Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de pratique mÈdicale et services connexes

2020/S 99-237996  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Cracovie: Services de pratique mÈdicale et services connexes 2020/S 099-237996 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia Personalny, Sekcja Rekrutacji, Szkole i Spraw Socjalnych, ul. Kopernika 19, pok. 2, 31-501 KrakÛw Courriel: elaskowska@su.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124247561 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zabezpieczenie dy?urÛw lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
II.1.2) Code CPV principal 85120000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zabezpieczenie dy?urÛw lekarskich w Szpitalnym Oddziale ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 336 186.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpitalny Oddzia Ratunkowy, ul. Kopernika 50, 31-501 KrakÛw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Dy?ury lekarskie pe?nione zgodnie z zapotrzebowaniem oraz harmonogramem.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Jako?ciowe / PondÈration: 5 Co t - Nom: Kompleksowo?ci / PondÈration: 5 Co t - Nom: Dost?pno?ci / PondÈration: 5 Co t - Nom: Ci?g?o?ci / PondÈration: 5 Co t - Nom: Finansowe / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Og?oszenie zosta?o przes?ane do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej ze wzgl?du na spe?nienie si przes?anek z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych. Zgodnie z nimi, og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania dyrektor oddzia?u wojewÛdzkiego funduszu przekazuje Urz?dowi Oficjalnych Publikacji WspÛlnot Europejskich, je?eli warto? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej przekracza wyra?on w z?otych rÛwnowarto? kwoty 130 000 EUR wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygni?cia post?powania (w tym, tj. 16.3.2017 r. dniu ?redni kurs euro wed?ug NBP wynosi 4,3165 PLN). Przepis ten stosuje si do ustawy o dzia?alno?ci leczniczej, na podstawie ktÛrych to przepisÛw og?oszono konkurs na dy?ury lekarskie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2017
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sukurs-Med Anyszek, Stobiecki Sp.p.
Adresse postale: ul. Stoigniewa 13 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Code postal: 30-572 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 336 186.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 336 186.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: KrakÛw Code postal: 31-501 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.su.krakow.pl http://www.su.krakow.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: KrakÛw Code postal: 31-501 Pays: Pologne Adresse internet: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Oferentom, ktÛrych interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisj konkursow zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej, przys?uguj ?rodki odwo?awcze na zasadach okre?lonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych. ?rodki odwo?awcze nie przys?uguj na: 1) wybÛr trybu post?powania; 2) niedokonanie wyboru oferenta; 3) uniewa?nienie post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej. W toku post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej, do czasu zako?czenia post?powania, oferent mo?e z?o?y do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar?onej czynno?ci. Do czasu rozpatrzenia protestu post?powanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba ?e z tre?ci protestu wynika, ?e jest on oczywi?cie bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci?gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi sk?adaj?cemu protest. Nieuwzgl?dnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest z?o?ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informacj o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni?ciu niezw?ocznie zamieszcza si na stronie internetowej szpitala. W przypadku uwzgl?dnienia protestu komisja powtarza zaskar?on czynno??. Oferent bior?cy udzia w post?powaniu, mo?e wnie? do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia og?oszenia o rozstrzygni?ciu post?powania, odwo?anie dotycz?ce rozstrzygni?cia post?powania. Odwo?anie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwo?anie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo?ania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwo?ania Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydaje decyzj uwzgl?dniaj?c lub oddalaj?c odwo?anie.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Dzia Personalny Sekcja Rekrutacji, Szkole i Spraw Socjalnych Adresse postale: ul. Kopernika 19 Ville: KrakÛw Code postal: 31-501 Pays: Pologne Adresse internet: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85120000 - Services de pratique médicale et services connexes