Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2020/S 61-145125  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Sans objet Pologne-Cracovie: Travaux de construction 2020/S 061-145125 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SPZOZ w Krakowie Numéro national d'identification: 000630161 Adresse postale: os. Na Skarpie 66 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Code postal: 31-913 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Jastrz?bska-Kukawka Courriel: zpubl@zeromski-szpital.pl Téléphone: +48 126229413 Fax: +48 126444756 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zeromski-szpital.pl Adresse du profil d'acheteur: www.zeromski-szpital.pl www.zeromski-szpital.pl www.zeromski-szpital.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu "Poprawa jako?ci us?ug zdrowotnych poprzez termomodernizacj Szpitala Specjalistycznego im. Stefana ?eromskiego SP ZOZ w Krakowie" Numéro de référence: ZP 53/2017
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71222000 45000000 45453000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45317000 45321000 45323000 45331000 45332000 45313100 45400000 45410000 45430000 45440000 45450000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SP ZOZ w Krakowie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Budynki Szpitala, w których ma by wykonane zadanie zlokalizowane s na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30 grudnia 2004 r.).
   1.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w szczególno?ci projekt budowlany (w tym pozwolenie konserwatorskie), przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-u?ytkowy - stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
   2.  Przedmiot zamówienia musi by wykonany zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie wymogami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z pó?n. zm.) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowi?zuj?cymi normami, pod nadzorem osób posiadaj?cych odpowiednie uprawnienia.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest wykona przedmiot umowy przy u?yciu w?asnych materia?ów zgodnych z dokumentacj przetargow?. Zastosowane materia?y winny posiada certyfikaty, deklaracje w?a?ciwo?ci u?ytkowych lub deklaracje zgodno?ci, atesty oraz by zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z w?a?ciwymi przepisami obowi?zuj?cymi w okresie realizacji umowy - dotyczy Grupy
   1. 
   2. 4. Wykonawca ma obowi?zek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru dla materia?ów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i ?wiadectw jako?ci; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawid?owego materia?u bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materia?u na w?asny koszt.
   5.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zachowania najwy?szej staranno?ci przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powsta?e w trakcie realizacji zadania b?d usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawc na jego koszt.
   6.  Roboty ulegaj?ce zakryciu wymagaj zg?oszenia do odbioru na bie??co przez inspektora nadzoru, poprzez wpis do dziennika budowy.
   7.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we w?asnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przej?cia w miejscach wykonywanych robót.
   8.  Prace budowlane b?d realizowane w czynnym zak?adzie co wi??e si z mo?liwo?ci wyst?pienia utrudnie w rejonie prowadzonych prac, tak?e z brakiem mo?liwo?ci korzystania z wind i klatek schodowych do transportu materia?ów. Prace maj przebiega w sposób nie zak?ócaj?cy pracy Szpitala. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wykonywania prac codziennie w godzinach od
   7. 00 do 19.00 z wyj?tkiem niedziel i ?wi?t. Zamawiaj?cy dopuszcza po uprzednim ka?dorazowym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym przed?u?enie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i ?wi?ta dla tzw. robót cichych.
   9.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do pokrycia ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania np. ustalonych przez Sanepid, Stra Po?arn i innych. 10. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wywiezienia materia?ów z rozbiórki na w?asny koszt oraz ich utylizacj zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony ?rodowiska. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przed?o?enia inwestorowi dokumentów potwierdzaj?cych utylizacj materia?ów z rozbiórki w ilo?ciach odpowiadaj?cych faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych. 11. Wst?pny harmonogram realizacji inwestycji stanowi za??cznik nr 8 do SIWZ. Po podpisaniu umowy Wykonawca w oparciu o za??cznik nr 8 przygotuje i uzgodni z Zamawiaj?cym ostateczny harmonogram rzeczowy wykonania robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 12. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesi?cy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne licz?c od dnia nast?pnego po dniu dokonania odbioru ko?cowego. 13. Wykonawca udzieli min. 24 miesi?cy gwarancji na zamontowane urz?dzenia licz?c od dnia nast?pnego po dniu dokonania odbioru ko?cowego. 14. Wykonawca ma obowi?zek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych pozwalaj?cych na eksploatacj urz?dze?.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 05/03/2018 Fin: 30/03/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPMP.04.03.01-12-0001/17
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Grupa 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
05/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Warbud SA Adresse postale: Domaniewska 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 36 354 045.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71222000 45000000 45453000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45317000 45321000 45323000 45331000 45332000 45313100 45400000 45410000 45430000 45440000 45450000
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SP ZOZ w Krakowie.
