Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de publicitÈ et de marketing

2020/S 99-238383  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Cracovie: Services de publicitÈ et de marketing 2020/S 099-238383 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tauron Sprzeda Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6762337735 Adresse postale: ul. ?agiewnicka 60 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL2 Code postal: 30-417 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Puszkarz Courriel: ts.zamowienia@tauron.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tauron.pl Adresse du profil díacheteur: http://swoz.tauron.pl/ www.tauron.pl http://swoz.tauron.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tauron Sprzeda GZE Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Barlickiego 2 Ville: Gliwice Code NUTS: PL2 Code postal: 44-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Puszkarz Courriel: ts.zamowienia@tauron.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tauron.pl Adresse du profil díacheteur: http://swoz.tauron.pl/ www.tauron.pl http://swoz.tauron.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug polegaj?cych na przygotowywaniu, prowadzeniu i monitorowaniu efektÛw kampanii reklamowo-sprzeda?owych w Internecie NumÈro de rÈfÈrence: 2020/TS/TS/00832/L
II.1.2) Code CPV principal 79340000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na przygotowywaniu (planowaniu, projektowaniu i produkcji), prowadzeniu i monitorowaniu efektÛw kampanii reklamowych w internecie
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na przygotowywaniu (planowaniu, projektowaniu i produkcji), prowadzeniu i monitorowaniu efektÛw Kampanii reklamowych w Internecie. Cele i rodzaje planowanych do przeprowadzenia przez Zamawiaj?cego kampanii reklamowych w okresie trwania umowy to:
   1.  promowanie internetu jako kana?u sprzeda?y i obs?ugi w rozumieniu promocji serwisu MÛj Tauron 7 000 nowych kont w serwisie MÛj Tauron + aktywno? u?ytkownikÛw MT;
   2.  fotowoltaika ñ pozyskiwanie leadÛw specjalistycznych 6 000 leadÛw specjalistycznych;
   3.  moving home ñ aktywizacja sprzeda?y w procesie PZO (przepisania licznika) w procesie on-line 1 600 wype?nionych formularzy PZO;
   4.  ekogroszek ñ wsparcie realizacji celu sprzeda?owego sprzeda 600 ton Prowadzone dzia?ania dotyczy b?d w szczegÛlno?ci: a) uzyskania wymaganej ilo?ci akcji u?ytkownikÛw w postaci zamÛwienia produktu, pozostawienia leadía, zalogowania si lub rejestracji w serwisie MÛj Tauron, ka?dorazowo poprzez przekierowywanie wymaganej liczby u?ytkownikÛw do serwisÛw lub stron internetowych Zamawiaj?cego, b) sta?y monitoring i optymalizacja kosztu konwersji.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Tryb zamÛwienia z wolnej r?ki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), zgodnie z ktÛrym: ÑZamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: Ze wzgl?du na wyj?tkow sytuacj niewynikaj?c z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia, a nie mo?na zachowa terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw udzielenia zamÛwieniaî. W dniu 16 wrze?nia 2019 r. w wyniku przeprowadzonego post?powania w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj?cy (dalej TS) w imieniu w?asnym i na rzecz Tauron Sprzeda GZE (TS GZE) zawar w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamÛwie publicznych, umow ramow z 2 Wykonawcami w ramach ktÛrej wykonawstwo powierzono Clickad S.A. oraz Codemedia S.A. Przedmiot rzeczonej umowy obejmowa Ñ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na przygotowywaniu, prowadzeniu i monitorowaniu efektÛw kampanii reklamowo - sprzeda?owych w Internecieî a umowa pierwotnie mia?a trwa 12 miesi?cy, z mo?liwo?ci przed?u?enia o okres 6 miesi?cy (w przypadku nie wykorzystania ?rodkÛw z Umowy Ramowej) czyli minimum do 15 wrze?nia 2020 roku. W dniu 10 pa?dziernika 2019 r. TS zosta poinformowany przez Codemedia S.A o z?o?eniu wniosku o upad?o?ci SpÛ?ki Codemedia, a tym samym o braku mo?liwo?ci wspÛ?pracy w ramach zawartej umowy ramowej. TS kontynuowa wspÛ?prac z drugim z WykonawcÛw tj. Clickad S.A., jednak?e weryfikacja przez Zmawiaj?cego rezultatÛw zamÛwie wykonawczych udzielonych na podstawie rzeczonej umowy ramowej doprowadzi?a TS do przekonania, i w trosce o nale?yte gospodarowanie ?rodkami finansowymi spÛ?ki, dalsze udzielenie zamÛwie wykonawczych spÛ?ce Clickad S.A. jest bezcelowe z uwagi na okoliczno??, i trzy z po?rÛd pi?ciu zamÛwie udzielonych firmie Clickad S.A. nie uzyska?o zak?adanych na etapie sk?adania ofert parametrÛw. Warto zauwa?y?, ?e kampanie realizowane w ramach dwÛch zlece zako?czonych sukcesem nie by?y kampaniami efektywno?ciowymi, to znaczy nie mia?y celu w postaci konkretnej akcji u?ytkownika np. pozostawienie leada, zakupu produktu czy te za?o?enie konta w serwisie obs?ugowym MÛj Tauron. By?y kampaniami typowo zasi?gowymi, ktÛrych celem by?o jedynie wygenerowanie ruchu na stronie. W kampaniach bardziej warto?ciowych dla Zamawiaj?cego (efektywno?ciowych) firma Clickad S.A. nie osi?gn??a ani raz wyniku wy?szego ni 18 % realizacji deklarowanego celu w zamÛwieniach wykonawczych. W konsekwencji powy?szego Zamawiaj?cy naliczy wykonawcy kary umowne oraz w dniu 23 marca 2020 r. rozwi?za zawart umow ramow?. Dlatego te?, niezb?dne jest zastosowanie trybu zamÛwienia z wolnej r?ki i uzasadnienie jego zastosowania na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamÛwie publicznych. Zgodnie z jego tre?ci Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia publicznego w trybie z wolnej r?ki, gdy ze wzgl?du na wyj?tkow sytuacj niewynikaj?c z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg on wcze?niej przewidzie wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia, a nie mo?na zachowa terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw udzielenia zamÛwienia. Mo?liwo? skorzystania z trybu z wolnej r?ki wymaga ??cznego spe?niania wskazanych warunkÛw.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug polegaj?cych na przygotowywaniu, prowadzeniu i monitorowaniu efektÛw kampanii reklamowo-sprzeda?owych w internecie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/05/2020
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novem Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6772280250 Adresse postale: XX PijarÛw 5 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL Code postal: 31-466 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79340000 - Services de publicité et de marketing 
79341000 - Services de publicité