Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Tracteurs

2023/S 97-303131  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Cracovie: Tracteurs 2023/S 097-303131 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna Numéro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Modrzewska Courriel: a.modrzewska@ron.mil.pl Téléphone: +48 261137784 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=47029146 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=47029146
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa traktorów ko?owych Numéro de référence: 108/2023/D
II.1.2) Code CPV principal 16700000 Tracteurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktorów ko?owych wraz z wykonaniem czynno?ci okre?lonych w dokumentach zamówienia (Projektowane postanowienia umowy).
   2.  Warunki realizacji zamówienia okre?lono w dokumentach zamówienia (Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w dokumentach zamówienia (Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne)
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL815 Pu?awski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa traktorów ko?owych w ilo?ci 4 sztuk wraz z wykonaniem czynno?ci okre?lonych w dokumentach zamówienia (Projektowane postanowienia umowy).
   2.  Warunki realizacji zamówienia okre?lono w dokumentach zamówienia (Projektowane postanowienia umowy).
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w dokumentach zamówienia (Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne)
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/10/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spe?nia? wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
   2.  Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji okre?lono w dokumentach zamówienia. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamówienia okre?lona jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego.
   3.  W ramach opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo do 4 szt.przedmiotu zamówienia.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi?zany jest do zrealizowania zamówienia obj?tego prawem opcji w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o uruchomieniu zamówienia opcjonalnego lub do dnia 30.10.2023 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: Rozpocz?cie: od dnia zawarcia umowy Zako?czenie: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, nie pó?niej jednak ni? do 30.10.2023 r.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W zakresie powy?szego warunku Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga?, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposób szczególny.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W zakresie powy?szego warunku Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga?, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposób szczególny.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W zakresie powy?szego warunku Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga?, których spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposób szczególny.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w za??czniku nr 3 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cym dokumenty zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 08:10 Lieu:
Otwarcie ofert odb?dzie si? w siedzibie Zamawiaj?cego, przy u?yciu platformy zakupowej. Otwarcie ofert jest niepubliczne
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu okoliczno?ci wskazanych w dokumentach zamówienia.
   2.  Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz o?wiadczenia i inne dokumenty wymagane w post?powaniu zosta?y okre?lone przez Zamawiaj?cego w dokumentach zamówienia.
   3.  Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu mo?e najpierw dokona? badania i oceny z?o?onych ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   4.  Z uwagi na fakt, i? w przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, Wykonawcy bior?cy udzia? w post?powaniu nie s? obowi?zani do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
   5.  O?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sk?adane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowi?zany b?dzie z?o?y? wy??cznie Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w post?powaniu, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia.
   7.  Oferta wykonawcy musi zawiera?: druk oferta, formularz cenowy, przedmiotowe ?rodki dowodowe (okre?lone w dokumentach zamówienia), pe?nomocnictwo (o ile dotyczy).
   8.  Wykonawca sk?ada ofert? za po?rednictwem platformy zakupowej. Sposób jej z?o?enia zosta? opisany w dokumentach zamówienia.
   9.  Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp. 10. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu nie wymaga wniesienia wadium. 11. Zamawiaj?cy zgodnie z dokumentami zamówienia b?dzie wymaga? wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 r.; poz. 1710 z pó?n. zm)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawa traktorów ko?owych 19/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
16700000 - Tracteurs