VII.1.4) Description des prestations:
Budynki Szpitala, w których ma by wykonane zadanie zlokalizowane s na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30 grudnia 2004 r.). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w szczególno?ci projekt budowlany (w tym pozwolenie konserwatorskie), przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-u?ytkowy + opis zamówienia z pkt II.2.4 niniejszego og?oszenia. b. w trakcie przebudowy budynku G i prowadzonych robót demonta?owych ?cian dzia?owych i instalacji zaobserwowano z?y stan stropów Ackermana w niektórych pomieszczeniach parteru i pi?tra, ponadto po wykonaniu odkrywek zauwa?ono z?y stan kominów zgodnie z nadzorem autorskim nr 1 z dnia 18 marca 2019 r.; c. w trakcie opracowywania projektu budowlanego przebudowy budynku F1 i opracowywania inwentaryzacji budynku oraz odkrywkami fundamentów, stwierdzono awaryjny stan jedenastu s?upów ?elbetowych w pomieszczeniu starej kot?owni na poziomie -2. W zwi?zku z powy?szym w trybie natychmiastowym nale?y wykona podparcie stropu oraz ekspertyz okre?laj?c sposób naprawy; d. zgodnie z projektem technicznym wzmocnienia istniej?cych s?upów nale?y wykona wzmocnienie w postaci " gorsetu" betonowego. Szczegó?owe rozwi?zania okre?la "Projekt techniczny wzmocnienia istniej?cych s?upów ?elbetowych" autorstwa pana Roberta Buczka opracowany na zlecenie Generalnego Wykonawcy; e. pomimo zachowania najwy?szej staranno?ci przy opracowywaniu dokumentacji projektowej termo-modernizacji nie mo?na by?o przewidzie konieczno?ci wykonania robót; f. warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zamówienia okre?lonej w pierwotnej umowie.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 05/03/2018 Fin: 30/03/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 489 623.98 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Warbud SA Adresse postale: Domaniewska 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
b. w trakcie przebudowy budynku G i prowadzonych robót demonta?owych ?cian dzia?owych i instalacji zaobserwowano z?y stan stropów Ackermana w niektórych pomieszczeniach parteru i pi?tra, ponadto po wykonaniu odkrywek zauwa?ono z?y stan kominów zgodnie z nadzorem autorskim nr 1 z dnia 18 marca 2019 r.; c. w trakcie opracowywania projektu budowlanego przebudowy budynku F1 i opracowywania inwentaryzacji budynku oraz odkrywkami fundamentów, stwierdzono awaryjny stan jedenastu s?upów ?elbetowych w pomieszczeniu starej kot?owni na poziomie -2. W zwi?zku z powy?szym w trybie natychmiastowym nale?y wykona podparcie stropu oraz ekspertyz okre?laj?c sposób naprawy; d. zgodnie z projektem technicznym wzmocnienia istniej?cych s?upów nale?y wykona wzmocnienie w postaci "gorsetu" betonowego. Szczegó?owe rozwi?zania okre?la "Projekt techniczny wzmocnienia istniej?cych s?upów ?elbetowych" autorstwa pana Roberta Buczka opracowany na zlecenie Generalnego Wykonawcy.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp pomimo zachowania najwy?szej staranno?ci przy opracowywaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji nie mo?na by?o przewidzie konieczno?ci wykonania robót; warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zamówienia okre?lonej w pierwotnej umowie.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 42 605 791.10 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 43 095 415.08 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45323000 - Travaux d'isolation acoustique 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf 
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
71320000 - Services de conception technique