01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Services de traitement de donnÈes

2018/S 206-470795 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/10/2018 S206  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: Services de traitement de donnÈes 2018/S 206-470795 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses WojewÛdzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 6761086811 ul. Rajska 1 KrakÛw 31-124 Pologne Point(s) de contact: Anna Weber TÈlÈphone: +48 123752202 Courriel: biblioteka@rajska.info Fax: +48 123752203 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.rajska.info www.rajska.info
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samorz?dowa Instytucja Kultury
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja archiwum Ma?opolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wykonanie aplikacji zarz?dzaj?cej zasobem cyfrowym w ramach projektu ÑMBC w horyzoncie 21. wieku" NumÈro de rÈfÈrence: SP-271-7/18
II.1.2) Code CPV principal 72310000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Cz?? nr I - ÑReorganizacja i uzupe?nienie zasobÛw oraz struktury archiwum cyfrowego, zgodnie Z wymogami nowopowstaj?cej platformy systemowej jak i standardÛw: jako?ci wieloformatowych publikacji cyfrowych oraz d?ugoterminowej archiwizacji zasobu cyfrowegoîî, w tym: 1) Reorganizacja i uzupe?nienie zasobÛw oraz struktury archiwum cyfrowego. 2) Ponowne wykonanie oko?o 10 % plikÛw niespe?niaj?cych wymogÛw technicznych okre?lonych w za??czniku nr 2 do OPZ 3) Przeprowadzanie instrukta?u dotycz?cego zasad organizowania modernizowanego archiwum. Cz?? nr II ñ ÑWykonanie oprogramowania wspieraj?cego zarz?dzanie, wykonywanie I weryfikowanie pakietÛw zasobu cyfrowego - od procesÛw masowej digitalizacji oraz wykonywania rÛ?nych kategorii metadanych do archiwizacji d?ugoterminowej archiwizowanych pakietÛw informacjiî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 271 561.55 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reorganizacja i uzupe?nienie zasobÛw oraz struktury archiwum cyfrowego.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72310000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213
II.2.4) Description des prestations:
 1)Reorganizacja i uzupe?nienie zasobÛw oraz struktury archiwum cyfrowego. 2) Ponowne wykonanie oko?o 10 % plikÛw niespe?niaj?cych wymogÛw technicznych okre?lonych w za??czniku nr 2 do OPZ 3) Przeprowadzanie instrukta?u dotycz?cego zasad organizowania modernizowanego archiwum.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: PrÛbka jako?ciowa / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.02.01.02-12-0042/16-00-XVII/29/FF/16
II.2.14) Informations complÈmentaires Dla cz??ci nr 1 Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium wysoko?ci: ó 15 000,00 PLN (s?ownie z?otych: pi?tna?cie tysi?cy 00/100).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie oprogramowania wspieraj?cego zarz?dzanie, wykonywanie i weryfikowanie pakietÛw zasobu cyfrowego.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie oprogramowania wspieraj?cego zarz?dzanie, wykonywanie i weryfikowanie pakietÛw zasobu cyfrowego - od procesÛw masowej digitalizacji oraz wykonywania rÛ?nych kategorii metadanych do archiwizacji d?ugoterminowej archiwizowanych pakietÛw informacji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Asysta techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.02.01.02-12-0042/16-00-XVII/29/FF/16
II.2.14) Informations complÈmentaires Dla cz??ci nr 2 przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium wysoko?ci: ó 1 000,00 PLN (s?ownie z?otych: jeden tysi?c 00/100).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 125-285206
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Reorganizacja i uzupe?nienie zasobÛw oraz struktury archiwum cyfrowego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire GB Soft Bednarek i s-ka, sp.j.
ul. Wandy 10 Zabrze 41-800 Pologne TÈlÈphone: +48 322719060 Courriel: office@djvu.com.pl Code NUTS: PL22A Adresse internet: www.djvu.com.pl www.djvu.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 268 648.87 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 254 864.67 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonanie oprogramowania wspieraj?cego zarz?dzanie, wykonywanie i weryfikowanie pakietÛw zasobu cyfrowego.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire GB Soft Bednarek i s-ka, sp.j.
ul. Wandy 10 Zabrze 41-800 Pologne TÈlÈphone: +48 322719060 Courriel: office@djvu.com.pl Code NUTS: PL22A Adresse internet: www.djvu.com.pl www.djvu.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 376.77 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 16 696.88 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Zamaw. wykluczy z post?p. o udziel. zamÛw. Wyk. wobec ktÛrego zaistniej przes?anki do wyklucz. o ktÛrych w art.24 ust.1 pkt.12 ñ 23uPzp.
   2. Zamaw. wykluczy z post?p o udziel. zamÛw. Wyk. wobec ktÛrego zaistniej przes?anki do wyklucz. o ktÛrych mowa w art.24 ust.5 pkt.1uPzp.
