Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de pratique médicale et services connexes

2020/S 99-237968  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Cracovie: Services de pratique médicale et services connexes 2020/S 099-237968 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia Personalny Sekcja Rekrutacji, Szkole i Spraw Socjalnych, ul. Kopernika 19, pok. 2, 31-501 Kraków Courriel: elaskowska@su.krakow.pl Téléphone: +48 124247561 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zabezpieczenie udzielania ?wiadcze zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
II.1.2) Code CPV principal 85120000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zabezpieczanie udzielania ?wiadcze zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 650 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddzia Chirurgii Naczyniowej, ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Udzielanie ?wiadcze zdrowotnych zgodnie z zapotrzebowaniem oraz harmonogramem.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Ceny / Pondération: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Og?oszenie zosta?o przes?ane do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej ze wzgl?du na spe?nienie si przes?anek z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych. Zgodnie z nimi, og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania dyrektor oddzia?u wojewódzkiego funduszu przekazuje Urz?dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, je?eli warto? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej przekracza wyra?on w z?otych równowarto? kwoty 130 000 EUR wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygni?cia post?powania (w tym, tj. 31.1.2017 ?redni kurs euro wed?ug NBP wynosi 4,3308). Przepis ten stosuje si do ustawy o dzia?alno?ci leczniczej, na podstawie których to przepisów og?oszono konkurs.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/01/2017
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maciej Chwa?a Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marek Piwowarczyk Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Robert Muszy?ski Ville: Przybys?awice Code NUTS: PL214 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pawe Latacz Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 650 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 162 500.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: Kraków Code postal: 31-501 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.su.krakow.pl http://www.su.krakow.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: Kraków Code postal: 31-501 Pays: Pologne Adresse internet: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Oferentom, których interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisj konkursow zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej, przys?uguj ?rodki odwo?awcze na zasadach okre?lonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych. ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj na: 1) wybór trybu post?powania; 2) niedokonanie wyboru oferenta; 3) uniewa?nienie post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej. W toku post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej, do czasu zako?czenia post?powania, oferent mo?e z?o?y do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci. Do czasu rozpatrzenia protestu post?powanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba ?e z tre?ci protestu wynika, ?e jest on oczywi?cie bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi sk?adaj?cemu protest. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informacj o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni?ciu niezw?ocznie zamieszcza si na stronie internetowej szpitala. W przypadku uwzgl?dnienia protestu komisja powtarza zaskar?on czynno??. Oferent bior?cy udzia w post?powaniu mo?e wnie? do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwo?ania Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydaje decyzj uwzgl?dniaj?c lub oddalaj?c odwo?anie.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Dzia Personalny Sekcja Rekrutacji, Szkole i Spraw Socjalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 19 Ville: Kraków Code postal: 31-501 Pays: Pologne Adresse internet: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85120000 - Services de pratique médicale et services connexes