Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de nettoyage

2020/S 129-317254  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: Services de nettoyage 2020/S 129-317254 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa NumÈro national d'identification: 382698540 Adresse postale: ul. Rynek G?Ûwny 35 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-011 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta WÛjcik Courriel: przetargi@muzeumkrakowa.pl TÈlÈphone: +48 126192306 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.muzeumkrakowa.pl/ https://www.muzeumkrakowa.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samorz?dowa instytucja kultury
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gromadzenie i ochrona dÛbr materialnego i kulturalnego dziedzictwa ludzko?ci, informacja, upowszechnianie oraz udost?pnianie zbiorÛw, prowadzenie edukacji i bada naukowych
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowe sprz?tanie powierzchni biurowych i wystawienniczych w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, sta?e utrzymanie czysto?ci na terenach przyleg?ych do budynkÛw Muzeum oraz wykonanie do NumÈro de rÈfÈrence: ZP-271-6/20
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze Zamawiaj?cego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie polegaj?cych w szczegÛlno?ci na: 1) sta?ym utrzymaniu czysto?ci powierzchni biurowych wraz z pomieszczeniami przynale?nymi w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie; 2) sta?ym utrzymaniu czysto?ci na terenie zewn?trznym przyleg?ym do obiektÛw Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, zgodnie z tre?ci za??cznika nr 3 do OPZ, pkt 3; 3) sta?ym utrzymaniu czysto?ci powierzchni wystawienniczych wraz z pomieszczeniami przynale?nymi w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; 4) pe?nieniu serwisu dy?urnego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; 5) ?wiadczeniu dodatkowych czynno?ciach porz?dkowych na pisemne zlecenie w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia, o ktÛrym mowa w ust. 1 okre?lony jest w za??czniku 1 do SIWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 989 294.76 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90913000 Services de nettoyage de cuves et de rÈservoirs 90911000 Services de nettoyage de logements, de b'timents et de vitres 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues 90620000 Services de dÈneigement 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze Zamawiaj?cego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie polegaj?cych w szczegÛlno?ci na: 1) sta?ym utrzymaniu czysto?ci powierzchni biurowych wraz z pomieszczeniami przynale?nymi (tj. pomieszczenia magazynowe, pracownie konserwatorskie, pomieszczenia kuchenne, sanitariaty, korytarze i ci?gi komunikacyjne) w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie; 2) sta?ym utrzymaniu czysto?ci na terenie zewn?trznym przyleg?ym do obiektÛw Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, zgodnie z tre?ci za??cznika nr 3 do OPZ, pkt 3; 3) sta?ym utrzymaniu czysto?ci powierzchni wystawienniczych wraz z pomieszczeniami przynale?nymi (tj. zaplecze ekspozycji, stanowiska kasowe i ochrony, sklepiki muzealne, magazyny, sanitariaty, korytarze i ci?gi komunikacyjne) w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; 4) pe?nieniu serwisu dy?urnego w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; 5) ?wiadczeniu dodatkowych czynno?ciach porz?dkowych na pisemne zlecenie w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia okre?lony jest w za??czniku 1 do SIWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia, na ktÛry sk?adaj si?: 1) za??cznik nr 1 do OPZ ñ Wykaz obiektÛw MHK wraz z wielko?ci i rodzajem powierzchni obj?tej przedmiotem zamÛwienia; 2) za??cznik nr 2 do OPZ ñ Charakterystyka obiektÛw MHK; 3) za??cznik nr 3 do OPZ ñ Harmonogram wykonywania us?ug porz?dkowych; 4) za??cznik nr 4 do OPZ ñ Raport wykonanych kontroli; 5) za??cznik nr 5 do OPZ ñ Miesi?czny protokÛ odbioru us?ug; 6) za??cznik nr 6 do OPZ ñ Zbiorczy raport dostaw ?rodkÛw czysto?ci.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie koordynatora / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Zast?powalno? personelu / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 064-153233
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Kompleksowe sprz?tanie pomieszcze w budynkach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, sta?e utrzymanie czysto?ci na terenach przyleg?ych do budynkÛw Muzeum oraz wykonanie dodatkowych czynno?ci porz?dkow
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Impel System sp. z o.o. ñ lider konsorcjum Adresse postale: ul. ?l??na 118 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Impel Facility Services sp. z o.o. ñ partner konsorcjum Adresse postale: ul. ?l??na Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 989 294.76 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 489 381.76 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego przez wykonawc?, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje si na elektroniczn skrzynk podawcz Urz?du, przy u?yciu ktÛrej obs?ugiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udost?pnia na stronie internetowej Urz?du odno?nik do us?ug elektronicznych pozwalaj?cych na wniesienie w postaci elektronicznej dokumentÛw, o ktÛrych mowa powy?ej: ó odwo?anie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP ó przyst?pienie do odwo?ania: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przystapienie-do-postepowania-odwolawczego-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP ó korespondencja dotycz?ca spraw odwo?awczych: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/korespondencja-do-krajowej-izby-odwolawczej-dotyczaca-spraw-odwolawczych/UZP Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane faksem lub drog elektroniczn?, albo w terminie 15 dni je?li zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, tre?ci postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przystapienie-do-postepowania-odwolawczego-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/korespondencja-do-krajowej-izby-odwolawczej-dotyczaca-spraw-odwolawczych/UZP
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90910000 - Services de nettoyage 
90911000 - Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90913000 - Services de nettoyage de cuves et de réservoirs