Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2020/S 61-145134  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 MarchÈ de travaux - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - Sans objet Pologne-Cracovie: Travaux de construction 2020/S 061-145134 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SPZOZ w Krakowie NumÈro national d'identification: 000630161 Adresse postale: os. Na Skarpie 66 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Code postal: 31-913 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Jastrz?bska-Kukawka Courriel: zpubl@zeromski-szpital.pl TÈlÈphone: +48 126229413 Fax: +48 126444756 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zeromski-szpital.pl Adresse du profil díacheteur: www.zeromski-szpital.pl www.zeromski-szpital.pl www.zeromski-szpital.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przebudowa i termomodernizacja szpitala w ramach projektu ÑPoprawa jako?ci us?ug zdrowotnych poprzez termomodernizacj Szpitala Specjalistycznego im. Stefana ?eromskiego SP ZOZ w Krakowieî NumÈro de rÈfÈrence: ZP 53/2017
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71222000 45000000 45453000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45317000 45321000 45323000 45331000 45332000 45313100 45400000 45410000 45430000 45440000 45450000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SP ZOZ w Krakowie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Budynki szpitala, w ktÛrych ma by wykonane zadanie zlokalizowane s na obszarze wpisanym do rejestru zabytkÛw pod numerem A-1132 (decyzja z 30.12.2004).
   1.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera dokumentacja projektowa w szczegÛlno?ci projekt budowlany (w tym pozwolenie konserwatorskie), przedmiar robÛt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt budowlanych, audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-u?ytkowy ñ stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia musi by wykonany zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z pÛ?n. zm.) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowi?zuj?cymi normami, pod nadzorem osÛb posiadaj?cych odpowiednie uprawnienia.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest wykona przedmiot umowy przy u?yciu w?asnych materia?Ûw zgodnych z dokumentacj przetargow?. Zastosowane materia?y winny posiada certyfikaty, deklaracje w?a?ciwo?ci u?ytkowych lub deklaracje zgodno?ci, atesty oraz by zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robÛt budowlanych i z w?a?ciwymi przepisami obowi?zuj?cymi w okresie realizacji umowy ñ dotyczy grupy 1ñ2.
   4.  Wykonawca ma obowi?zek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru dla materia?Ûw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestÛw i ?wiadectw jako?ci; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawid?owego materia?u bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materia?u na w?asny koszt.
   5.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zachowania najwy?szej staranno?ci przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powsta?e w trakcie realizacji zadania b?d usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawc na jego koszt.
   6.  Roboty ulegaj?ce zakryciu wymagaj zg?oszenia do odbioru na bie??co przez inspektora nadzoru, poprzez wpis do dziennika budowy.
   7.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we w?asnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przej?cia w miejscach wykonywanych robÛt.
   8.  Prace budowlane b?d realizowane w czynnym zak?adzie co wi??e si z mo?liwo?ci wyst?pienia utrudnie w rejonie prowadzonych prac, tak?e z brakiem mo?liwo?ci korzystania z wind i klatek schodowych do transportu materia?Ûw. Prace maj przebiega w sposÛb nie zak?Ûcaj?cy pracy szpitala. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wykonywania prac codziennie w godzinach od
   7. 00 do 19.00 z wyj?tkiem niedziel i ?wi?t. Zamawiaj?cy dopuszcza po uprzednim ka?dorazowym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym przed?u?enie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i ?wi?ta dla tzw. robÛt cichych.
   9.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do pokrycia ewentualnych kosztÛw odbioru realizacji zadania np. ustalonych przez Sanepid, Stra Po?arn i innych. 10. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wywiezienia materia?Ûw z rozbiÛrki na w?asny koszt oraz ich utylizacj zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie ochrony ?rodowiska. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przed?o?enia Inwestorowi dokumentÛw potwierdzaj?cych utylizacj materia?Ûw z rozbiÛrki w ilo?ciach odpowiadaj?cych faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiÛrkowych. 11. Wst?pny harmonogram realizacji inwestycji stanowi za??cznik nr 8 do SIWZ. Po podpisaniu umowy Wykonawca w oparciu o za??cznik nr 8 przygotuje i uzgodni z Zamawiaj?cym ostateczny harmonogram rzeczowy wykonania robÛt, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 12. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesi?cy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne licz?c od dnia nast?pnego po dniu dokonania odbioru ko?cowego. 13. Wykonawca udzieli min. 24 miesi?cy gwarancji na zamontowane urz?dzenia licz?c od dnia nast?pnego po dniu dokonania odbioru ko?cowego. 14. Wykonawca ma obowi?zek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych pozwalaj?cych na eksploatacj urz?dze?.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 05/03/2018 Fin: 30/03/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP.04.03.01-12-0001/17
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Grupa 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
05/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Warbud SA Adresse postale: Domaniewska 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 36 354 045.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/03/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71222000 45000000 45453000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45317000 45321000 45323000 45331000 45332000 45313100 45400000 45410000 45430000 45440000 45450000
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ?eromskiego SP ZOZ w Krakowie.
