01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2018/S 189-426250 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/10/2018 S189  - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Travaux de construction 2018/S 189-426250 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miejskie Centrum Obs?ugi O?wiaty w Krakowie ul. U?anów 9 Kraków 31-450 Pologne Point(s) de contact: Edyta Skrzyszewska Téléphone: +48 126178888 Courriel: eskrzyszewska@zeo.krakow.pl Fax: +48 124104390 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mcoo.krakow.pl www.mcoo.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" termomodernizacji budynku Centrum M?odzie?y w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 (2) Numéro de référence: MCOO/ZP/zit/13/18
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sporz?dzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o t dokumentacj robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Centrum M?odzie?y w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków o?wiatowych w Gminie Miejskiej Kraków" wspó?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020, O priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna, Dzia?anie
   4. 3 Poprawa efektywno?ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddzia?anie:
   4. 3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków u?yteczno?ci publicznej - zit
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 24 678 585.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45321000 45421000 45300000 45261000 71220000 71320000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sporz?dzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o t dokumentacj robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Centrum M?odzie?y w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 (zwanego dalej CM), polegaj?cych w szczególno?ci na: 1) Wykonaniu dokumentacji technicznej, która winna by sporz?dzona zgodnie z "Programem funkcjonalno-u?ytkowym " oraz "Audytem energetycznym" i powinna obejmowa w szczególno?ci: a) Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich wymaganych bran?ach dla w/w zadania zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
   2. 9.2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) oraz Rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 ze zm.); b) Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych; c) Informacj BIOZ 2) Wykonaniu robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej 3) Pe?nieniu nadzoru autorskiego nad realizacj robót budowlanych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie osób odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie przedmiotu zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0188/16
II.2.14) Informations complémentaires
II.2.14.1)Dotyczy pkt. II.1.6) Informacja dotyczy mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych. II.2.14.2) Dotyczy pkt. II.1.7) Podana warto? to warto? wszystkich zada do realizacji o charakterze termomodernizacji (= szacunkowa ca?kowita warto? zamówienia). Warto? zadania dla CM: 99 474,95 PLN
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 126-287154
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Firma Remontowo-Budowlana Franko Franciszek Poniedzia?ek NIP: 678 118 00 80 ul. Krakowska 12 Krz?cin 32-051 Pologne Courriel: frbfranko@gmail.com Code NUTS: PL214
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 99 474.95 PLN Valeur totale du marché/du lot: 308 943.09 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.3.1)?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp (w tym odwo?anie) przys?uguj wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów tej ustawy. VI.4.3.2) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. VI.4.3.3) Terminy wnoszenia odwo?a?: VI.4.3.3.1) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób VI.4.3.3.2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. VI.4.3.3.3.) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt. VI.4.3.3.1) - VI.4.3.3.2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45421000 - Travaux de menuiserie 
71220000 - Services de création architecturale 
71320000 - Services de conception technique