Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 17/12/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de réparation et d'entretien des systèmes électroniques militaires

2020/S 227-560311  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Cracovie: Services de réparation et d'entretien des systèmes électroniques militaires 2020/S 227-560311 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna Numéro national d'identification: 12 13 90 415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: Kraków Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Matuszy?ska E-mail: i.matuszynska@ron.mil.pl Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés i.matuszynska@ron.mil.pl http://www.3rblog.wp.mil.pl https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Jednostka sektora finansów publicznych
I.3) Activité principale Défense
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Naprawa, konserwacja, serwisowanie oraz us?ugi utrzymuj?ce w sprawno?ci technicznej zautomatyzowany system rozpoznawczo-zak?ócaj?cy Kaktus Modu Operacyjny (ZSR-Z KAKTUS MO).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Services Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Wykonawca zobowi?zany jest do realizowania przedmiotu umowy na terenie RP. W wyj?tkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Wykonawcy, za zgod Zamawiaj?cego dopuszczalna jest realizacja umowy b?d jej cz??ci poza terytorium RP. Code NUTS PL POLSKA PL POLSKA
II.1.3) Information sur l'accord-cadre
II.1.4) Information sur l'accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug naprawy, konserwacji, serwisowania oraz innych us?ug utrzymuj?cych w sprawno?ci technicznej zautomatyzowany system rozpoznawczo-zak?ócaj?cy Kaktus Modu Operacyjny (ZSR-Z KAKTUS MO) w latach 2021-2023.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50660000 Services de réparation et d'entretien des systèmes électroniques militaires 50660000 Services de réparation et d'entretien des systèmes électroniques militaires
II.1.7) Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du marché qu'il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l'objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés
II.1.8) Lots Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options Options: oui description de ces options:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji.
   2.  Realizacja prawa opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu do 90 %, warto?ci umowy w poszczególnych latach jej obowi?zywania, równie w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego.
   3.  Prawo opcji realizowane b?dzie na nast?puj?cych zasadach:
a) prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; b) ostateczna warto? us?ugi w ramach prawa opcji b?dzie uzale?niona od potrzeb Zamawiaj?cego; c) us?uga zakupiona w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi jak dla zamówienia podstawowego; d) zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamówienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d nieprzyznania ?rodków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguje z tego tytu?u ?adne roszczenie, co wykonawca zaakceptuje poprzez podpisanie umowy.
   5.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca jest zobowi?zany do jego realizacji na warunkach okre?lonych we wzorze umowy.
   6.  Obowi?zuj?c form poinformowania Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji jest forma pisemna.
   7.  Prawo opcji mo?e by wykorzystywane jednorazowo b?d wielokrotnie w okresie obowi?zywania umowy.
   8.  Szczegó?owe warunki realizacji zamówienia w ramach opcji zawarte Zostan we wzorze umowy, który zostanie udost?pniony na drugim etapie post?powania.
II.2.3) Reconduction Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux Durée en mois: 36 (à compter de la date d'attribution du marché)
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Zaproszeni do sk?adania ofert Wykonawcy, zobowi?zani b?d do zabezpieczenia ofert wadium na ca?y okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 70 000,00 PLN. Szczegó?owe informacje dotycz?ce wniesienia wadium, zostan przekazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na drugim etapie post?powania.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Szczegó?owy opis okre?lono w opisie sposobu przygotowania wniosku oraz w za??cznikach do opisu.
III.1.4) Autres conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché, notamment eu égard à la sûreté de la fourniture des prestations et à la sécurité de l'information:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykaza?, i zapewni ochron informacji niejawnych wynikaj?cych z realizacji umowy mi?dzy stronami na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742), przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpiecze?stwa obowi?zuj?cych u U?ytkownika w zwi?zku z realizacj przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przestrzegania wymaga dotycz?cych ochrony informacji niejawnych o klauzuli "Zastrze?one" okre?lonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 742), przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpiecze?stwa obowi?zuj?cych u u?ytkownika w zwi?zku z realizacj przedmiotu umowy.
III.1.5) Habilitation de sécurité:
III.2)
 
