01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien des armes feu et des munitions

2018/S 145-332424 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/07/2018 S145  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure restreinte Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien des armes feu et des munitions 2018/S 145-332424 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 3 Regionalna Baza Logistyczna ul. Montelupich 3 KrakÛw 30-901 Pologne Point(s) de contact: Ewa Parfieniuk Courriel: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl Fax: +48 261137546 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl http://www.3rblog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Wojskowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Naprawy i konserwacje samobie?nego sprz?tu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIA?A w latach 2018-2020 NumÈro de rÈfÈrence: 71/2018
II.1.2) Code CPV principal 50620000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s naprawy i konserwacje samobie?nego sprz?tu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIA?A w latach 2018-2020 w zakresie: ó napraw, ó modyfikacji sprz?tu, ó monitorowania i piel?gnacji oprogramowania, ó prowadzenia statystyk eksploatacyjnych, ó wsparcia eksploatacji drog elektroniczn?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 609 756.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Terytorium RP. Zamawiaj?cy nie wyklucza mo?liwo?ci realizacji przedmiotu zamÛwienia poza granicami RP, w szczegÛlno?ci dla stacji mobilnych.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s naprawy i konserwacje samobie?nego sprz?tu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIA?A w latach 2018-2020 w zakresie: ó napraw, ó modyfikacji sprz?tu, ó monitorowania i piel?gnacji oprogramowania, ó prowadzenia statystyk eksploatacyjnych, ó wsparcia eksploatacji drog elektroniczn?. Wsparcie eksploatacji b?dzie polega?o na usuwaniu niesprawno?ci i konserwacji sprz?tu OPL oraz komponentÛw wchodz?cych w sk?ad ich ukompletowania, powsta?ych w trakcie ich eksploatacji oraz niemo?liwych Do usuni?cia przez etatow obs?ug urz?dze i warsztaty remontowe Si Zbrojnych z uwagi na brak mo?liwo?ci technicznych, organizacyjnych lub specjalistycznego oprzyrz?dowania w tym nast?puj?cych rodzajÛw I typÛw urz?dze oraz ich odmian. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki wykonania zamÛwienia zawarte s w dokumentacji post?powania. m. in.: we wzorze umowy, opisie przedmiotu zamÛwienia, klauzulach jako?ciowych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy w ramach umowy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na zlecaniu us?ug b?d?cych przedmiotem zamÛwienia do kwoty, o ktÛrej mowa w umowie.
   2. Zamawiaj?cy zastrzega, i cz?? zamÛwienia okre?lona jako Ñprawo opcjiî jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji, wykorzysta jedynie jego cz???, w szczegÛlno?ci W przypadku nieuzyskania ?rodkÛw finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne roszczenia, co niniejszym Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie umowy.
   3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji oraz jego zakresie Zamawiaj?cy b?dzie informowa Wykonawc sukcesywnie, w okresie obowi?zywania niniejszej umowy.
   4. Prawo opcji mo?e by wykorzystane jednorazowo, b?d wielokrotnie w czasie trwania umowy.
   5. Skorzystanie z prawa opcji nie b?dzie wymaga?o aneksowania umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest dla napraw realizowanych w ramach opcji wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Okre?lony w S.II.2.7) Okres obowi?zywania zamÛwienia,tj.do dn. 30.11.2020 r. nast?pi tylko w przypadku ziszczenia si warunkÛw zawieszaj?cych,tj. zaplanowania i zabezpieczenia na ten cel ?rodkÛw finansowych.Termin realizacji zam. w 2018 r. - do 30.11.2018 r.Terminy w przypadku ziszczenia si warunkÛw zawieszaj?cych: w 2019 r.- do 29.11.2019 r., w 2020 r.- do 30.11.2020 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 062-137413
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Naprawy i konserwacje samobie?nego sprz?tu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIA?A w latach 2018-2020
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Zak?ady Mechaniczne TarnÛw S.A.
ul. Kochanowskiego 30 TarnÛw 33-100 Pologne Code NUTS: PL21
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 609 756.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 804 878.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Do wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu ka?dy wykonawca musi do??czy aktualne o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie,?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2. Wykonawca,ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie o ktÛrym mowa w pkt 1 dotycz?ce tych podmiotÛw.
   3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie wykonawc?,ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie, dokumentÛw o ktÛrych mowa w sekcji III.1.1) i III.1.3) niniejszego og?oszenia oraz w pkt 4 i
   5. 
   4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1) Pzp zamawiaj?cy za??da: 1)odpis z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp; 2)informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt. 13,14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw w post?powaniu; 3)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4)o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne.
   5. W przypadku gdy wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw w odniesieniu do warunku dotycz?cego do?wiadczenia, zamawiaj?cy za??da z?o?enia pisemnego zobowi?zania tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia. Wykonawca mo?e polega na zdolno?ciach innych podmiotÛw, je?li podmioty te zrealizuj us?ugi,do realizacji ktÛrych te zdolno?ci s wymagane.
   6. Kryteriami oceny ofert b?d?:1.Cena 1rbh w 12 kategoriach:1)u U?ytkownika,2)u Wykonawcy,3) w rejonie Europy i Rosji, w war. pokojowych i4) w warunkach dzia?a zbrojnych, 5)w pozosta?ych krajach w war. pokojowych i 6)w war. dzia?a zbrojnych- w trybie pilnej gotowo?ci(6) i w pozosta?ych przypadkach(6), waga - 60 %,
   2. Okres gwarancji na elementy, podzespo?y, zespo?y modyfikowane (20 %),
   3.  Okres gwarancji na elementy, zespo?y i podzespo?y usprawniane(20 %).
   7. Przedmiot zamÛwienia podlega b?dzie nadzorowaniu jako?ci, w ramach odbioru wojskowego realizowanego przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, w oparciu o Ñwymagania jako?cioweî, okre?lone w odpow. Klauzuli jako?ciowej.
   8. Wykonawca powinien wykazywa si zdolno?ci do prowadzenia wsparcia eksploatacji urz?dze b?d?cych przedmiotem zamÛwienia.
   9. Koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jako?ci (je?li wyst?pi?) pokryje wykonawca w przypadku, gdy podwykonawca b?dzie pochodzi z kraju nie nale??cego do NATO lub z kraju, z ktÛrym Polska nie posiada podpisanego porozumienia MoU odno?nie bezp?atnego zapewnienia jako?ci. 10.Wykonawca musi posiada zdolno? do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZE?ONE zgodnie z ustaw z dnia
   5. 8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z pÛ?n. zm.). 11.Wykonawca musi spe?nia wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. o systemie oceny zgodno?ci wyrobÛw przeznaczonych na potrzeby obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa; 12.Wykonawca zaproszony do z?o?enia oferty zobowi?zany b?dzie do wniesienia wadium w wysoko?ci 150 000,00 PLN.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si Z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   9. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10.W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
50620000 - Services de réparation et d'entretien des armes à feu et des munitions