Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 24/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines

2023/S 58-172286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Cracovie: Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines 2023/S 058-172286 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Numéro national d'identification: 6771694570 Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eliza Skalmierska Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl Téléphone: +48 126142553 Fax: +48 126142551 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny-jednostka sektora finansów publicznych-samodzielny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ca?odobowa obs?uga kot?owni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep?a technologicznego Numéro de référence: DZ.271.17.2023
II.1.2) Code CPV principal 50500000 Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ca?odobowa obs?uga kot?owni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep?a technologicznego
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 434 091.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudičres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Siedziba Zamawiaj?cego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
II.2.4) Description des prestations:
Ca?odobowa obs?uga kot?owni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych,ciep?a technologicznego
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Okres gwarancji na usuni?te usterki / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
UWAGA: Z uwagi na ograniczenia ilo?ci znaków w formularzu, sekcje: III.1.1), III.1.2) oraz III.1.3) Zamawiaj?cy uj?? jako ca?o??, któr? nale?y czyta? w ten sposób, ?e ka?da kolejna sekcja stanowi kontynuacj? sekcji wcze?niejszej, niezale?nie od tytu?u nag?ówka figuruj?cego w formularzu. O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy: I. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach okre?lonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w wypadkach okre?lonych w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotycz?ce ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. II. spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) UPRAWNIE? DO PROWADZENIA OKRE?LONEJ DZIA?ALNO?CI GOSP..: A.Wykonawca przedstawi certyfikat uprawniaj?cy do instalowania, konserwacji lub serwisowania urz?dze? ch?odniczych i pomp ciep?a, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo?aj?cych warstw? ozonow? oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych lub inny dokument równowa?ny, potwierdzaj?cy, ?e oferowany przedmiot zamówienia spe?nia okre?lone przez zamawiaj?cego wymagania, cechy lub kryteria. b) ZDOLNO?CI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: B.Wykonawca wyka?e, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: Maksymalnie trzy us?ugi rodzajowo odpowiadaj?ce przedmiotowi zamówienia obejmuj?ce swoim zakresem przynajmniej: ca?odobow? obs?ug? kot?owni pary technologicznej o mocy ca?kowitej minimum 2 MW, obs?ug? sieci i instalacji c.o. i c.w.u., obs?ug? eksploatacyjn? wymiennikowni wytwarzaj?cej c.w.u., w tym co najmniej jedn? us?ug? obs?ugi eksploatacyjnej alternatywnych ?róde? ciep?a tj. pomp ciep?a o sumarycznej warto?ci zamówie? nie mniejszej ni? 800 000,00 z? brutto. - Je?eli umowa obejmuje równie? inne czynno?ci, poza opisanymi powy?ej, Wykonawca obowi?zany jest poda? warto?? us?ug przedmiotowych (opisanych powy?ej), - Przez poj?cie trzech us?ug nale?y rozumie? trzy umowy z wykonawc?. Warto?? us?ugi to warto?? umowy. C.Najpó?niej w chwili rozpocz?cia realizacji zamówienia Wykonawca b?dzie dysponowa?: I.Na ka?dej zmianie: przynajmniej dwoma pracownikami wykazuj?cymi si? poni?szymi kwalifikacjami: Jedna osoba - posiadaj?c? ?wiadectwa kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz gazowych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZ?DZENIEM MINISTRA KLIMATU I ?RODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1,2,3, w zakresie uprawnie? obj?tych zamówieniem; lub inne równowa?ne ?wiadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub na terenie innego kraju, je?eli zgodnie z prawem polskim uprawniaj? one do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, Jedna osoba - posiadaj?c? ?wiadectwa kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz gazowych na stanowisku dozoru (D), zgodnie z ROZPORZ?DZENIEM MINISTRA KLIMATU I ?RODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1,2,3,w zakresie uprawnie? obj?tych zamówieniem; lub inne równowa?ne ?wiadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub na terenie innego kraju, je?eli zgodnie z
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
KONTYNUACJA SEKCJI III.1.1 prawem polskim uprawniaj? one do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. I Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych, zwanej dalej "ustaw?", b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   2.  o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ,
   3.  za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   4.  za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   5.  o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
KONTYNUACJA SEKCJI III.1.2
   6.  O?wiadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamówienia dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
   7.  W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu post?powaniu, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP: - O?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego sk?adane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp,
   8.  W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP: - dokumenty o których mowa w Sekcji III.1.2 punkt 1, 3, 4 i 5 dotycz?ce tych podmiotów. oraz
   9. o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z post?powania oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) 10.W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP - o?wiadczenie w formie JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na podstawie 125 ust. 5 ustawy Pzp. Na potwierdzenie warunków udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: - wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy, - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, dysponuj?cych kwalifikacjami zawodowymi niezb?dnymi do realizacji zamówienia, z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami, - certyfikat uprawniaj?cy do instalowania, konserwacji lub serwisowania urz?dze? ch?odniczych i pomp ciep?a, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo?aj?cych warstw? ozonow? oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych lub inny dokument równowa?ny, potwierdzaj?cy, ?e oferowany przedmiot zamówienia spe?nia okre?lone przez zamawiaj?cego wymagania, cechy lub kryteria.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zosta?y zawarte w za??czniku nr 2 do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 22/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/04/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego w siedzibie Zamawiaj?cego w Dziale Zamówie? Publicznych (budynek A - VII). Informacja z otwarcia ofert Zamawiaj?cy udost?pni na platformie zakupowej niniejszego post?powania w zak?adce "Komunikaty". Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie jawne.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
KONTYNUACJA SEKCJI III
   1. 3 II
   1.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1- sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1 2) za?wiadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne
   2.  Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje si?. III. Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. IV. Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona b?dzie drog? elektroniczn? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w tre?ci og?oszenia platform? zakupow?. V. Gdziekolwiek w niniejszym og?oszeniu przywo?ana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegó?owienia to nale?y przez to rozumie? Ustaw? Prawo Zamówie? Publicznych VI. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamówie? o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP VII. Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisan? w tym przepisie mo?liwo??, aby najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. IX. W wypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy Pzp (tre?? przepisu przytoczona w pkt. 13 SWZ) Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert?: o?wiadczenia Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp X. Zamawiaj?cy nie wymaga przedmiotowych ?rodków dowodowych. XI Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 43 000,00 z? XII Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zabezpieczeniem nale?ytego wykonania umowy jest kwota stanowi?ca równowarto?? 3 % warto?ci umowy. https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy. Odwo?anie przys?uguje na:- niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;- zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;- zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DzUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie zawiera: -imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);- nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego;- numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku;- numer w KRS, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, który nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania;- okre?lenie przedmiotu zamówienia;- wskazanie numeru og?oszenia w przypadku publikacji w DzUUE;- wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; -zwi?z?e przedstawienie zarzutów; -??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania;-wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno?ci;- podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;-wykaz za??czników. Do odwo?ania do??cza si?:- dowód uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci;-dowód przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu;- dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Ca?odobowa obs?uga kot?owni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep?a technologicznego 24/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50500000 - Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines 
50531100 - Services de réparation et d'entretien de chaudičres