 
Conditions de participation
III.2.1) Situation propre Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: W zakresie powy?szego warunku Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykaza?, i posiada wa?n koncesj na wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia?ami oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym okre?lonego rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (minimum WT-VI).
III.2.2) Capacité économique et financière Critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposób szczególny. Critères relatifs à la situation économique et financière de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)
III.2.3) Capacité technique et/ou professionnelle Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów:
Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i dysponuje kadr techniczn posiadaj?c szczegó?ow znajomo? zasady dzia?ania i napraw zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zak?ócaj?cego Kaktus Modu Operacyjny (ZSR-Z KAKTUS MO). Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawc do prac zwi?zanych z realizacj zamówienia musz posiada po?wiadczenie bezpiecze?stwa o klauzuli minimum "Zastrze?one" lub upowa?nienie do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli minimum "Zastrze?one". W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spe?nia co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (lider). Wykonawca musi posiada wdro?ony system zarz?dzania jako?ci?, który spe?nia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spe?nia co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer Nombre minimal envisagé 3 et nombre maximal 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: W celu oceny wniosków w zakresie kryterium selekcji ??dane b?dzie przedstawienie wykazu nale?ycie wykonanych us?ug w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosków, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za us?ugi odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uznane b?d us?ugi dotycz?ce napraw wojskowych systemów walki elektronicznej) - zgodnie z za??cznikiem nr 4 do niniejszego opisu. Wykaz nale?y z?o?y zgodnie z za??cznikiem nr 4 do opisu i musi on zawiera warto? us?ugi, przedmiot us?ugi, daty wykonania oraz podmioty, na rzecz których by?y lub w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane. Wykonawca otrzyma 3 pkt za ka?d nale?ycie zrealizowan us?ug?, której warto? jest równa lub wi?ksza ni 200 000,00 PLN brutto; Wykonawca otrzyma 2 pkt za ka?d nale?ycie zrealizowan us?ug?, której warto? jest nie mniejsza ni 100 000,00 PLN brutto; Wykonawca otrzyma 1 pkt za ka?d nale?ycie zrealizowan us?ug?, której warto? jest nie mniejsza ni 50 000,00 PLN brutto. Warto? wykonanych us?ug ma by wyra?ona w PLN.
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1.  Warto? roboczogodziny u U?ytkownika. Pondération 30
   2.  Warto? roboczogodziny u Wykonawcy. Pondération 30
   3.  Gwarancja. Pondération 40
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
3/2021
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17.12.2020 - 09:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation polonais.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires:
Termin realizacji zamówienia:
Rozpocz?cie: w roku 2021 - po zawarciu umowy; w pozosta?ych latach - zale?y od zabezpieczenia na ten cel ?rodków finansowych w planie finansowym IWspSZ Zako?czenie: w roku 2021 - do 30.11.2021; w roku 2022 - do 30.11.2022; w roku 2023 - do 30.11.2023.
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 131e ust. 1b, lit. a, b oraz c (lit. c tylko w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówie publicznych). Kompletny wniosek musi zawiera?:
wype?niony i podpisany formularz wniosku sporz?dzony zgodnie z tre?ci i form ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 1 do niniejszego opisu;
 
