Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 29/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Spectromètre de masse

2021/S 228-599535  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Cracovie: Spectromètre de masse 2021/S 228-599535 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jagiello?ski-Collegium Medicum Numéro national d'identification: 00000127000040 Adresse postale: ul. ?w. Anny 12 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-008 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych UJ CM, ul. Skawi?ska 8, 31-066 Kraków Courriel: dzp@cm-uj.krakow.pl Téléphone: +48 124332730 Fax: +48 123983701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/zamowienia_ustawowe/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa wysokorozdzielczego systemu LC-MS sk?adaj?cy si z wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem typu orbitrap po??czonego z chromatografem cieczowym (LC-MS) dla UJ CM w Krakowie. Numéro de référence: 141.2713.50.2021
II.1.2) Code CPV principal 38433100 Spectromètre de masse
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy wysokorozdzielczego systemu LC-MS sk?adaj?cy si z wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem typu orbitrap po??czonego z chromatografem cieczowym (LC-MS), w ramach realizacji projektu pt. "Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem", dla UJ CM w Krakowie. Przedmiot zamówienia wspó?finansowany jest ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomi?dzy O?rodkiem Przetwarzania Informacji - Pa?stwowym Instytutem Badawczym a UJ CM. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 212 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38432200 Chromatographes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
Katedra Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, Kraków, II pi?tro, pomieszczenie
   3. 04.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególno?ci:
   1.  zakup, dostaw?, transport, opakowanie, wy?adunek, wniesienie, ustawienie, instalacj?, uruchomienie i kalibracj we wskazanym przez Zamawiaj?cego miejscu, przeprowadzeniem testów (zgodnie z zaleceniami producenta) potwierdzaj?cych spe?nienie funkcji opisanych w SWZ i ?wiadczenie us?ug gwarancyjnych,
   2.  dostaw sprz?tu do Katedry Farmakologii UJ CM, ul. Grzegórzecka 16, Kraków, II pi?tro, pomieszczenie
   3. 04,
   3.  ?wiadczenie przegl?dów gwarancyjnych, konserwacji i kalibracji w miejscu u?ytkowania zgodnie z zaleceniem producenta w terminie uzgodnionym z U?ytkownikiem. Ilo? przegl?dów gwarancyjnych w roku - zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie mniej ni 1 na rok (przy czym ostatni ww. przegl?d nast?pi w okresie do 30 dni przed okresem up?ywu gwarancji). Koszty przegl?dów gwarancyjnych wraz z potrzebnymi dodatkowymi elementami (np. zastawy kalibracyjne, czy inne materia?y zu?ywalne, odczynniki) wymaganymi do przegl?du - pokrywa Wykonawca,
   4.  Wykonawca zapewnia ?wiadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów w miejscu u?ytkowania przedmiotu zamówienia,
   5.  ?wiadczenie serwisu gwarancyjnego szczegó?owo opisane jest w pkt 20) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
   6.  przeprowadzenie min. 3 dniowego szkolenia (min. 4 godzin zegarowych) dla min. 2 pracowników z zakresu obs?ugi sprz?tu w siedzibie U?ytkownika, tj. Katedrze Farmakologii UJ CM, w terminie uzgodnionym z U?ytkownikiem,
   7.  przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urz?dzenie, nieu?ywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcze?niej ni w 2021r.,
   8.  dostawa wraz z ustawieniem, instalacj?, uruchomieniem, kalibracj i przeprowadzeniem testów b?d realizowane w dni robocze, tj. od pon. do pt. w godz. 9:00 do 13:00, z wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
   9.  Zakres zamówienia obejmuje równie przeniesienie sprz?tu, tj. zapakowanie, nadzór nad transportem, rozpakowanie, ponowne jego uruchomienie i kalibracj do nowo powstaj?cego Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Zwi?zanych z Wiekiem w s?siedztwie pierwotnego miejsca instalacji do ko?ca trwania projektu, tj. do dnia 31.12.2023r., uwzgl?dniaj?c mo?liwo? przesuni?cia terminu zako?czenia projektu, jednak nie pó?niej ni do 4 lat od daty udzielenia zamówienia, 10. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? rezygnacji ze zlecenia Wykonawcy przeniesienia i ponownej kalibracji przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia: 12. nale?a do najwy?szej klasy efektywno?ci energetycznej dost?pnej dla danej kategorii produktu, 13. stanowi produkt energooszcz?dny, 14. charakteryzowa si wysok trwa?o?ci?, w tym równie w odniesieniu do cz??ci zamiennych, 15. zapewnia mo?liwie najni?szy poziom emisji lub wykorzystania substancji niekorzystnych dla ?rodowiska, 16. charakteryzowa si mo?liwie najni?szym poziomem emisji ha?asu, 17. instrukcja u?ytkownika i domy?lne ustawienia przedmiotu zamówienia zapewnia?y mo?liwo? maksymalnego wykorzystania jego potencja?u w zakresie efektywno?ci energetycznej 18. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?laj?cy funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane zawiera Za??cznik A do Formularza oferty stanowi?cy integraln cz?? SWZ oraz zapisy pkt. 4) SWZ, które przedstawiaj równie zakres i wymagania zwi?zane z realizacj przedmiotu zamówienia. Opis ten nale?y odczytywa wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zamawiaj?cy wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawc elementy systemu by?y ze sob kompatybilne i zapewnia?y pe?n funkcjonalno? systemu bez konieczno?ci dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiaj?cego. 19. Pozosta?e zapisy dotycz?ce przedmiotu zamówienia zawarte s w SWZ i za??cznikach do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe / Pondération: 7 Coût - Nom: Cena / Pondération: 90 Coût - Nom: D?ugo? gwarancji / Pondération: 3
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 212 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamówienia wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomi?dzy O?rodkiem Przetwarzania Informacji - Pa?stwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiello?skim - Collegium Medicum.