VII.1.4) Description des prestations:
Budynki Szpitala, w ktÛrych ma by wykonane zadanie zlokalizowane s na obszarze wpisanym do rejestru zabytkÛw pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004 r.). SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera dokumentacja projektowa w szczegÛlno?ci projekt budowlany (w tym pozwolenie konserwatorskie), przedmiar robÛt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt budowlanych, audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-u?ytkowy + opis zamÛwienia z pkt II.2.4) niniejszego og?oszenia.. b. Podczas prowadzenia prac w piwnicach budynku C zwi?zanych z wymian instalacji mi?dzyobiektowych Wykonawca zg?osi zastrze?enia dotycz?ce stanu technicznego istniej?cego stropu nad piwnic?, belek ?elbetowych tego stropu oraz s?upÛw ?elbetowych w poziomie piwnic -2 w trakcie korytarzowym. Przygotowana przez konstruktora mgr in?. Roberta Buczka opinia okre?la stan tych elementÛw jako z?y i awaryjny oraz wskazuje konieczno? natychmiastowego wykonania tymczasowego podparcia stropu i wykonania niezw?ocznej naprawy wszystkich elementÛw, a co za tym idzie opracowania ekspertyzy opisuj?cej sposÛb naprawy. Powy?sze prace nale?y niezw?ocznie wykona z uwagi na planowany w tym rejonie przebieg instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i wody ciep?ej oraz instalacje elektryczne. W trakcie prowadzenia prac zwi?zanych z wymian i modernizacj instalacji mi?dzy obiektowych Wykonawca stwierdzi nieprawid?owo?ci co do wykonania instalacji hydrantowej w budynku C. Nieprawid?owo?ci dotycz po??czenia instalacji hydrantowej z instalacj wody bytowej co jest niezgodne z przepisami przeciwpo?arowymi i w bezpo?redni sposÛb zwi?ksza zagro?enie po?arowe w tym budynku. c. W zakresie umowy zawartej z Wykonawc by?o wykonanie projektu przebudowy Oddzia?u Pediatrycznego oraz Oddzia?u Chirurgii Dzieci znajduj?cych si w pawilonie D1. Zwi?kszony zakres prac projektowych zwi?zany jest z konieczno?ci aran?acji cz??ci pomieszcze piwnicy oraz przestrzeni poddasza ktÛre s konieczne do prawid?owego funkcjonowania oddzia?Ûw a ktÛrych z uwagi na brak koncepcji w dokumentacji przetargowej nie mo?na by?o przewidzie?. d. W projekcie budowlanym dotycz?cym termomodernizacji budynku C, uzgodniono z Miejskim Konserwatorem ZabytkÛw ze wzgl?du na historyczn warto? obiektu pozostawienie elewacji frontowej oraz cz??ci elewacji bocznych jako ?wiadkÛw. Natomiast dokumentacja przetargowa zadania obejmowa?a tylko zakres termomodernizacji budynku zwi?zanej z dociepleniem ?cian zewn?trznych oraz cz??ciow wymian okien i drzwi bez renowacji wybranych elementÛw elewacji. W trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych stwierdzono mo?liwo? zalewania s?siednich ?cian budynkÛw, a zlecenie opisanych wy?ej prac innemu Wykonawcy doprowadzi?oby do sytuacji, ?e poszczegÛlne fragmenty elewacji by?yby obj?te gwarancj udzielon przez rÛ?nych gwarantÛw. Z czasem zosta?aby zatarta granica robÛt i egzekwowanie gwarancji by?oby utrudnione. Dodatkowym aspektem jest te kolorystyka elewacji. W zwi?zku z tym przeprowadzono wizj lokaln z Przedstawicielem Biura Miejskiego Konserwatora ZabytkÛw odno?nie konieczno?ci opracowania programu prac konserwatorskich dla budynku G?Ûwnego C, podczas ktÛrego uzgodniono wytyczne co prac zwi?zanych z wykonywaniem renowacji ?cian elewacji wskazanych w projekcie.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 05/03/2018 Fin: 30/03/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 422 090.72 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Warbud SA Adresse postale: Domaniewska 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
