
   7.  KrakÛw, ul. Tyniecka 45;
   8.  KrakÛw, ul. Zyblikiewicza 1;
   9.  KrakÛw, ul. Montelupich 3; 10. KrakÛw, ul. Rydla 19; 11. KrakÛw, ul. Koletek 10; 12. KrakÛw, ul. Odrow??a 7; 13. KrakÛw, ul. Mogilska 85; 14. KrakÛw, ul. Praska 70; 15. KrakÛw, ul. Dietla 30; 16. Rz?ska, ul. Krakowska 2; 17. Pasternik ko?o Krakowa:
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 010-019404
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw i budynkÛw
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hemag H. Guziak SpÛ?ka Jawna Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 15 997 059.66 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mÛg? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code NUTS: PL214 Krakowski
VII.1.4) Description des prestations:
Stosownie do brzmienia art. 144 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp w zwi?zku z tre?ci? protoko?u konieczno?ci z dnia 03.11.2022r. strony uzgadniaj?, ?e niniejszym aneksem zmieniaj? tre?? umowy w nast?puj?cym zakresie: ß 1
   1.  Zmianie ulega ß 15 ust. 1 akapit pierwszy Umowy w ten sposÛb, ?e otrzymuje on brzmienie: ÑPrzewidywane ca?kowite wynagrodzenie za ca?y okres obowi?zywania Umowy, wyliczone jako iloczyn miesi?cznego wynagrodzenia oraz liczby miesi?cy ?wiadczenia Us?ugi - zgodnie z ÑFormularzem cenowymî (za?. nr 3 do SIWZ) nie przekroczy kwoty 18 338 924,11 z? (s?ownie: osiemna?cie milionÛw trzysta trzydzie?ci osiem tysi?cy dziewi??set dwadzie?cia cztery z? 11/100). W tym zawarta jest stawka podatku VAT w wysoko?ci 2 204 168,83 z? (s?ownie: dwa miliony dwie?cie cztery tysi?ce sto sze??dziesi?t osiem z? 83/100), Na powy?sze sk?ada si?: a. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw brutto 6 990 677,77 z? (s?ownie: sze?? milionÛw dziewi??set dziewi??dziesi?t tysi?cy sze??set siedemdziesi?t siedem z? 77/100). b. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw ñ kluby wojskowe, sto?Ûwki brutto 179 220,20 z? (s?ownie: sto siedemdziesi?t dziewi?? tysi?cy dwie?cie dwadzie?cia 20/100). c. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw ñ obiekty sportowe brutto 319 886,69 z? (s?ownie: trzysta dziewi?tna?cie tysi?cy osiemset osiemdziesi?t sze?? 69/100). d. us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw zielonych brutto 4 944 000,24 z? (s?ownie: cztery miliony dziewi??set czterdzie?ci cztery tysi?ce 24/100). e. us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw utwardzonych brutto 4 996 361,98 z? (s?ownie: cztery miliony dziewi??set dziewi??dziesi?t sze?? tysi?cy trzysta sze??dziesi?t jeden z?otych 98/100). f. us?uga utrzymania czysto?ci chodnikÛw zewn?trznych brutto 908 777,23 z? (s?ownie: dziewi??set osiem tysi?cy siedemset siedemdziesi?t siedem 23/100).
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 10/11/2022 Fin: 31/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 16 134 755.28 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: HEMAG H.Guziak SpÛ?ka Jawna Ville: KrakÛw Code NUTS: PL214 Krakowski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Stosownie do brzmienia art. 144 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp w zwi?zku z tre?ci? protoko?u konieczno?ci z dnia 03.11.2022r. strony uzgadniaj?, ?e niniejszym aneksem zmieniaj? tre?? umowy w nast?puj?cym zakresie: ß 1
   1.  Zmianie ulega ß 15 ust. 1 akapit pierwszy Umowy w ten sposÛb, ?e otrzymuje on brzmienie: ÑPrzewidywane ca?kowite wynagrodzenie za ca?y okres obowi?zywania Umowy, wyliczone jako iloczyn miesi?cznego wynagrodzenia oraz liczby miesi?cy ?wiadczenia Us?ugi - zgodnie z ÑFormularzem cenowymî (za?. nr 3 do SIWZ) nie przekroczy kwoty 18 338 924,11 z? (s?ownie: osiemna?cie milionÛw trzysta trzydzie?ci osiem tysi?cy dziewi??set dwadzie?cia cztery z? 11/100). W tym zawarta jest stawka podatku VAT w wysoko?ci 2 204 168,83 z? (s?ownie: dwa miliony dwie?cie cztery tysi?ce sto sze??dziesi?t osiem z? 83/100), Na powy?sze sk?ada si?: a. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw brutto 6 990 677,77 z? (s?ownie: sze?? milionÛw dziewi??set dziewi??dziesi?t tysi?cy sze??set siedemdziesi?t siedem z? 77/100). b. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw ñ kluby wojskowe, sto?Ûwki brutto 179 220,20 z? (s?ownie: sto siedemdziesi?t dziewi?? tysi?cy dwie?cie dwadzie?cia 20/100). c. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw ñ obiekty sportowe brutto 319 886,69 z? (s?ownie: trzysta dziewi?tna?cie tysi?cy osiemset osiemdziesi?t sze?? 69/100). d. us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw zielonych brutto 4 944 000,24 z? (s?ownie: cztery miliony dziewi??set czterdzie?ci cztery tysi?ce 24/100). e. us?uga utrzymania czysto?ci terenÛw utwardzonych brutto 4 996 361,98 z? (s?ownie: cztery miliony dziewi??set dziewi??dziesi?t sze?? tysi?cy trzysta sze??dziesi?t jeden z?otych 98/100). f. us?uga utrzymania czysto?ci chodnikÛw zewn?trznych brutto 908 777,23 z? (s?ownie: dziewi??set osiem tysi?cy siedemset siedemdziesi?t siedem 23/100).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Stosownie do brzmienia art. 144 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp w zwi?zku z tre?ci? protoko?u konieczno?ci z dnia 03.11.2022r. strony uzgadniaj?, ?e niniejszym aneksem zmieniaj? tre?? umowy w nast?puj?cym zakresie: ß 11. Zmianie ulega ß 15 ust. 1 akapit pierwszy Umowy w ten sposÛb, ?e otrzymuje on brzmienie:ÑPrzewidywane ca?kowite wynagrodzenie za ca?y okres obowi?zywania Umowy, wyliczone jako iloczyn miesi?cznego wynagrodzenia oraz liczby miesi?cy ?wiadczenia Us?ugi - zgodnie z ÑFormularzem cenowymî (za?. nr 3 do SIWZ) nie przekroczy kwoty 18 338 924,11 z? (s?ownie: osiemna?cie milionÛw trzysta trzydzie?ci osiem tysi?cy dziewi??set dwadzie?cia cztery z? 11/100). W tym zawarta jest stawka podatku VAT w wysoko?ci 2 204 168,83 z? (s?ownie: dwa miliony dwie?cie cztery tysi?ce sto sze??dziesi?t osiem z? 83/100),Na powy?sze sk?ada si?:a. us?uga utrzymania czysto?ci pomieszcze? i budynkÛw brutto 6 990 677,77 z? (s?ownie: sze?? milionÛw dziewi??set dziewi??dziesi?t tysi?cy
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 16 116 255.28 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 16 134 755.28 PLN ?wiadczenie us?ug utrzymania czysto?ci terenÛw i budynkÛw w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35. Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w okresie 36 miesi?cy 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage