Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services d'organisation d'événements

2022/S 131-374572  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Cracovie: Services d'organisation d'événements 2022/S 131-374572 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Ma?opolskie -Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej ?ysikowski, Urz?d Marsza?kowski Województwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, ul. Rac?awicka 56, 30-017 Kraków Courriel: przetargi@umwm.malopolska.pl Téléphone: +48 123974419 Fax: +48 126303158 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.malopolska.pl Adresse du profil d'acheteur: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Przygotowanie i przeprowadzenie trzech konferencji w wersji hybrydowej, które odb?d? si? w O?wi?cimiu, Miechowie i Olkuszu do ko?ca IV kwarta?u 2022 r. Numéro de référence: SG-IV.272.3.2022
II.1.2) Code CPV principal 79952000 Services d'organisation d'événements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie trzech konferencji w wersji hybrydowej, które odb?d? si? w O?wi?cimiu, Miechowie i Olkuszu do ko?ca IV kwarta?u 2022 r.
   2.  W ramach zamówienia zostan? zrealizowane nast?puj?ce dzia?ania
:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji w O?wi?cimiu, Miechowie, Olkuszu. b) Przeprowadzenie rejestracji online uczestników na ka?d? z trzech konferencji c) Dzia?ania promocyjno-informacyjna dla ka?dej z trzech konferencji d) Przygotowanie i obs?uga strefy kawowej oraz lunchu podczas ka?dej z 3 konferencji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 299 061.67 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64224000 Services de téléconférence
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie trzech konferencji w wersji hybrydowej, które odb?d? si? w O?wi?cimiu, Miechowie i Olkuszu do ko?ca IV kwarta?u 2022 r.
   2.  W ramach zamówienia zostan? zrealizowane nast?puj?ce dzia?ania
:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji w O?wi?cimiu, Miechowie, Olkuszu. b) Przeprowadzenie rejestracji online uczestników na ka?d? z trzech konferencji c) Dzia?ania promocyjno-informacyjna dla ka?dej z trzech konferencji d) Przygotowanie i obs?uga strefy kawowej oraz lunchu podczas ka?dej z 3 konferencji.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) stanowi za??cznik nr 1C do swz i b?dzie on wprowadzony jako za??cznik nr 1 do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   4.  Warunki realizacji zamówienia zawarte s? w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do tre?ci tej umowy - wzorze umowy i stanowi? za??cznik nr 1D do swz (zwane s? dalej wzorem umowy).
   5.  Zamawiaj?cy, stosownie do dyspozycji wynikaj?cej z art. 95 ustawy, okre?la, ?e nie wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie nale?y wykona? w terminie: do 8 miesi?cy od dnia podpisania umowy, z uwzgl?dnieniem terminów trzech konferencji wskazanych w SOPZ z zastrze?eniem, ?e ostatnia konferencja nie mo?e si? odby? pó?niej ni? 10 grudnia 2022 r
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO uj?te s? w za??cznikach nr 1A i nr 1B do swz.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia przez Wykonawc? wraz z ofert? o?wiadczenia o wype?nieniu obowi?zków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz - je?li dotyczy - art. 14 RODO - o?wiadczenie jest uj?te w Formularzu oferty.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 090-248783
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CMA PL Sp. z o.o Numéro national d'identification: 9451968783 Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 30-727 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 299 061.67 PLN Valeur totale du marché/du lot: 224 897.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Przepisy dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej s? okre?lone w dziale IX ustawy.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Cracovie: Services d'organisation d'événementsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
64224000 - Services de téléconférence 
79952000 - Services d'organisation d'événements