Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de nettoyage de b'timents

2020/S 147-361749  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Services de nettoyage de b'timents 2020/S 147-361749 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Krakowie NumÈro national d'identification: 676-10-69-043 Adresse postale: ul. Przy Rondzie 7 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-547 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Skalska Courriel: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl TÈlÈphone: +48 126195820 Fax: +48 126195820 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.krakow.so.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.krakow.so.gov.pl www.krakow.so.gov.pl www.krakow.so.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: wymiar sprawiedliwo?ci
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: wymiar sprawiedliwo?ci
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze budynkÛw b?d?cych w dyspozycji S?du Okr?gowego w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: ZP.26/2/2020
II.1.2) Code CPV principal 90911200 Services de nettoyage de b'timents
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie obejmuje sprz?tanie pomieszcze biurowych i innych powierzchni wewn?trznych b?d?cych w dyspozycji S?du Okr?gowego w Krakowie i s?dÛw rejonowych (o ??cznej powierzchni 54 151 m2) wraz z zapewnieniem ?rodkÛw wyposa?enia toalet. Przedmiot zamÛwienia niniejszego post?powania nie obejmuje us?ugi mycia okien oraz sprz?tania terenÛw zewn?trznych i zielonych, ktÛre stanowi b?d cz??ci odr?bnego post?powania. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowi?zany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac osÛb faktycznie uczestnicz?cych w wykonywaniu us?ug sprz?tania w obiektach, opisanych czynno?ciach i terminach wymienionych w za??czniku, o ktÛrym mowa wy?ej. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. Pod uwag b?d brane wy??cznie oferty obejmuj?ce ca?o? zamÛwienia. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 027 413.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
KrakÛw, MiechÛw, S?omniki, Sucha Beskidzka, My?lenice, Dobczyc, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
ZamÛwienie obejmuje sprz?tanie w okresie 12 mies. pomieszcze biurowych i innych powierzchni wewn?trznych o ??cznej pow. 54 151 m2 b?d?cych w dyspozycji S?du Okr?gowego w Krakowie i s?dÛw rejonowych wraz z zapewnieniem ?rodkÛw wyposa?enia toalet. ZamÛwienie obejmuje sprz?tanie wraz z zapewnieniem ?rodkÛw wyposa?enia toalet pomieszcze budynkÛw w nast?puj?cych lokalizacjach i powierzchni: ó pomieszcze o ??cznej pow. ok. 48 790 m2 b?d?cych w dyspozycji S?du Okr?gowego w Krakowie i czterech krakowskich S?dÛw Rejonowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, ul. Przy Rondzie 6, ul. Ko?ciuszki 43, ul. Mogilska 97, ul. Fabryczna 20A i os. Stalowe 16, ó pomieszcze o ??cznej pow. ok. 1 725 m2 b?d?cych w dyspozycji S?du Rejonowego w Miechowie, pl. Ko?ciuszki 3a, oraz w S?omnikach, ul. Jana Paw?a II 5, ó pomieszcze o ??cznej pow. 1 386 m2 b?d?cych w dyspozycji S?du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, ó pomieszcze o ??cznej pow. 2 250 m2 b?d?cych w dyspozycji S?du Rejonowego w My?lenicach, ul. Pi?sudskiego 7, oraz Wydzia Zamiejscowy w Dobczycach, ul. Rynek 22. Przedmiot zamÛwienia niniejszego post?powania nie obejmuje us?ugi mycia okien oraz sprz?tania terenÛw zewn?trznych i zielonych, ktÛre stanowi b?d cz??ci odr?bnego post?powania. SzczegÛ?owy opis i zakres zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ, stanowi?cy integraln jej cz?? (przedmiot zamÛwienia b?dzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy i jej za??cznikÛw). Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowi?zany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac osÛb faktycznie uczestnicz?cych w wykonywaniu us?ug sprz?tania w obiektach, opisanych czynno?ciach i terminach wymienionych w za??czniku, o ktÛrym mowa wy?ej.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. Pod uwag b?d brane wy??cznie oferty obejmuj?ce ca?o? zamÛwienia.
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   4.  Od WykonawcÛw oczekuje si starannego zapoznania si z ca?o?ci dokumentacji przetargowej, a tak?e dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji przysz?ej us?ugi oraz zdobycia wszelkich informacji, ktÛre mog by konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie b?dzie mo?liwo?ci zadawania pyta Zamawiaj?cemu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium ekologiczne / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie przewiduje sytuacji, o ktÛrych mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1ñ4, 6ñ8, 9ñ15 ustawy Pzp; porozumiewanie si drog elektroniczn z Zamawiaj?cym na adres podany w SIWZ; Zamawiaj?cy przewiduje wymagania, o ktÛrych mowa w art. 29 ust. 3a w paragrafie 5 wzoru umowy (za?. SIWZ), info. dot. RODO w SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 090-214862
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sprz?tanie pomieszcze budynkÛw b?d?cych w dyspozycji S?du Okr?gowego w Krakowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hemag H. Guziak sp. j.
NumÈro national d'identification: 0000187151 Adresse postale: ul. Konecznego 8 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-216 Pays: Pologne Courriel: hemag@hemag.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 100 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 027 413.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.ZamÛwienia udziela si w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w procedurze w?a?ciwej dla zamÛwienia o warto?ci powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Pzp.
   3.  W post?powaniu maj zastosowanie przepisy art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrÛcona, ktÛra k?adzie nacisk w pierwszej kolejno?ci na dokonanie przez Zamawiaj?cego oceny ofert, a nast?pnie zbadanie, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu). G?Ûwne za?o?enia toku post?powania:
   3. 1. Zamawiaj?cy zweryfikuje oferty pod k?tem zaistnienia przes?anek do ich odrzucenia, o ktÛrych mowa w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp;
   3. 2. nast?pnie oferty zostan poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert okre?lone w pkt XIII niniejszej SIWZ;
   3. 3. po dokonaniu oceny ustalony zostanie ranking ofert i tym samym Wykonawca, ktÛry z?o?y ofert uznan w powy?szy sposÛb za najkorzystniejsz?/najwy?ej ocenion?;
   3. 4. Wy??cznie w odniesieniu do tego Wykonawcy Zamawiaj?cy dokona badania wst?pnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, na podstawie o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp z?o?onego wraz z ofert?;
   3. 5. nast?pnie Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;
   3. 6. po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  W niniejszym post?powaniu odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  SzczegÛ?owe postanowienia dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej znajduj si z dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments