Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services spécialisés de transport routier de passagers

2020/S 129-317419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Services spécialisés de transport routier de passagers 2020/S 129-317419 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Adresse postale: ul. Kopernika 36 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzia Zamówie Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków Courriel: lsendo@su.krakow.pl Téléphone: +48 124247046 Fax: +48 124247120 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowe wykonywanie us?ug przewo?enia transportem med. pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego, sprz?tu med., materia?ów do bada?, wyników bada?, przewozów wykonywanych na has?o "przeszczepy" Numéro de référence: DFP.271.108.2018.LS
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie us?ug polegaj?cych na przewo?eniu transportem medycznym w obecno?ci kierowcy - ratownika medycznego i ratownika medycznego pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oraz sprz?tu medycznego, materia?ów do bada?, wyników bada?, a tak?e przewozów wykonywanych na has?o "przeszczepy" w obecno?ci kierowcy - ratownika medycznego lub zespo?u wyjazdowego Wykonawcy.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 196-443996
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Kompleksowe wykonywanie us?ug przewo?enia transportem med. pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego, sprz?tu med., materia?ów do bada?, wyników bada?, przewozów wykonywanych na has?o "przeszczepy"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ma?opolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Chyszowska 10 Ville: Tarnów Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 006 438.40 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówie publicznych, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie us?ug polegaj?cych na przewo?eniu transportem medycznym w obecno?ci kierowcy - ratownika medycznego i ratownika medycznego pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, oraz sprz?tu medycznego, materia?ów do bada?, wyników bada?, a tak?e przewozów wykonywanych na has?o "przeszczepy" w obecno?ci kierowcy - ratownika medycznego lub zespo?u wyjazdowego Wykonawcy.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 006 438.40 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ma?opolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Chyszowska 10 Ville: Tarnów Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zamawiaj?cy dokona zmian w umowie w formie aneksu do umowy na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych w zwi?zku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych. Strony umowy zgodnie postanowi?y dokona zmian umowy w zakresie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 2 - z uwagi na ograniczon liczb znaków wszystkie zmiany zawarte s w aneksie nr 4 do umowy nr SU DOP 1699/9/2018 z dnia 25 wrze?nia 2018 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zmiany przedmiotu umowy wynikaj z przyczyn niezale?nych od stron, których nie mo?na by?o przewidzie i zwi?zane s z og?oszeniem w Polsce stanu zagro?enia epidemicznego, o którym mowa w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze RP stanu zagro?enia epidemicznego, jak równie og?oszeniem stanu epidemii wprowadzonego na mocy rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na obszarze RP stanu epidemii w zwi?zku z zaka?eniami wirusem SARS-CoV-2. Zmiany nie wp?ywaj na prawid?ow realizacj umowy oraz nie wp?ywaj na zmian warto?ci umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 006 438.40 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 006 438.40 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers