Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres

2022/S 89-245104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres 2022/S 089-245104 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 35 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Krakowska 2, Rz?ska woj. ma?opolskie Ville: KRAK"W Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 30-199 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Majecki Courriel: j.majecki@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261135116/+48 261133023/+48 261133017/+48 261133024 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.35wog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ciep?a do systemÛw ciep?owniczych zlokalizowanych na terenach kompleksÛw wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy, w latach 2020/2023 NumÈro de rÈfÈrence: 18/INFR/20
II.1.2) Code CPV principal 50531100 Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kot?ownie na paliwo sta?e pracuj?ce na potrzeby centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej i pary technologicznej w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2, w miejscowo?ci Rz?ska ko?o Krakowa
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 09111000 Charbon et combustibles base de charbon 09111200 Combustibles dÈrivÈs du charbon 50720000 Services de rÈparation et d'entretien de chauffage central 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Rz?ska ko?o Krakowa
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ciep?a do systemu ciep?owniczego pracuj?cego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej i pary technologicznej w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2 w Rz?sce po??czona z obs?ug? i eksploatacj? kot?owni na paliwo sta?e znajduj?cej si? w budynku nr 7 wraz z dostaw? opa?u, przegl?dami i czyszczeniem kominÛw wolnostoj?cych i wykonywaniem ekspertyz stanu technicznego kominÛw. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce wykonania przedmiotu umowy okre?laj?: a) Za??cznik nr 8a do SIWZ ÑSpecyfikacja techniczna kot?owni centralnego ogrzewaniaî - dla kot?owni centralnego ogrzewania, b) Za??cznik nr 8aa do SIWZ ÑSpecyfikacja techniczna ñ Kot?ownia pary technologicznej i CWUî - dla kot?owni parowej,
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/10/2020 Fin: 30/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 200-485857
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Kot?ownie na paliwo sta?e pracuj?ce na potrzeby centralnego ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej i pary technologicznej w kompleksie wojskowym przy ul. Krakowskiej 2, w miejscowo?ci Rz?ska ko?o Krakowa
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Eksploterm Sp. z o.o Adresse postale: ul. Krakowska 17 Ville: Balice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-083 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 4 131 641.95 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mÛg? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 09111000 Charbon et combustibles base de charbon
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09111000 Charbon et combustibles base de charbon 09111200 Combustibles dÈrivÈs du charbon 50531100 Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres 50720000 Services de rÈparation et d'entretien de chauffage central 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Rz?ska ko?o Krakowa
VII.1.4) Description des prestations:
Zwi?zku z: a. z budow? i oddaniem do eksploatacji budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2, ktÛrego to Zamawiaj?cy w trakcie prowadzenia post?powania przetargowego, przy do?o?eniu nale?ytej staranno?ci, nie mÛg? przewidzie?, b. zaistnieniem nadzwyczajnej okoliczno?ci polegaj?cej na prowadzeniu od dnia 24.02.2022 r. na terenie Ukrainy dzia?a? wojennych b?d?cych wynikiem inwazji rosyjskiej w Ukrainie, ktÛra to okoliczno?? wp?yn??a i wp?ywa na istotny wzrost cen i ograniczenie dost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy, dzia?aj?c w oparciu o protokÛ? konieczno?ci nr 1/251/U/2020 z dnia 21.03.2022 r. i w oparciu o ustalenia podj?te w wyniku negocjacji z dnia 10.03.2022 roku, Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamÛwie? publicznych w zwi?zku z art. 91 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo zamÛwie? publicznych niniejszym Aneksem wprowadzaj? w umowie nast?puj?ce zmiany: ß 1
   1.  Rozszerza si? zakres przedmiotowy Umowy o budynek magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej
   2. 
   2.  Dostawa ciep?a do budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2 odbywa? si? b?dzie wed?ug nast?puj?cych cen jednostkowych netto (wg. Za??cznika nr 1 do Aneksu ñ Formularz cenowy): ï kot?ownia centralnego ogrzewania 67,45 z?/GJ i 94 792,40 z?/MW ï kot?ownia pary technologicznej i ciep?ej wody u?ytkowej 82,44 z?/GJ i 162 220,95 z?/MW
