Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 07/06/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz

2021/S 86-223647  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Cracovie: Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz 2021/S 086-223647 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Krakowie Adresse postale: Gazowa 16 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-060 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Gody?, Jolanta Sie?ko Courriel: publiczne.krakow@psgaz.pl T╚l╚phone: +48 126281147 / 126281117 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.psgaz.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zamowienia.psgaz.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych na terenie dzia?alno?ci Polskiej Sp█?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Krakowie, w podziale na 12 cz??ci (obszar█w) Num╚ro de r╚f╚rence: PSGKR.ZZSP.901.1.21
II.1.2) Code CPV principal 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych na terenie dzia?alno?ci Polskiej Sp█?ki Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Krakowie, w podziale na 12 cz??ci wraz z us?ug transportu. Us?ugi obejmuj wymian gazomierzy miechowych o wielko?ci od G1,6 do G6 oraz wymian gazomierzy miechowych o wielko?ci od G1,6 do G6 razem z przy??czem redukcyjnym z 250 mm na 130 mm, kt█re zapewnia Zamawiaj?cy. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Liczba Cz??ci zam█wienia ˝ 12. Oferty mo?na sk?ada na dowoln liczb Cz??ci. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci, na kt█re zam█wienie mo?e zosta udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci polegaj?cych na wymianie gazomierzy miechowych w trakcie realizacji Umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 1 - Gazownia Krak█w Krowodrza
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni Krak█w Krowodrza
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 1 - 13 000 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 10 400 ˇ maksymaln liczb wymian 15 600
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 2 - Gazownia Krak█w Podg█rze
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni Krak█w Podg█rze
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 2 - 12 653 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 10 122 ˇ maksymaln liczb wymian - 15 184
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 3 - Gazownia Krak█w Centrum
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni Krak█w Centrum
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 3 - 6 600 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 5 280 ˇ maksymaln liczb wymian - 7 920
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 4 - Gazownia Krak█w Nowa Huta
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni Krak█w Nowa Huta
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 4 - 9 028 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 7 222 ˇ maksymaln liczb wymian - 10 834
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 5 - Gazownia w K?aju, Gazownia w Dobczycach, Gazownia w Nowym Targu
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w K?aju, Gazowni w Dobczycach, Gazowni w Nowym Targu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 5 - 7 030 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 5 624 ˇ maksymaln liczb wymian - 8 436
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 6 - Gazownia w Bochni, Gazownia w Brzesku
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w Bochni, Gazowni w Brzesku
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 6 - 6 070 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 4 856 ˇ maksymaln liczb wymian - 7 284
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 7 - Gazownia w Tarnowie
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w Tarnowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 7 - 7 350 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 5 880 ˇ maksymaln liczb wymian - 8 820
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 8 - Gazownia w Tuchowie, Gazownia w Krynicy, Gazownia w Gorlicach
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w Tuchowie, Gazowni w Krynicy, Gazowni w Gorlicach
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 8 - 4 235 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 3 388 ˇ maksymaln liczb wymian - 5 082
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 9 - Gazownia w Limanowej, Gazownia w Nowym S?czu
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w Limanowej, Gazowni w Nowym S?czu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 9 - 6 400 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 5 120 ˇ maksymaln liczb wymian - 7 680
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 10 - Gazownia w Chrzanowie, Gazownia w Olkuszu
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w Chrzanowie, Gazowni w Olkuszu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 10 - 10 500 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 8 400 ˇ maksymaln liczb wymian - 12 600
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 11 - Gazownia w O?wi?cimiu
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w O?wi?cimiu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 11 - 5 308 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 4 246 ˇ maksymaln liczb wymian - 6 370
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana gazomierzy miechowych w Obszarze 12 - Gazownia w Wadowicach, Gazownia w K?tach
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar Gazowni w Wadowicach, Gazowni w K?tach
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych wraz z wprowadzaniem danych i us?ug transportu, na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Krakowie, w Obszarze 12 - 7 660 wymian gazomierzy. W ramach prawa opcji przewiduje si?: ˇ minimaln liczb wymian - 6 128 ˇ maksymaln liczb wymian - 9 192
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby wymian wynikaj?cych z warto?ci nominalnej w zakresie poszczeg█lnych Cz??ci okre?lonych oddzielnie, zgodnie z ▀ 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
   2.  Minimalne i maksymalne ilo?ci gazomierzy przeznaczonych do wymiany w ramach prawa opcji dla poszczeg█lnych cz??ci wskazano w tabeli w pkt
   4. 1. SWZ.
   3.  W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot wyliczon na podstawie stawki jednostkowej, podanej w ofercie Wykonawcy. Z tytu?u zmniejszenia zam█wienia Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia wobec Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicy w/w limitu.
