01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Résultat de concours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de santé divers

2018/S 124-283461 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
30/06/2018 S124  - - Services - Résultat de concours - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Services de santé divers 2018/S 124-283461 Résultats de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Ma?opolski Oddzia Wojewódzki Nardowego Fudnuszu Zdrowia w Krakowie PL213 ul. Józefa 21 Kraków 31-056 Pologne Point(s) de contact: El?bieta Fry?lewicz-Chrapisi?ska Téléphone: +48 122988131 Courriel: sekretariat@nfz-krakow.pl Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nfz-krakow.pl http://www.nfz-krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Autre activité: Zdrowie
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Konkursu ofert w rodzaju ?wiadczenia zdrowotne odr?bnie kontraktowane w zakresie hemodializoterapia Numéro de référence: 06-18-000565/SOK/11/1/11.4132.002.12/01
II.1.2) Code CPV principal 85140000
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85140000
II.2.4) Description des prestations:
Post?powanie konkursowe nr: 06-18-000564/SOK/11/1/11.4132.002.12/01 prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej w rodzaju: ?wiadczenia zdrowotne odr?bnie kontraktowane w zakresie: hemodializoterapia na obszarze: 1209 my?lenicki 1211 nowotarski 1215 suski 1217 tatrza?ski 1218 wadowicki Na okres: od dnia
   1. 7.2018 do dnia 30.6.2023 roku.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Ouvert
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets:
1 Ustawa z dnia 27.8.2004 roku o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.), Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie sposobu og?aszania o post?powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej, sk?adania ofert, powo?ywania i odwo?ywania komisji konkursowej, jej zada oraz trybu pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 1980 ze zm.), Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia
   5. 8.2016 r. w sprawie szczegó?owych kryteriów wyboru ofert w post?powaniu w sprawie zawierania umów o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1372 ze zm.), Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.9.2013 roku w sprawie ?wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz.U. 2013 poz. 1372 ze zm.) Zarz?dzenie nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.12.2017 r. w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ?wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr?bnie Zarz?dzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.3.2017 roku w sprawie warunków post?powania dotycz?cych zawierania umów o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej ze zm.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Résultats du concours

Le concours s'est terminé sans attribution de prime: non
V.3) Récompense et primes
V.3.1) Date de la décision du jury:
15/06/2018
V.3.2) Informations sur les participants Nombre de participants envisagé: 2
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.
Krzywa 13 Pozna 60-118 Pologne Code NUTS: PL415
Le lauréat est une PME: non
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours Davita Sp. z o.o.
Legnicka 48/bud. F Wroc?aw 54-202 Pologne Code NUTS: PL514
Le lauréat est une PME: non
V.3.4) Montant de la prime ou des primes Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA: 8 010 343.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Ma?opolski Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ul. Ciemna 6 Kraków 31-053 Pologne Téléphone: +48 122988108 Fax: +48 124306440 Adresse internet: http://www.nfz-krakow.pl/ http://www.nfz-krakow.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Ma?opolski Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie Kraków Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?wiadczeniodawcom, których interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Ma?opolski Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej, przys?uguj ?rodki odwo?awcze i skarga na zasadach okre?lonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27.8.2004 roku o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Ma?opolski Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ul. Ciemna 6 Kraków Pologne Téléphone: +48 122988108 Adresse internet: http://www.nfz-krakow.pl/ http://www.nfz-krakow.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
85140000 - Services de santé divers