Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de promotion

2022/S 181-512816  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Cracovie: Services de promotion 2022/S 181-512816 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska KrakÛw - Urz?d Miasta Krakowa Adresse postale: pl. Wszystkich ?wi?tych 3-4 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-004 Pays: Pologne Courriel: info@um.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126161811 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przeprowadzenie i koordynacja kampanii reklamowej w zakresie turystyki biznesowej w projekcie ÑMa?opolska - cel podrÛ?yî NumÈro de rÈfÈrence: OR-10.271.53.2022
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na przeprowadzeniu i koordynacji kampanii reklamowej w zakresie turystyki biznesowej w projekcie ÑMa?opolska - cel podrÛ?yî w prasie opiniotwÛrczej, prasie bran?owej, oraz w Internecie na podstawie przedstawionej strategii komunikacji oraz Planu Mediowego wraz z dostosowaniem niezb?dnych projektÛw graficznych dostarczonych przez Zamawiaj?cego oraz kreacj? tre?ci. Key Visual projektu (manual) stanowi za??cznik nr 13 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera wzÛr umowy wraz z za??cznikami, stanowi?cy za??cznik nr 12 do SWZ. Niniejsze post?powanie procedowane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy, z zastosowaniem tzw. "procedury odwrÛconej" opisanej w art. 139 ustawy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341400 Services de campagne publicitaire 79970000 Services d'Èdition 79341000 Services de publicitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na przeprowadzeniu i koordynacji kampanii reklamowej w zakresie turystyki biznesowej w projekcie ÑMa?opolska - cel podrÛ?yî w prasie opiniotwÛrczej, prasie bran?owej, oraz w Internecie na podstawie przedstawionej strategii komunikacji oraz Planu Mediowego wraz z dostosowaniem niezb?dnych projektÛw graficznych dostarczonych przez Zamawiaj?cego oraz kreacj? tre?ci.
   2.  Realizuj?c przedmiot umowy Wykonawca zobowi?zany jest do przeprowadzenia kampanii reklamowej w: 1) prasie opiniotwÛrczej oraz w jej wersjach online, w dwÛch wiod?cych tytu?ach: jednym na rynku brytyjskim i jednym na rynku niemieckim ñ w jednym wydaniu ka?dego z tytu?Ûw, 2) prasie bran?owej oraz w jej wersjach online w czterech tytu?ach ñ zajmuj?cych si? turystyk? biznesow? ñ w minimum jednym wydaniu, 3) Internecie ñ minimum miesi?czna kampania ods?onowa i adwords.
   3.  Key Visual projektu (manual) stanowi za??cznik nr 13 do SWZ. UWAGA! Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu wymaga od WykonawcÛw przed?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, o ktÛrym mowa w sekcji III.1.2) ppkt
   1. 6. (Media Plan).
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera wzÛr umowy wraz z za??cznikami, stanowi?cy za??cznik nr 12 do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? (lub podwykonawc?) w trakcie realizacji zamÛwienia na podstawie stosunku pracy, osoby o ktÛrej mowa w ß 3 ust. 2 wzoru umowy, pe?ni?cej czynno?ci koordynatora projektu, nadzoruj?cego nale?yte wykonanie umowy, (na zasadach okre?lonych w ß 6 ust. 8-11 wzoru umowy) - zgodnie z pkt
   3. 6. SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy, w granicach okre?lonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza mo?liwo?? realizacji przedmiotu zamÛwienia przez Wykonawc? z wykorzystaniem podwykonawcÛw.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga realizacji zamÛwienia przez zak?ady pracy chronionej, spÛ?dzielnie socjalne, czy innych wykonawcÛw obj?tych dyspozycj? przepisu art. 94 ust. 1 ustawy.
   8.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   9.  Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiaj?cy przed wszcz?ciem post?powania nie przeprowadzi? wst?pnych konsultacji rynkowych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: dodatkowe do?wiadczenie koordynatora projektu / PondÈration: 24 CritËre de qualitÈ - Nom: dodatkowa powierzchnia reklamowa / PondÈration: 8 CritËre de qualitÈ - Nom: dodatkowy tytu? prasowy / PondÈration: 8 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Post?powanie w ca?o?ci finansowane jest ze ?rodkÛw UE pochodz?cych z projektu: RPMP.03.03.01-12-0186/20 ,RPOWM ñ Poddzia?anie
   3. 3.1. ñ Ma?opolska ñ cel podrÛ?y, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego na lata 2014 ñ 2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
Podany w sekcji II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia winien brzmie?: Przedmiot umowy b?dzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2022 roku, z uwzgl?dnieniem terminÛw okre?lonych w Media Planie.
   2.  Warto?? wskazana w sekcjach II.1.5) i II.2.6) og?oszenia uwzgl?dnia warto?? zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysoko?ci 1 081 300.82 z? netto.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 121-344428
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Przeprowadzenie i koordynacja kampanii reklamowej w zakresie turystyki biznesowej w projekcie ÑMa?opolska - cel podrÛ?yî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy, poniewa? wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W post?powaniu z?o?ono sze?? ofert, z ktÛrych ka?da podlega?a odrzuceniu z uwagi na niezgodno?? z warunkami zamÛwienia. W tej sytuacji nie jest mo?liwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: jak w sekcji VI.4.1) og?oszenia Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub dokumentÛw zamÛwienia, zamieszcza j? rÛwnie? na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu lub s? udost?pniane dokumenty zamÛwienia, wzywaj?c wykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   8.  Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktÛrej przyst?puje.
   9.  Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si? dowÛd przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 10. Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. 11. Czynno?ci uczestnika post?powania odwo?awczego nie mog? pozostawa? w sprzeczno?ci z czynno?ciami i o?wiadczeniami strony, do ktÛrej przyst?pi?, z wyj?tkiem przypadku zg?oszenia sprzeciwu, o ktÛrym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy, przez uczestnika, ktÛry przyst?pi? do post?powania po stronie zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Cracovie: Services de promotionType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79341000 - Services de publicité 
79341400 - Services de campagne publicitaire 
79342200 - Services de promotion 
79970000 - Services d'édition