2.dokumenty oraz o?wiadczenia sk?adane w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udzia?u w post?powaniu:
 1)o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu oraz spe?nianiu kryteriów selekcji - wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do niniejszego opisu;
 2)po?wiadczon za zgodno? z orygina?em kopi koncesji w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy (minimum WT-VI), o której mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. a niniejszego opisu;
 3)w celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego - po?wiadczona za zgodno? z orygina?em kopia certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 lub o?wiadczenie, ?e system zarz?dzania jako?ci Wykonawcy spe?nia wymagania zawarte w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015 - punkt 5 formularza wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu (za??cznik nr 1 do opisu);
 4)o?wiadczenie o wyra?eniu zgody na przeprowadzenie odbioru wojskowego zgodnie z AQAP 2131 wyd. C wersja 1 - punkt 6 formularza wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu (za??cznik nr 1 do opisu);
 5)o?wiadczenie, ?e do prac zwi?zanych z realizacj zamówienia skieruje wy??cznie specjalistów posiadaj?cych po?wiadczenie bezpiecze?stwa o klauzuli minimum "Zastrze?one" lub upowa?nienie do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrze?one" oraz ?e zobowi?zuje si do przestrzegania wymaga dotycz?cych ochrony informacji niejawnych o klauzuli Zastrze?one okre?lonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 742), przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpiecze?stwa obowi?zuj?cych u u?ytkownika w zwi?zku z realizacj przedmiotu umowy - punkt 8 formularza wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu (za??cznik nr 1 do opisu);
 6)wykaz osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami o posiadaniu przez nie po?wiadczenia bezpiecze?stwa o klauzuli minimum zastrze?one oraz odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych niezb?dnych do wykonania zamówienia (wzór wykazu pracowników stanowi za??cznik nr 5 do niniejszego opisu);
 7)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 131e ust. 1 i 1b lit. a, b ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu;
 8)odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa w:
 - ppkt 8, sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo Dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp - wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu,  - ppkt 9, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci (wystawiony nie wcze?niej, ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w Post?powaniu).
Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do Jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, Wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2b, sk?ada dokument o którym mowa powy?ej, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu;
 9)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar Porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 10) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce Przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, Odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. Uwaga Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 10 i 11 sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. Dokument, o którym mowa powy?ej, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ppkt 10 i 11, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób Uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce Zamieszkania tej osoby; 11) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - zgodnie z za??cznikiem nr 6 do niniejszego opisu; 12) je?eli Wykonawca b?dzie polega na zasobach innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych, zobowi?zany jest z?o?y o?wiadczenie - pkt 4 wniosku oraz do wniosku zobowi?zany jest do??czy zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych Zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowi?zanie w formie orygina?u podpisanego przez podmiot udost?pniaj?cy) oraz dokumenty i o?wiadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 1, 7, 8, 9, 10 oraz 11 dotycz?ce owych podmiotów. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 131e ust. 1 i 1b, lit. a, b ustawy Pzp. Uwaga! Z tre?ci zobowi?zania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia musi wynika w szczególno?ci:
 - zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów danego podmiotu,  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc przy realizacji zamówienia,  - zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy realizacji zamówienia,  - informacja czy podmiot, na zdolno?ciach którego polega Wykonawca w odniesieniu do spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych kwalifikacji czy zawodowych czy do?wiadczenia realizuje us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?. 13) pe?nomocnictwa osób podpisuj?cych wniosek do podejmowania zobowi?za w imieniu Wykonawcy sk?adaj?cej wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, o ile nie wynikaj z przepisów prawa lub innych dokumentów.
 
3.Dokumenty sk?adane w celu potwierdzenia spe?niania kryteriów selekcji:
Wykaz nale?ycie zrealizowanych us?ug (w zakresie kryteriów selekcji) zgodnych z rozdzia?em V pkt 1 niniejszego opisu, w okresie ostatnich 5 lat, o charakterze to?samym z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane oraz Dowodów potwierdzaj?cych ich nale?yte wykonanie, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, us?ug to?samych z przedmiotem zamówienia oraz dowodów potwierdzaj?cych ich nale?yte wykonanie - zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 4 do opisu. Do wykazu us?ug Wykonawca zobowi?zany jest do??czy dowody potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie lub wykonywanie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane. Zamawiaj?cy informuje, ?e dowodami, których mowa powy?ej, mog by równie orygina?y lub potwierdzone za zgodno? z orygina?em kopie protoko?ów odbioru, wystawionych i podpisanych przez w?a?ciwego przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW). W przypadku ?wiadcze ci?g?ych b?d okresowych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych b?d ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Uwaga: Zamawiaj?cy zastrzega, ?e dokumenty sk?adane jako dowody nale?ytego wykonania us?ugi musz potwierdza warto? wykonanej us?ugi.
 
4.Dokumenty i o?wiadczenia sk?adane na drugim etapie post?powania
 1)Je?eli Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy, Zamawiaj?cy b?dzie ??da przedstawienia dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 1, 7, 8, 9, 10 oraz 11 niniejszego opisu, dotycz?cych podwykonawcy. Uwaga: przepis art. 131e ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotycz?cy przes?anek wykluczenia stosuje si do podwykonawców.
 2)W przypadku zmiany lub aktualizacji oprogramowania Wykonawca zobowi?zany b?dzie do udzielenia Zamawiaj?cemu stosownej licencji na korzystanie z oprogramowania na zasadach i warunkach okre?lonych przez producenta oprogramowania. Zamawiaj?cy na drugim etapie post?powania, w zaproszeniu do z?o?enia oferty, b?dzie wymaga od Wykonawcy udzielenia stosownej licencji na warunkach okre?lonych we wzorze umowy. Wzór umowy b?dzie stanowi za??cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wraz z SIWZ zostanie udost?pniony Wykonawcy na drugim etapie post?powania wraz z zaproszeniem do z?o?enia ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Introduction des recours Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16.11.2020
 
 
C L A S S E    C P V
50660000 - Services de réparation et d'entretien des systèmes électroniques militaires