Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de traduction

2020/S 147-361772  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Services de traduction 2020/S 147-361772 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Ma?opolskie Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Lewandowski, Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, ul. Rac?awicka 56, 30-017 KrakÛw Courriel: przetargi@umwm.pl TÈlÈphone: +48 514952070 Fax: +48 126303158 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/ http://www.malopolska.pl http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie w ramach III etapu projektu pn. Ñm_MSIT ñ mobilny Ma?opolski System Informacji Turystycznejî pisemnych t?umacze tre?ci turystycznych z j?zyka polskiego na j?zyk: angielski, niemiecki, ... NumÈro de rÈfÈrence: TS-VII.272.1.2020
II.1.2) Code CPV principal 79530000 Services de traduction
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie, w ramach III etapu projektu pn. Ñm_MSIT ñ mobilny Ma?opolski System Informacji Turystycznejî, pisemnych t?umacze z j?zyka polskiego na j?zyk: angielski, niemiecki, francuski, w?oski, hiszpa?ski, rosyjski, s?owacki (??cznie 7 wersji j?zykowych) przekazanych tre?ci turystycznych, wraz z korekt native speaker'a (tj. osoby, dla ktÛrej j?zyk danego t?umaczenia jest j?zykiem ojczystym), a nast?pnie wprowadzenie wszystkich przet?umaczonych tre?ci do systemu bazodanowego MSIT.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72312000 Services de saisie de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie, w ramach III etapu projektu pn. Ñm_MSIT ñ mobilny Ma?opolski System Informacji Turystycznejî, pisemnych t?umacze z j?zyka polskiego na j?zyk: angielski, niemiecki, francuski, w?oski, hiszpa?ski, rosyjski, s?owacki (??cznie 7 wersji j?zykowych) przekazanych tre?ci turystycznych, wraz z korekt native speaker'a (tj. osoby, dla ktÛrej j?zyk danego t?umaczenia jest j?zykiem ojczystym), a nast?pnie wprowadzenie wszystkich przet?umaczonych tre?ci do systemu bazodanowego MSIT.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki realizacji zamÛwienia zawarte s we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie z dyspozycj art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicz?ca(-e) w realizacji zamÛwienia, by?a/by?y zatrudniona(-e) przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
   4.  Przedmiot zamÛwienia realizowany jest w ramach projektu pn. Ñm_MSIT ñ mobilny Ma?opolski System Informacji Turystycznejî wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 (RPO WM na lata 2014ñ2020) w ramach osi 2 Cyfrowa Ma?opolska, dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, poddzia?anie
   2. 1.1 Elektroniczna administracja.
   5.  Oznaczenie wg CPV: 79530000-8 ñ Us?ugi w zakresie t?umacze pisemnych, 72312000-5 ñ Us?ugi wprowadzania danych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie t?umaczy w t?umaczeniu pisemnym z j?zyka polskiego na jeden z wymienionych j?zykÛw tj.: angielski, niemiecki, francuski, w?oski, hiszpa?ski, rosyjski, s?owacki / PondÈration: 42 Prix - PondÈration: 58
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia realizowany jest w ramach projektu pn. Ñm_MSIT ñ mobilny Ma?opolski System Informacji Turystycznejî wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 (RPO WM na lata 2014ñ2020) w ramach osi 2 Cyfrowa Ma?opolska, dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, poddzia?anie
   2. 1.1 Elektroniczna administ...
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy opublikowa wst?pne og?oszenia informacyjnego, ktÛre zawiera?o wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zamÛwieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego, i zosta?o zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni 12 miesi?cy przed dniem przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. Data zamieszczenia og?oszenia wst?pnego na profilu Zamawiaj?cego 30.1.2020.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 081-191075
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie w ramach III etapu projektu pn. Ñm_MSIT ñ mobilny Ma?opolski System Informacji Turystycznejî pisemnych t?umacze tre?ci turystycznych z j?zyka polskiego na j?zyk: angielski, niemiecki, ...
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W przedmiotowym post?powaniu zosta?y z?o?one trzy oferty, przy czym dwie zosta?y odrzucone, o czym Zamawiaj?cy poinformowa WykonawcÛw pismem z dnia 15 maja br., a trzecia zosta?a uznana za odrzucon zgodnie z tre?ci art. 24 ust 4 ustawy, o czym Zamawiaj?cy poinformowa WykonawcÛw pismem z dnia 2 lipca br.; w konsekwencji nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu i niezb?dnym by?o uniewa?nienie przedmiotowego post?powania.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72312000 - Services de saisie de données 
79530000 - Services de traduction