   5.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy u Zamawiaj?cego zaistnieje taka potrzeba, o kt█rej Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p█?niej ni na 30 dni przed planowanym skorzystaniem z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj.
   8. 1.2.4.1. wyka??, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonali lub wykonuj us?ugi budowlane i/lub eksploatacyjne w bran?y sieci i/lub instalacji gazowych lub us?ugi wymiany / monta?u gazomierzy miechowych o minimalnej warto?ci us?ug: Cz?? nr 1: 170 000,00 z Cz?? nr 2: 170 000,00 z Cz?? nr 3: 100 000,00 z Cz?? nr 4: 120 000,00 z Cz?? nr 5: 100 000,00 z Cz?? nr 6: 100 000,00 z Cz?? nr 7: 100 000,00 z Cz?? nr 8: 80 000,00 z Cz?? nr 9: 100 000,00 z Cz?? nr 10: 140 000,00 z Cz?? nr 11: 100 000,00 z Cz?? nr 12: 100 000,00 z Wz█r wykazu us?ug stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca sk?ada ofert na wi?cej ni jedn cz?? zam█wienia, wystarczaj?cym b?dzie wykazanie si realizacj jednej us?ugi o maksymalnej warto?ci, spo?r█d tych Cz??ci, o kt█rych udzielenie zam█wienia Wykonawca si ubiega;
   8. 1.2.4.2. wyka??, ?e dysponuj lub b?d dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, kt█re b?d uczestniczy w realizacji zam█wienia, posiadaj?cymi poni?sze uprawnienia: 1) aktualne ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci stosownie do przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg█?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, ze zm.) na stanowisku Dozoru (uprawnienia typu D, grupa 3 pkt. 4, 6 i 10), 2) aktualne ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci stosownie do przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg█?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, ze zm.) na stanowisku Eksploatacji (uprawnienia typu E, grupa 3 pkt 4, 6 i 10). Za spe?nienie ww. warunku dla poszczeg█lnych Cz??ci zam█wienia, Zamawiaj?cy uzna dysponowanie minimaln liczb os█b wskazan w SWZ. Za spe?nienie wymaga pkt.
   8. 1.2.4.2. dla poszczeg█lnych Cz??ci zam█wienia Zamawiaj?cy uzna o?wiadczenie Wykonawcy, i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, w liczbie zapewniaj?cej prawid?ow i terminow realizacj zam█wienia. W przypadku z?o?enia oferty na wi?cej ni jedn cz?? zam█wienia, Wykonawca sk?ada o?wiadczenie, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa liczb os█b, kt█ra stanowi sum os█b wskazanych dla poszczeg█lnych Cz??ci zam█wienia. Po zawarciu umowy Wykonawca przed?o?y Zamawiaj?cemu wykaz os█b przewidzianych do realizacji zam█wienia. Wykaz b?dzie stanowi Za?. Nr 6 do Umowy.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Zamawiaj?cy wybierze ofert najkorzystniejsz kieruj?c si poni?szym kryterium oceny ofert: C ˝ Cena oferty brutto. Za najkorzystniejsz w ka?dej Cz??ci Zam█wienia zostanie uznana oferta, kt█ra uzyska najwi?ksz liczb punkt█w. Maksymalna liczba punkt█w, jak mo?e uzyska oferta wynosi 100 punkt█w (C ˝ Cena 100 pkt).
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium dla poszczeg█lnych zada w wysoko?ci: Obszar 1 - 5 800,00 z Obszar 2 - 5 600,00 z Obszar 3 - 2 900,00 z Obszar 4 - 4 000,00 z Obszar 5 - 3 100,00 z Obszar 6 - 2 700,00 z Obszar 7 - 3 300,00 z Obszar 8 - 1 900,00 z Obszar 9 - 2 800,00 z Obszar 10 - 4 700,00 z Obszar 11 - 2 300,00 z Obszar 12 - 3 400,00 z Wymagania i zasady dotycz?ce sposobu wnoszenia wadium opisano w w pkt 12 SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia, najp█?niej w dniu podpisania Umowy, jednak?e przed dokonaniem samej czynno?ci podpisania Umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy w wysoko?ci 2 % warto?ci ceny ofertowej brutto. Informacje dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy opisano w pkt 20 SWZ.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wynagrodzenie i zasady rozlicze okre?lono w ▀ 5 Umowy.
