Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 30/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2020/S 227-560229  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Cracovie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2020/S 227-560229

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 210-514440)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ÑKoleje Ma?opolskieî Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Rac?awicka 56/416
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-017
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Sedlak
Courriel: zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kolejemalopolskie.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie czynno?ci czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla pi?ciu elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych (EZT) typu 32WE serii EN77 o numerach inwentarzowych 001, 002, 003, 004 i 005

NumÈro de rÈfÈrence: KMDL/251/11/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na wykonywaniu czynno?ci czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych (EZT) typu 32WE serii EN77 wraz z:
   1.  udzieleniem gwarancji na wykonane prace, dostarczone materia?y i oprogramowanie;
   2.  opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;
   3.  przeniesieniem praw autorskich na dokumentacj techniczn oraz udzieleniem licencji na oprogramowanie na czas ?ycia pojazdu.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 210-514440

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej ñ zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie nale?ycie wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych ?wiadczy?, co najmniej jedn (1) us?ug polegaj?c na wykonaniu us?ugi czynno?ci czwartego (P4) lub pi?tego (P5) poziomu utrzymania pasa?erskiego pojazdu kolejowego z nap?dem. Do wykazu us?ug nale?y do??czy dowody okre?laj?ce, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy. Zamawiaj?cy w przypadku, gdy przedmiotem zamÛwienia s ?wiadczenia okresowe i ci?g?e dopuszcza si nie tylko zamÛwienia wykonane (tj. zako?czone), ale rÛwnie wykonywane. W takim przypadku cz??ci zamÛwienia ju faktycznie wykonana musi wype?nia wymogi okre?lone przez zamawiaj?cego. Przyjmuje si?, ?e wykonawca wykona us?ug w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?li w zakresie spe?niania warunku okre?lonego w rozdziale IV pkt
   1. 3. SIWZ termin wykonania (np. dowolnie wybrane 365 dni) zawiera si w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

Lire:

O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej ñ I. zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie nale?ycie wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych ?wiadczy?, co najmniej jedn (1) us?ug polegaj?c na wykonaniu us?ugi czynno?ci czwartego (P4) lub pi?tego (P5) poziomu utrzymania pasa?erskiego pojazdu kolejowego z nap?dem. Do wykazu us?ug nale?y do??czy dowody okre?laj?ce, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy. Zamawiaj?cy w przypadku, gdy przedmiotem zamÛwienia s ?wiadczenia okresowe i ci?g?e dopuszcza si nie tylko zamÛwienia wykonane (tj. zako?czone), ale rÛwnie wykonywane. W takim przypadku cz??ci zamÛwienia ju faktycznie wykonana musi wype?nia wymogi okre?lone przez zamawiaj?cego. Przyjmuje si?, ?e wykonawca wykona us?ug w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?li w zakresie spe?niania warunku okre?lonego w rozdziale IV pkt
   1. 3. SIWZ termin wykonania (np. dowolnie wybrane 365 dni) zawiera si w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert. II. Warunek zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e wdro?enie mi?dzynarodowego standardu zarz?dzania jako?ci w przemy?le kolejowym IRIS (International Railway Industry Standard ISO/TS 22163).

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant 
50229000 - Démolition de matériel roulant