Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de sécurité

2022/S 181-512745  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Cracovie: Services de sécurité 2022/S 181-512745 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ma?opolska Urz?d Wojewódzki w Krakowie Numéro national d'identification: ocds-148610-3ac29949-0ef9-11ec-b885-f28f91688073 Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Jasi?ska Courriel: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl Téléphone: +48 123921343 Fax: +48 133921956 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.malopolska.uw.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Krakowie Adresse postale: ul. Przy Rondzie 7 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-547 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr J?drzejowski Courriel: piotr.jedrzejowski@krakow.so.gov.pl Téléphone: +48 126196360 Fax: +48 126195049 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.krakow.so.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug ochrony i dozoru oraz sprz?tania w budynku przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie u?ytkowanym przez Ma?opolski Urz?d Wojewódzki w Krakowie i S?d Okr?gowy w Krakowie (cz. III zamówienia) Numéro de référence: WL-IV.272.16.2022
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: a. ?wiadczenie us?ug ochrony fizycznej i dozoru, monitoringu CCTV w budynku i pomieszczeniach b?d?cych w u?ytkowaniu Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie (dalej MUW) oraz S?du Okr?gowego w Krakowie (dalej SO) i na terenie do nich przyleg?ym (tereny zielone, utwardzone, parkingi), b. ?wiadczenie us?ug sprz?tania wewn?trznego w pomieszczeniach Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie, c. ?wiadczenie us?ug sprz?tania zewn?trznego (w tym utrzymania terenów zielonych) na terenie Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie i S?du Okr?gowego w Krakowie. Us?ugi zosta?y podzielone w zakresie: a. ochrony b. us?ug porz?dkowych
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 012 692.11 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Kraków, ul. Przy Rondzie 6
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: a. ?wiadczenie us?ug ochrony fizycznej i dozoru, monitoringu CCTV w budynku i pomieszczeniach b?d?cych w u?ytkowaniu Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie (dalej MUW) oraz S?du Okr?gowego w Krakowie (dalej SO) i na terenie do nich przyleg?ym (tereny zielone, utwardzone, parkingi), b. ?wiadczenie us?ug sprz?tania wewn?trznego w pomieszczeniach Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie, c. ?wiadczenie us?ug sprz?tania zewn?trznego (w tym utrzymania terenów zielonych) na terenie Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie i S?du Okr?gowego w Krakowie. Us?ugi zosta?y podzielone w zakresie: a. ochrony: - wykonywanie us?ugi ochrony fizycznej (dozoru) mienia i osób przebywaj?cych w obiektach, - ca?odobowy dozór terenu przyleg?ego (tereny zielone, utwardzone, parkingi), - ca?odobowe wykonywanie us?ugi portierskiej, - nadzorowanie obiektów za po?rednictwem monitoringu wizyjnego CCTV oraz ochrona pracowników, najemców oraz interesantów wraz z interwencj?, b. us?ug porz?dkowych: - zakres rzeczowy us?ugi sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego budynków i terenów zielonych, w tym wykonywania prac gospodarczych - zakres podstawowy (obligatoryjny), - zakres rzeczowy prac opcjonalnych (dodatkowych), w tym na zlecenie us?ug elektrycznych, hydraulicznych - zakres dodatkowy (nieobligatoryjny). Budynek zlokalizowany na ul. Przy Rondzie 6 stanowi siedzib? zarówno Wydzia?u Spraw Cudzoziemców MUW jak i S?du Okr?gowego w Krakowie. Budynek ma dziewi?? kondygnacji + piwnica i poddasze. Do S?du Okr?gowego przynale?? pi?tra od III do VII natomiast do MUW nale?y parter oraz pi?tra I, II, VIII i IX. Wspólna portiernia zlokalizowana jest na wprost wej?cia g?ównego. Portiernia jest wspó?u?ytkowana z ochron? S?du Okr?gowego i na mocy obowi?zuj?cego porozumienia pomi?dzy MUW a S?dem Okr?gowym do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 16:00 za ochron? budynku s?u?by odpowiadaj? wspólnie. Z dniem 30 grudnia 2022 r od godz. 16:00 ochron? i dozorem zostaje obj?ta równie? cz??? nale??ca do S?du Okr?gowego. Do budynku prowadzi jedno g?ówne wej?cie oraz drugie s?u??ce jako droga ewakuacyjna (zamkni?te dla interesantów).
   2.  Opis przedmiotu zamówienia/szczegó?owy wykaz czynno?ci wchodz?cych w zakres us?ug dla ochrony i dozoru jest jednakowy dla SO i MUW (je?eli nie ma w nim jednoznacznego odniesienia do konkretnego Zamawiaj?cego), natomiast w zakresie sprz?tania podstawowego i opcjonalnego dotyczy tylko Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego. Sprz?tanie wewn?trzne S?d Okr?gowy organizuje we w?asnym zakresie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zosta?y okre?lone w za?. nr 1 do swz - wzór umowy z za??cznikiem - opis przedmiotu zamówienia "Szczegó?owy wykaz czynno?ci wchodz?cych w zakres us?ug wraz z opisem budynku przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie" (OPZ).