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   2. Zamawiaj?cy umo?liwia Wykonawcom wizj lokaln w obiekcie przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie w dniu 10 grudnia 2021r. o godzinie 10:00. Do z?o?enia oferty nie jest wymagana obecno? w trakcie trwania wizji lokalnej, a jedynie zalecany jest w niej udzia?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zosta?y opisane w pkt 20 SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/03/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/12/2021 Heure locale: 10:01 Lieu:
Otwarcie ofert odb?dzie si na komputerze Zamawiaj?cego po pobraniu udost?pnionych przez platform EPZ plików z?o?onych przez Wykonawców.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
   2.  Wykonawca wnosi wadium najpó?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysoko?ci wynosz?cej kwot 50 000,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100).
   3.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   3. 1 pieni?dzu,
   3. 2 gwarancjach bankowych,
   3. 3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
   3. 4 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z pó?n. zm.).
   4.  Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y przelewem bankowym w z?otych polskich na konto Zamawiaj?cego: Uniwersytet Jagiello?ski - Collegium Medicum w Krakowie, ul. ?w. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Post?powanie nr: 141.2713.50.2021. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.
   5.  Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?:
   5. 1 szczegó?owy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, odpowiednio do wzoru stanowi?cego Za??cznik A do Formularza oferty, pozwalaj?cy na ocen zgodno?ci oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposa?enia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami SWZ, jak i zawieraj?cy szczegó?owy opis techniczny i funkcjonalny okre?laj?cy elementy, funkcje i wyposa?enie oraz parametry i warunki dodatkowo punktowane przez Zamawiaj?cego, w kryteriach oceny i porównania ofert, odpowiednio o ile dotyczy,
   5. 2 certyfikat zgodno?ci lub deklaracj zgodno?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, tj. ustaw z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno?ci (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155 z pó?n. zm.) potwierdzaj?cych oznakowanie CE albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce oznakowanie CE - dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie ww. dokumentów w j?zyku angielskim. Wykonawca musi wykaza w tre?ci oferty równowa?no? przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równowa?no?ci lub brak wykazania równowa?no?ci w ofercie Wykonawcy stanowi b?dzie o niezgodno?ci tre?ci oferty z warunkami zamówienia,
   5. 3 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub o?wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia, w j?zyku polskim lub obcym wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, potwierdzaj?ce, ?e oferowane urz?dzenia i elementy (przedmiot zamówienia), odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w tre?ci SWZ,
   5. 4 o?wiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równowa?ne dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane urz?dzenia i jego elementy (przedmiot zamówienia), nie podlegaj procedurze zg?oszenia do Urz?du Dozoru Technicznego (UDT)* do??czy w przypadku zadeklarowania parametrów dodatkowo punktowanych w Za??czniku A do Formularza oferty,
   5. 5 zobowi?zanie innego podmiotu, o ile dotyczy,
   5. 6 o?wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy,
   5. 7 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze lub gwarancji),
   5. 8 odpowiednie pe?nomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika.
   6. O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
21) Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech cz??ci zamówienia.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia si w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, który si na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   4.  Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestników post?powania odwo?awczego wnosi si z odpisami dla stron oraz uczestników post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s w formie pisemnej.
   5.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Terminy oblicza si wed?ug przepisów prawa cywilnego i je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   7.  Odwo?anie przys?uguje na:
   7. 1 niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   7. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy,
   7. 3 zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   8.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   9.  Odwo?anie wnosi si?:
   9. 1 w przypadku zamówie?, których warto? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w lit. a),
   9. 2 w przypadku zamówie?, których warto? jest mniejsza ni progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w lit. a). Pozosta?e informacje zawarte w pkt 21) SIWZ.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Pologne-Cracovie: Spectromètre de masseType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 29/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38432200 - Chromatographes 
38433100 - Spectromètre de masse