   3. Na wykazanie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?p. Zamaw. b?dzie ??da dokumentÛw okre?l. w Rozdziale VI pkt 1 lit. b-d, a na potwierdzenie nie podlegania wyklucz. Zamaw. b?dzie ??da dokumentÛw okre?l. w Rozd.VI pkt2 SIWZ w stosunku do Wyk. KtÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona. W celu wst?pnego wykazania spe?niania przez Wykon. warunkÛw udzia?u w post?p. oraz braku podstaw wykluczenia Zamaw. wymaga przedstawienia: Jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ)ñzgodnie z Za?. nr 2A do SIWZ); https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl. Na podstawie art.24ust. 11 uPzp Wyk.,w term.3 dni od zamieszczenia na str. internet. informacji, o ktÛrej mowa w art86 ust5 uPzp przekazuje Zamaw. o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?ni do tej samej grupy kapita?, o ktÛrej mowa w art.24ust.1 pkt 23 uPzp, zgodnie z za?.nr2C1 i/lub 2C2 do SIWZ. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: a) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z central. ewid. i informacji o dzia?aln. gosp., je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rej. lub ewid.,w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. na podst. art.24 ust.5 pkt1 uPzp chyba, ?e Zamaw. pozyska ten dokument z ogÛlnodost?pnej bazy danych, b)informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, c) o?wiadczenie Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tyt. ?rodka zapobiegawczego zakazu ubieg. si o zamÛw. publiczne, d) o?wiadcz. Wyk. o braku wydania prawo moc. wyroku s?du lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw,op?at lub sk?adek na ubezp. spo?. lub zdrow. albo ñw przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dok. Potwierdzaj?cego dokonanie p?atno?ci tych nale?n. wraz z ew. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozum w sprawie sp?at tych nale?no?ci. SzczegÛ?owe informacje dot. wymaganych o?wiadcze i dokumentÛw, w tym od podmiotÛw zagranicznych i innych podmiotÛw, zawarte s w SIWZ. O?wiadczenia podmiotÛw sk?ad. ofert wspÛlnie oraz podmiotÛw udost?p. potencja sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie form dokum. elektron, podpisane kwalifikowanym podpisem elektron. przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w tre?ci art.22ust.1 ustawy Pzp. Analog. wymÛg dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podst. art.25a ust.5pkt1 ustawy Pzp. Zapisy dot. formy pe?nomocnictwa/pe?nomocnictw jak ni?ej stosuje si odpowiednio. Pe?nomocnictwo do podpisywania JEDZ musi mie form elektron. opatrzon kwalifikowanym podpisem elektron. osÛb reprezentuj?cych Wyk. ?rodkiem komunik. elektron, s?u??cym z?o?eniu JEDZ przez Wykon. wraz z pe?nomocnictwem jest wy??cznie poczta elektron. Zamaw. dopuszcza w szczegÛlno?ci nast?p. format przesy?ania danych: .pdf,.doc,
   7.  Do oferty nale?y za??czy?: ïFormularz ofertowy, zgodny z za?. nr 1A do SIWZ; ïdok potwierdz. wniesienie wadium; ïdla cz. nr 1: prÛbk?, zgodnie z za?. nr 9 do SIWZ tj. prÛbk jako?ciow na no?niku danych PrÛbka nie b?dzie podlega?a uzupe?nieniu. na podst art. 26 ust. 3 uPzp, a jej niez?o?enie lub z?o?. niezgodnie z min. wymagan. Zamaw. okre?l. w za?. nr 9 do SIWZ lub nie stawienie si na demonstracj skutkowa b?dzie odrzuceniem oferty. ïdokum. potwierdz. uprawnienia osÛb podpisuj?cych ofert Wykon. do dzia?ania w jego imieniu (w tym tak?e pe?nomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikaj z dok. rejestr. Pe?nomocnictwo do z?o?enia oferty powinno mie form oryg. albo kopii po?wiadczonej notarialnie; ïzobowi?z. podmiotu trzeci. do udost?pnienia zasobÛw https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Postepu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcom i innym podmiotom je?eli maj lub mieli oni interes uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp.
   2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie uPzp.
   3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj rÛwnie organizacjom zrzeszaj?cym WykonawcÛw, wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych pod warunkiem, ?e dotycz og?oszenia o zamÛwieniu lub specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia.
   4. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane faksem lub drog elektroniczn?, albo w terminie 15 dni je?li zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, tre?ci postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Odwo?anie wnosi si w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia
   9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 11.Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutÛw, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian orzeczenia w ca?o?ci lub cz??ci. 12.Pozosta?e regulacje dot. ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y okre?lone w dziale VI uPzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72310000 - Services de traitement de données