   3.  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia obj?tego niniejszym post?powaniem (cz. III zamówienia) wynosi: 2 454 341,36 z? brutto, w tym: - warto?? zamówienia podstawowego: 2 231 219,42 z? - warto?? zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy: 223 121,94 z?
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: spo?eczne 1 (S1) - zatrudnienie osób bezrobotnych / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: spo?eczne 2 (Se) - liczba osób zatrudnionych do realizacji zamówienia w oparciu o umow? o prac? (liczba etatów) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie pracowników / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie dowódcy ochrony i dozoru / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert "cena" zosta?y podzielone na: - ??czna cena brutto 1 (Cp) - us?ugi ochrony, dozoru i sprz?tania podstawowego (bez us?ug dodatkowych) - 50% - ??czna cena brutto 2 (Cd) - us?ugi sprz?tania dodatkowe (opcjonalne) - 20%
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 111-312416
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
?wiadczenie us?ug ochrony i dozoru oraz sprz?tania w budynku przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie u?ytkowanym przez Ma?opolski Urz?d Wojewódzki w Krakowie i S?d Okr?gowy w Krakowie (cz. III zamówienia)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ERA Spó?ka z o.o.
Numéro national d'identification: 277435364 Adresse postale: ul. Katowicka 16 B Ville: Chorzów Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41 - 500 Pays: Pologne Courriel: ochronaud1@era.com.pl Téléphone: +48 327725623 Fax: +48 327725600 Adresse internet: www.era.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVIA Spó?ka z o.o.
Numéro national d'identification: 278097580 Adresse postale: ul. Paderewskiego 34 Ville: Chorzów Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 012 692.11 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 504 518.34 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zapewnienie dzia?ania grupy interwencyjnej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Przes?anki uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia publicznego okre?lone zosta?y si? w art. 255 i nast. ustawy. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 257 ustawy, zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane.
   2.  Termin wykonania zamówienia: 2 lata (planowany termin realizacji zamówienia od dnia 01.09.2022 r do dnia 31.08.2024 r.), z zastrze?eniem, ?e w??czenie do zakresu us?ug ochrony i dozoru dla cz??ci budynku nale??cej do S?du Okr?gowego w Krakowie nast?pi z dniem 30 grudnia 2022 r. od godz. 16:00.
   3.  W niniejszym post?powaniu wymaga si? wniesienia wadium w wysoko?ci: 15 000,00 z?. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?li wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdowa? si? na koncie Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku z nast?puj?cych form: 1) w pieni?dzu - przelewem na rachunek depozytowy Ma?opolskiego Urz?du Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem "WL-IV.272.16.2022 wadium - us?ugi ochrony, dozoru i sprz?tania budynku ul. Przy Rondzie 6", 2) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) - w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie wraz z ofert? orygina?u dokumentu wadialnego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia, tj. przez gwaranta - wystawc? tego dokumentu. Beneficjentem wadium jest Ma?opolski Urz?d Wojewódzki w Krakowie. Wadium powinno by? oznaczone w nast?puj?cy sposób: "WL-IV.272.16.2022 wadium - us?ugi ochrony, dozoru i sprz?tania budynku ul. Przy Rondzie 6", tj. w sposób umo?liwiaj?cy identyfikacj? post?powania, którego dotyczy.
   4.  Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zostanie zobowi?zany do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2% ceny ca?kowitej podanej w ofercie, zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy.
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy, polegaj?cych na wykonywaniu us?ug w zakresie ochrony (dozoru) sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego budynków i terenów zielonych (zakres podstawowy) oraz w zakresie prac dodatkowych (opcjonalnych), w tym wykonywania prac gospodarczych, elektrycznych, hydraulicznych - 10 % zamówienia g?ównego. Warunki na jakich zostan? udzielone ww. zamówienia zosta?y okre?lone w pkt.
   3. 8.swz.
   6.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego S?ownika Zamówie? (CPV): G?ówny przedmiot: - 79710000-4 - Us?ugi ochroniarskie; - 85312310-5 - Us?ugi dozoru, - 90910000-9 - Us?ugi sprz?tania dodatkowe przedmioty: - 71317200-5 - Us?ugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze?stwa - 79700000-1 - Us?ugi detektywistyczne i ochroniarskie - 79711000-1 - Us?ugi nadzoru przy u?yciu alarmu - 98341120-2 - Us?ugi portierskie - 98341130-5 - Us?ugi stró?owania - 98341140-8 - Us?ugi dozorowania - 98351100-9 - Us?ugi parkingowe - 90911200-8 - Us?ugi sprz?tania budynków - 90911300-9 - Us?ugi czyszczenia okien - 90620000-9 - Us?ugi od?nie?ania - 77310000-6 - Us?ugi sadzenia ro?lin oraz utrzymania terenów zielonych - 77340000-5 - Us?ugi okrzesywania drzew oraz przycinania ?ywop?otów - 50711000-2-Us?ugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom, którzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: jak w pkt VI.4.1 og?oszenia Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Cracovie: Services de sécuritéType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
90910000 - Services de nettoyage