   1.  Wykonawca za realizacj Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie z zastrze?eniem ▀ 1 ust.
   4.  Wynagrodzenie jest ustalone rycza?towo i obejmuje ca?o? prac i wszelkich koszt█w zwi?zanych z wykonaniem Umowy.
   2.  Rozliczenie nast?powa b?dzie miesi?cznie, a obliczane b?dzie na podstawie ilo?ci faktycznie zrealizowanych Us?ug oraz w oparciu o ceny jednostkowe prac, okre?lone w Za??czniku Nr
   5. 
   5.  Wynagrodzenie p?atne b?dzie po zako?czeniu realizacji Przedmiotu Umowy w danym miesi?cu, potwierdzonym zgodnie z ▀
   4. 4, w terminie 30 dni od dnia dor?czenia, na adres wskazany w ust. 11.2) lub ust. 12 albo od dnia przes?ania na platform o elektronicznym fakturowaniu, prawid?owo wystawionej faktury VAT wraz z kopi podpisanego przez Strony protoko?u odbioru. Podstaw do wystawienia faktury b?dzie wykonanie Przedmiotu Umowy w danym miesi?cu stosownie do postanowie ▀
   4. 4.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie Zam█wienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie Zam█wienia albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia Umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   2.  W przypadku, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie Zam█wienia do??czaj do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj poszczeg█lni Wykonawcy. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 3 do SWZ.
   3.  Je?eli zostanie wybrana oferta Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy za??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego kopii umowy reguluj?cej wsp█?prac tych wykonawc█w. Zasada ta odnosi si r█wnie odpowiednio do wsp█lnik█w sp█?ki cywilnej.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projekt umowy stanowi Za??cznik od nr 5 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy, przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej Umowy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z przes?anek wskazanych w par. 11 projektu Umowy.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy przez Wykonawc lub podwykonawc os█b wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji Zam█wienia, polegaj?ce na wymianie gazomierzy miechowych, okre?lone w Szczeg█?owym Opisie Us?ug, posiadaj?cych wa?ne uprawnienia tj.:aktualne ?wiadectwa kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru (uprawnienia typu D, grupa 3 pkt. 4, 6 i 10) oraz na stanowisku Eksploatacji (uprawnienia typu E, grupa 3 pkt 4, 6 i 10).
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/06/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 04/09/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/06/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy Zakupowej PSG.
Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: ˇ nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y otwarte, ˇ cenach zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 ustawy oraz art. 109 ust. 1 ustawy wykluczy wykonawc█w z post?powania o udzielenie zam█wienia. Podstawy wykluczenia z post?powania wskazano w pkt 7 SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   3.  Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert Jednolitego Dokumentu JEDZ.
   4.  Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej uj?to w pkt 11 SWZ.
   5.  Wykonawca sk?ada ofert zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SWZ. Do oferty nale?y za??czy?: o?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (Za??cznik nr 3 do SWZ), zobowi?zanie podmiotu do oddania zasob█w (Za??cznik nr 8 SWZ) oraz o ile dotyczy: pe?nomocnictwo - je?eli ofert sk?ada pe?nomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, uzasadnienie tajemnicy przedsi?biorstwa, je?li Wykonawca zastrzega tajemnic przedsi?biorstwa.
   6.  Ofert sporz?dza si wg wzoru stanowi?cego Za?. nr 1 SWZ oraz pod rygorem niewa?no?ci musi by ona sporz?dzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty Wykonawca za??cza orygina wadium, w przypadku gdy jest ono wnoszone w innej formie ni pieni?dz.
   7.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w (w zakresie, w jakim ka?dy z nich wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu i brak podstaw do wykluczenia). Je?eli wykonawca wskazuje, i cz?? zam█wienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedk?ada JEDZ podwykonawcy, w zakresie weryfikacji podstaw wykluczenia.
   8.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, przedstawia, JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
   9.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, Jednolitego Dokumentu JEDZ oraz aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) w zakresie podstaw wykluczenia (9.4. SWZ): ˇ informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, ˇ o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow?, ˇ za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, ˇ za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, ˇ odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. 2) w zakresie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu (9.6 SWZ): ˇ wykazu us?ug ˝ Za?. nr 6 do SWZ (na potwierdzenie warunku okre?lonego w pkt
   8. 1.2.4.1. SWZ) ˇ o?wiadczenia na temat wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy;o?wiadczenie o dysponowaniu osobami nale?y sporz?dzi wed?ug wzoru ˝ Za?. nr 7 do SWZ (na potwierdzenie warunku okre?lonego w pkt
   8. 1.2.4.2. SWZ). 10. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, a tak?e od podwykonawc█w, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie
   9. 4 SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu Zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale IX Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/04/2021 Pologne-Cracovie: Services de r╚paration et d'entretien de compteurs gazType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Servicesservices 07/06/2021 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50411200 - Services de rÚparation et d'entretien de compteurs Ó gaz