Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

2022/S 181-512898  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Cracovie: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès 2022/S 181-512898 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Ksi??ki Numéro national d'identification: 6762253464 Adresse postale: ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-148 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Fija?ka-Gacek Courriel: a.fijalka-gacek@instytutksiazki.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.instytutksiazki.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://bip.instytutksiazki.pl/category/zamowienia-publiczne/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Instytucja Kultury
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Organizacja wydarzenia(konferencji)podsumowuj?cego(-ej)5-lecie dzia?a? w ramach kampanii"Ma?a ksi??ka-wielki cz?owiek"w dniach 15-16.11.2022r.-zamówienie udzielane na podstawie art.214 ust.1 pkt 7 Pzp Numéro de référence: 261-18/22
II.1.2) Code CPV principal 79950000 Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obs?ugi organizacji Konferencji z okazji 5-lecia kampanii spo?ecznej"Ma?a ksi??ka-wielki cz?owiek",która odb?dzie si? w Warszawie w dniach 15-16.11.2022r. Zamówienie obejmuje w szczególno?ci: 1)organizacj? i prowadzenie biura organizacyjnego,w tym wyznaczenie Project managera i Koordynatora ds. informatycznych; 2)zapewnienie hostów/ hostess; 3)przygotowanie sal do sesji; 4)przygotowywanie organizacyjne sesji; 5)organizacj? szatni oraz recepcji; 6)wydrukowanie i zebranie od uczestników ankiety, opracowanie raportu; 7)prowadzenie korespondencji z uczestnikami; 8)przygotowanie i zapewnienie zabezpiecze? sanitarnych; 9)zaprojektowanie i wykonanie materia?ów graficznych na potrzeby; 10)wykonanie oznakowania BN; 11)wydrukowanie i zainstalowanie wystawy ilustracji dla dzieci; 12)produkcja i przygotowanie materia?ów konferencyjnych; 13)rejestracja wszystkich sesji z transmisj? on-line(streaming); 14)zapewnienie us?ug cateringowych. Szczegó?wo OPZ -za?.2
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 270 794.50 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79956000 Services d'organisation de foires et d'expositions 79952100 Services d'organisation d'événements culturels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obs?ugi organizacji Konferencji z okazji 5-lecia kampanii spo?ecznej "Ma?a ksi??ka - wielki cz?owiek", która odb?dzie si? w Warszawie w dniach 15-16 listopada 2022 roku. Zamówienie obejmuje w szczególno?ci: 1)organizacj? i prowadzenie biura organizacyjnego wydarzenia (dalej Konferencji), w tym wyznaczenie Project managera i Koordynatora ds. informatycznych; 2)zapewnienie hostów/ hostess; 3)przygotowanie sal do sesji; 4)przygotowywanie organizacyjne sesji; 5)organizacj? szatni oraz recepcji; 6)wydrukowanie i zebranie od uczestników ankiety, opracowanie raportu; 7)prowadzenie korespondencji z uczestnikami; 8)przygotowanie i zapewnienie zabezpiecze? sanitarnych Konferencji; 9)zaprojektowanie i wykonanie materia?ów graficznych na potrzeby Konferencji; 10)wykonanie oznakowania BN; 11)wydrukowanie i zainstalowanie wystawy ilustracji dla dzieci; 12)produkcja i przygotowanie materia?ów konferencyjnych; 13)rejestracja wszystkich sesji z transmisj? on-line (streaming); 14)zapewnienie us?ug cateringowych; 15)wykonanie wszelkich innych niezb?dnych czynno?ci koniecznych do zapewnienia prawid?owej organizacji i przebiegu Konferencji, w szczególno?ci wszelkie czynno?ci wskazane w Zaproszeniu do negocjacji, w tym OPZ (za??cznik do Zaproszenia do negocjacji). Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (za??cznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Przedmiotowe post?powanie zostanie wszcz?te na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy. Zgodnie z powy?szym przepisem Zamawiaj?cy jest uprawniony do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej r?ki: "w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci.". Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Zamawiaj?cy przed wszcz?ciem post?powania przeprowadzi? na podstawie art. 132 ustawy przetarg nieograniczony dotycz?cy tego samego przedmiotu zamówienia. Post?powanie to nosi?o numer 261-4/22. Zosta?o ono og?oszone w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej - numer og?oszenia 2022/S 030-076280 z dnia 11.02.2022 r. (przes?anie do publikacji w dniu 08.02.2022 r.). W sekcji II.2.7 oraz II.2.4 ppkt 3 Og?oszenia o zamówieniu (dalej zwane og?oszeniem) Zamawiaj?cy przewidzia? mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o warto?ci nieprzekraczaj?cej kwoty 500 000,01 PLN brutto. Zapis zosta? równie? zawarty w pkt III.5 SWZ przetargu nieograniczonego 261-4/22. Warto?? przewidywanych zamówie? opisanych w sekcji II.2.7 oraz II.2.4 ppkt 3 og?oszenia zosta?a uj?ta w szacowaniu warto?ci zamówienia (wniosek + notatka z szacowania warto?ci zamówienia). Warto?? ta wynosi?a ??cznie 1 447 934,97 z? netto, przy czym na zamówienie podstawowe przypada?o 1 041 430,90 z? netto, a na zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy 406 504,07 z? netto (500 000,01 PLN brutto). Wszcz?cie przedmiotowego post?powania nast?pi?o tak?e w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego - umowa dla przetargu numer 261-4/22 zosta?a zawarta w dniu 21.04.2022 r. Ustalona bezpo?rednio przed wszcz?ciem post?powania w trybie zamówienia z wolnej r?ki warto?? szacunkowa zamówienia uzupe?niaj?cego b?d?cego przedmiotem obecnego post?powania wynosi 308 527,56 z? netto (379 488,90 z? brutto). Przedmiotem tego zamówienia b?dzie wykonanie obs?ugi organizacji konferencji z okazji 5-lecia kampanii spo?ecznej "Ma?a ksi??ka - wielki cz?owiek", która odb?dzie si? w Warszawie w dniach 15-16 listopada 2022 roku. Zamówienie obejmuje w szczególno?ci zakres wymieniony w pkt II.2.4 niniejszego Og?oszenia (Opis zamówienia). Oznacza to tak?e, ?e przedmiot wskazanego powy?ej zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu us?ug, które s? realizowane w ramach zamówienia podstawowego. Zaproponowane do negocjacji warunki umowy s? sformu?owane w sposób analogiczny do Projektowanych Postanowie? Umowy - za??cznika nr 4 do SWZ post?powania nr 261-4/22. Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki zaproszony zosta? Wykonawca, któremu zosta?o udzielone zamówienie podstawowe: Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosi?ska ul. Foksal 16/5, 00-372 Warszawa. Maj?c na uwadze powy?sze, spe?nione zosta?y wszystkie przes?anki zastosowania do niniejszego post?powania art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy. 2022/S 030-076280
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 261-18/22 Intitulé:
Organizacja wydarzenia(konferencji)podsumowuj?cego(-ej)5-lecie dzia?a? w ramach kampanii"Ma?a ksi??ka-wielki cz?owiek" w dniach 15-16.11.2022r.-zamówienie udzielane na podstawie art.214ust.1 pkt 7 Pzp
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosi?ska Numéro national d'identification: 9510023223 Adresse postale: ul. Foksal 16/5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-372 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 308 527.56 PLN Valeur totale du marché/du lot: 270 794.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r.- Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Zgodnie z tre?ci? art. 515 ustawy Pzp odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób ni? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej - w przypadku odwo?ania wnoszonego wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia; 3) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia - w przypadku odwo?ania wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2).
   6.  Szczegó?owe zasady dotycz?ce post?powania odwo?awczego okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Cracovie: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrèsType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79950000 - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès 
79952100 - Services d'organisation d'événements culturels 
79956000 - Services d'organisation de foires et d'expositions