Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services relatifs aux déchets médicaux

2023/S 196-614605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Cracovie: Services relatifs aux déchets médicaux 2023/S 196-614605 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie Numéro national d'identification: 351564179 Adresse postale: Skarbowa 4 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-121 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marlena Czy?ycka-Po?dzioch Courriel: zp@dietl.krakow.pl Téléphone: +48 126876372 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dietl.krakow.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Numéro de référence: SZP/25/2023
II.1.2) Code CPV principal 90524000 Services relatifs aux déchets médicaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, zgodnie z ZA??CZNIKIEM NR 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓ?OWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 430 889.99 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90524400 Services de collecte, de transport et d'élimination de déchets hospitaliers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Odpady maj? by? odbierane z budynków Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie: - ul. Skarbowej 1 w Krakowie, - Al. Focha 33 w Krakowie, - ul. Batorego 3 w Krakowie - pomieszczenia poradni s
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, zgodnie z ZA??CZNIKIEM NR 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓ?OWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W przypadku niewyczerpania w ca?o?ci ?rodków, o których mowa w §3 ust. 1, w okresie obowi?zywania Umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji polegaj?ce na wyd?u?eniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesi?cy. Wykonawca nie mo?e odmówi? wykonania umowy w zakresie obj?tym opcj?, o ile tylko Zamawiaj?cy z?o?y o?wiadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem niewa?no?ci) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 1 miesi?c przed up?ywem terminu obowi?zywania umowy wskazanym w ust.
   1.  Realizacja umowy w terminie opcjonalnym b?dzie si? odbywa?a w zakresie us?ug i na podstawie cen jednostkowych obowi?zuj?cych w dacie z?o?enia o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 144-457765
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO-ABC Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 012124833 Adresse postale: ul. Przemys?owa 7 Ville: Be?chatów Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 97-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO CLEAN ENERGY S.A.
Numéro national d'identification: 0000984393 Adresse postale: ul. Przemys?owa 7 Ville: Be?chatów Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 97-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 057 510.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 430 889.99 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux 
90524400 - Services de collecte, de transport et d'élimination de déchets hospitaliers