   3.  W pozosta?ym zakresie ceny jednostkowe nie ulegaj? zmianie.
   4.  Maj?c na uwadze powy?sze, wynagrodzenie za dostaw? ciep?a do budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2 w okresie od 20.03.2022 r. do 30.09.2023r. wynosi? b?dzie: a) wynagrodzenie netto: 851 739,23 z? (s?ownie: osiemset pi??dziesi?t jeden tysi?cy siedemset trzydzie?ci dziewi?? z? 23/100 ) b) wynagrodzenie brutto: 1 047 639,25 z? (s?ownie: jeden milion czterdzie?ci siedem tysi?cy sze??set trzydzie?ci dziewi?? z? 25/100) w tym obowi?zuj?ca stawka podatku VAT. ß 2
   1.  Strony ustalaj?, ?e dla dotychczas eksploatowanych budynkÛw od dnia 01.03.2022r. do dnia 30.09.2023 r. obowi?zywa? b?d? nowe stawki GJ uwzgl?dniaj?ce zaistnia?? sytuacj? w zakresie wzrostu cen i ograniczenia 5 / 7 dost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy, w wysoko?ci okre?lonej w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do Aneksu nr 1
   2.  Maj?c na uwadze powy?sze, wynagrodzenie za dostaw? ciep?a do budynkÛw w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. wynosi? b?dzie: a) wynagrodzenie netto: 4 402 241,95 z? (s?ownie: cztery miliony czterysta dwa tysi?ce dwie?cie czterdzie?ci jeden z? 95/100 ) b) wynagrodzenie brutto: 5 414 757,60 z? (s?ownie: pi?? milionÛw czterysta czterna?cie tysi?cy siedemset pi??dziesi?t siedem z? 60/100) w tym obowi?zuj?ca stawka podatku VAT. ß 3 Wobec powy?szych ustale?, zmianie ulega ß 3 ust. 1 Umowy przewiduj?cy warto?? wynagrodzenia Wykonawcy, w ten sposÛb ?e otrzymuje nowe brzmienie:
   1.  Warto?? umowy wynosi: a) wynagrodzenie netto: 5 253 981,18 z? (s?ownie: pi?? milionÛw dwie?cie pi??dziesi?t trzy tysi?ce dziewi??set osiemdziesi?t jeden z? 18/100 ) b) wynagrodzenie brutto: 6 462 396,85 z? (s?ownie: sze?? milionÛw czterysta sze??dziesi?t dwa tysi?ce trzysta dziewi??dziesi?t sze?? z? 85/100) w tym obowi?zuj?ca stawka podatku VAT. ß 4
   1.  Wykonawca o?wiadcza, ?e zmiana wynagrodzenia okre?lona w niniejszym Aneksie wyczerpuje jego wszystkie roszczenia, w tym roszczenia przysz?e, zwi?zane ze wzrostem cen materia?Ûw i us?ug oraz ograniczeniem dost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.
   2.  Pozosta?e postanowienia Umowy pozostaj? bez zmian.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 21/03/2022 Fin: 30/09/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 5 253 981.18 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Eksploterm Sp. z o.o Adresse postale: ul. Krakowska 17 Ville: Balice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-083 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcze?niejszych zmian w umowie): Zwi?zku z: a. z budow? i oddaniem do eksploatacji budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2, ktÛrego to Zamawiaj?cy w trakcie prowadzenia post?powania przetargowego, przy do?o?eniu nale?ytej staranno?ci, nie mÛg? przewidzie?, b. zaistnieniem nadzwyczajnej okoliczno?ci polegaj?cej na prowadzeniu od dnia 24.02.2022 r. na terenie Ukrainy dzia?a? wojennych b?d?cych wynikiem inwazji rosyjskiej w Ukrainie, ktÛra to okoliczno?? wp?yn??a 6 / 7 i wp?ywa na istotny wzrost cen i ograniczenie dost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy, dzia?aj?c w oparciu o protokÛ? konieczno?ci nr 1/251/U/2020 z dnia 21.03.2022 r. i w oparciu o ustalenia podj?te w wyniku negocjacji z dnia 10.03.2022 roku, Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamÛwie? publicznych w zwi?zku z art. 91 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo zamÛwie? publicznych niniejszym Aneksem wprowadzaj? w umowie nast?puj?ce zmiany: ß 1
   1.  Rozszerza si? zakres przedmiotowy Umowy o budynek magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej
   2. 
   2.  Dostawa ciep?a do budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2 odbywa? si? b?dzie wed?ug nast?puj?cych cen jednostkowych netto (wg. Za??cznika nr 1 do Aneksu ñ Formularz cenowy): ï kot?ownia centralnego ogrzewania 67,45 z?/GJ i 94 792,40 z?/MW ï kot?ownia pary technologicznej i ciep?ej wody u?ytkowej 82,44 z?/GJ i 162 220,95 z?/MW
   3.  W pozosta?ym zakresie ceny jednostkowe nie ulegaj? zmianie.
   4.  Maj?c na uwadze powy?sze, wynagrodzenie za dostaw? ciep?a do budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2 w okresie od 20.03.2022 r. do 30.09.2023r. wynosi? b?dzie: a) wynagrodzenie netto: 851 739,23 z? (s?ownie: osiemset pi??dziesi?t jeden tysi?cy siedemset trzydzie?ci dziewi?? z? 23/100 ) b) wynagrodzenie brutto: 1 047 639,25 z? (s?ownie: jeden milion czterdzie?ci siedem tysi?cy sze??set trzydzie?ci dziewi?? z? 25/100) w tym obowi?zuj?ca stawka podatku VAT. ß 2
   1.  Strony ustalaj?, ?e dla dotychczas eksploatowanych budynkÛw od dnia 01.03.2022r. do dnia 30.09.2023 r. obowi?zywa? b?d? nowe stawki GJ uwzgl?dniaj?ce zaistnia?? sytuacj? w zakresie wzrostu cen i ograniczeniadost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy, w wysoko?ci okre?lonej w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do Aneksu nr 1
   2.  Maj?c na uwadze powy?sze, wynagrodzenie za dostaw? ciep?a do budynkÛw w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. wynosi? b?dzie: a) wynagrodzenie netto: 4 402 241,95 z? (s?ownie: cztery miliony czterysta dwa tysi?ce dwie?cie czterdzie?ci jeden z? 95/100 ) b) wynagrodzenie brutto: 5 414 757,60 z? (s?ownie: pi?? milionÛw czterysta czterna?cie tysi?cy siedemset pi??dziesi?t siedem z? 60/100) w tym obowi?zuj?ca stawka podatku VAT. ß 3 Wobec powy?szych ustale?, zmianie ulega ß 3 ust. 1 Umowy przewiduj?cy warto?? wynagrodzenia Wykonawcy, w ten sposÛb ?e otrzymuje nowe brzmienie:
   1.  Warto?? umowy wynosi: a) wynagrodzenie netto: 5 253 981,18 z? (s?ownie: pi?? milionÛw dwie?cie pi??dziesi?t trzy tysi?ce dziewi??set osiemdziesi?t jeden z? 18/100 ) b) wynagrodzenie brutto: 6 462 396,85 z? (s?ownie: sze?? milionÛw czterysta sze??dziesi?t dwa tysi?ce trzysta dziewi??dziesi?t sze?? z? 85/100) w tym obowi?zuj?ca stawka podatku VAT. ß 4
   1.  Wykonawca o?wiadcza, ?e zmiana wynagrodzenia okre?lona w niniejszym Aneksie wyczerpuje jego wszystkie roszczenia, w tym roszczenia przysz?e, zwi?zane ze wzrostem cen materia?Ûw i us?ug oraz ograniczeniem dost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.
   2.  Pozosta?e postanowienia Umowy pozostaj? bez zmian
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zwi?zku z: a. z budow? i oddaniem do eksploatacji budynku magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie wojskowym w Rz?sce przy ul. Krakowskiej 2, ktÛrego to Zamawiaj?cy w trakcie prowadzenia post?powania przetargowego, przy do?o?eniu nale?ytej staranno?ci, nie mÛg? przewidzie?, b. zaistnieniem nadzwyczajnej okoliczno?ci polegaj?cej na prowadzeniu od dnia 24.02.2022 r. na terenie Ukrainy dzia?a? wojennych b?d?cych wynikiem inwazji rosyjskiej w Ukrainie, ktÛra to okoliczno?? wp?yn??a i wp?ywa na istotny wzrost cen i ograniczenie dost?pno?ci paliwa w?glowego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy, dzia?aj?c w oparciu o protokÛ? konieczno?ci nr 1/251/U/2020 z dnia 21.03.2022 r. i w oparciu o ustalenia podj?te w wyniku negocjacji z dnia 10.03.2022 roku,
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 4 131 641.95 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 5 253 981.18 PLN Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËresType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09111000 - Charbon et combustibles à base de charbon 
09111200 - Combustibles dérivés du charbon 
50531100 - Services de réparation et d'entretien de chaudières 
50720000 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central 
50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage