Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Services de sÈcuritÈ

2023/S 227-714871  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Cracovie: Services de sÈcuritÈ 2023/S 227-714871 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowohucka 1 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-580 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Wolnik Courriel: zp@mpo.krakow.pl TÈlÈphone: +48 126462202 Fax: +48 126462350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mpo.krakow.pl/pl/main
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ochrona mienia i utrzymanie czysto?ci w MPO SpÛ?ka z o.o. w Krakowie NumÈro de rÈfÈrence: TZ/TT/19/2023
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sÈcuritÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zakres przedmiotu zamÛwienia: Przedmiotem zamÛwienia jest ochrona mienia i utrzymanie czysto?ci w MPO SpÛ?ka z o. o. w Krakowie. Opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj? za??czniki: a) ochrona obiektÛw - nr 1 a) do SWZ; b) utrzymanie czysto?ci - nr 1 b) do SWZ.
   2.  Miejscem ?wiadczenia us?ugi: a) Baza MPO SpÛ?ka z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie; b) Zbiorczy Punkt Gromadzenia OdpadÛw LAMUSOWNIA; c) Baza MPO SpÛ?ka z o.o. przy ul. Barskiej 12 w Krakowie; d) Centrum Ekologiczne Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie.
   3.  Termin wykonania przedmiotu zamÛwienia: 12 miesi?cy od daty podpisania umowy - z zastrze?eniem zmian, o ktÛrych mowa w za?. nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000 Services de sÈcuritÈ 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem ?wiadczenia us?ugi: a) Baza MPO SpÛ?ka z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie; b) Zbiorczy Punkt Gromadzenia OdpadÛw LAMUSOWNIA; c) Baza MPO SpÛ?ka z o.o. przy ul. Barskiej 12 w Krakowie;
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamÛwienia: Przedmiotem zamÛwienia jest ochrona mienia i utrzymanie czysto?ci w MPO SpÛ?ka z o. o. w Krakowie. Opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj? za??czniki: a) ochrona obiektÛw - nr 1 a) do SWZ; b) utrzymanie czysto?ci - nr 1 b) do SWZ.
   2.  Miejscem ?wiadczenia us?ugi: a) Baza MPO SpÛ?ka z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie; b) Zbiorczy Punkt Gromadzenia OdpadÛw LAMUSOWNIA; c) Baza MPO SpÛ?ka z o.o. przy ul. Barskiej 12 w Krakowie; d) Centrum Ekologiczne Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie.
   3.  Termin wykonania przedmiotu zamÛwienia: 12 miesi?cy od daty podpisania umowy - z zastrze?eniem zmian, o ktÛrych mowa w za?. nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 183-571457
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Ochrona mienia i utrzymanie czysto?ci w MPO SpÛ?ka z o.o. w Krakowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym post?powaniu oferty z?o?y?o konsorcjum firm w sk?adzie Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowe PROF-US SpÛ?dzielnia, ul. Ko?ciuszki 86, 30-114 KrakÛw (lider) Prof-us Przedsi?biorstwo Us?ugowe SpÛ?ka z o.o., ul. Ko?ciuszki 86, 30-114 KrakÛw (Partner I) TN Service SpÛ?ka z o.o., ul. Balicka 48, 30-149 KrakÛw (Partner II) za cen? 4 857 299,82z? Zamawiaj?cy w przedmiotowym post?powaniu przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia kwot? brutto w wysoko?ci 4 689 283,41 z? (s?ownie: cztery miliony sze??set osiemdziesi?t dziewi?? tysi?cy dwie?cie osiemdziesi?t trzy z?ote 41/100). Cena oferty z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia. Maj?c powy?sze na uwadze zamawiaj?cy uniewa?nia niniejsze post?powanie, gdy? oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp. 2) Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 5) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, za? wobec innych czynno?ci ni? okre?lone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 7) SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Ochrona mienia i utrzymanie czysto?ci w MPO SpÛ?ka z o.o. w Krakowie 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
90910000 - Services de nettoyage