b. Podczas prowadzenia prac w piwnicach budynku C zwi?zanych z wymian instalacji mi?dzyobiektowych Wykonawca zg?osi zastrze?enia dotycz?ce stanu technicznego istniej?cego stropu nad piwnic?, belek ?elbetowych tego stropu oraz s?upÛw ?elbetowych w poziomie piwnic -2 w trakcie korytarzowym. Przygotowana przez konstruktora mgr in?. Roberta Buczka opinia okre?la stan tych elementÛw jako z?y i awaryjny oraz wskazuje konieczno? natychmiastowego wykonania tymczasowego podparcia stropu i wykonania niezw?ocznej naprawy wszystkich elementÛw, a co za tym idzie opracowania ekspertyzy opisuj?cej sposÛb naprawy. Powy?sze prace nale?y niezw?ocznie wykona z uwagi na planowany w tym rejonie przebieg instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i wody ciep?ej oraz instalacje elektryczne. W trakcie prowadzenia prac zwi?zanych z wymian i modernizacj instalacji mi?dzy obiektowych Wykonawca stwierdzi nieprawid?owo?ci co do wykonania instalacji hydrantowej w budynku C. Nieprawid?owo?ci dotycz po??czenia instalacji hydrantowej z instalacj wody bytowej co jest niezgodne z przepisami przeciwpo?arowymi i w bezpo?redni sposÛb zwi?ksza zagro?enie po?arowe w tym budynku. c. W zakresie umowy zawartej z Wykonawc by?o wykonanie projektu przebudowy Oddzia?u Pediatrycznego oraz Oddzia?u Chirurgii Dzieci znajduj?cych si w pawilonie D1. Zwi?kszony zakres prac projektowych zwi?zany jest z konieczno?ci aran?acji cz??ci pomieszcze piwnicy oraz przestrzeni poddasza ktÛre s konieczne do prawid?owego funkcjonowania oddzia?Ûw a ktÛrych z uwagi na brak koncepcji w dokumentacji przetargowej nie mo?na by?o przewidzie?. d. W projekcie budowlanym dotycz?cym termomodernizacji budynku C, uzgodniono z Miejskim Konserwatorem ZabytkÛw ze wzgl?du na historyczn warto? obiektu pozostawienie elewacji frontowej oraz cz??ci elewacji bocznych jako ?wiadkÛw. Natomiast dokumentacja przetargowa zadania obejmowa?a tylko zakres termomodernizacji budynku zwi?zanej z dociepleniem ?cian zewn?trznych oraz cz??ciow wymian okien i drzwi bez renowacji wybranych elementÛw elewacji. W trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych stwierdzono mo?liwo? zalewania s?siednich ?cian budynkÛw, a zlecenie opisanych wy?ej prac innemu Wykonawcy doprowadzi?oby do sytuacji, ?e poszczegÛlne fragmenty elewacji by?yby obj?te gwarancj udzielon przez rÛ?nych gwarantÛw. Z czasem zosta?aby zatarta granica robÛt i egzekwowanie gwarancji by?oby utrudnione. Dodatkowym aspektem jest te kolorystyka elewacji. W zwi?zku z tym przeprowadzono wizj lokaln z przedstawicielem biura Miejskiego Konserwatora ZabytkÛw odno?nie konieczno?ci opracowania programu prac konserwatorskich dla budynku g?Ûwnego C, podczas ktÛrego uzgodniono wytyczne co prac zwi?zanych z wykonywaniem renowacji ?cian elewacji wskazanych w projekcie.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Pomimo zachowania najwy?szej staranno?ci przy opracowywaniu dokumentacji projektowej termo-modernizacji nie mo?na by?o przewidzie konieczno?ci wykonania robÛt; warto? zmiany nie przekracza 50 % warto?ci zamÛwienia okre?lonej w pierwotnej umowie; termin wykonania prac, o ktÛrych mowa powy?ej, nie wp?ywaj na termin zako?czenia prac obj?tych umow?; na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 44 003 271.01 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 44 425 361.73 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45323000 - Travaux d'isolation acoustique 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf 
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
71320000 - Services de conception technique