Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 21/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2020/S 200-484199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2020/S 200-484199

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 174-419468)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Numéro national d'identification: 351081570
Adresse postale: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-571
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Lucyna Wcis?o, Iwona Olsza?ska
Courriel: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Fax: +48 126154887
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.malopolska.policja.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
V Komisariat Policji w Krakowie - budowa nowej siedziby

Numéro de référence: ZP.71.2020

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie.
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje budow budynku administracyjno-biurowego wraz z parkingiem podziemnym, stanowiskiem mycia pojazdów i masztem antenowym, instalacjami wewn?trznymi (wodoci?gow i hydrantow?, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazow?, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpo?arow?, elektryczn i niskopr?dow?), instalacjami poza obrysem budynku (wewn?trzn lini zasilaj?c?, agregatem pr?dotwórczym, o?wietlenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodoci?gow?) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewn?trznymi i drog po?arow?, parkingami, uk?adem ?cie?ek pieszych, placem manewrowym oraz elementami ma?ej architektury, a tak?e wycinka drzew i nasadzenia drzew.
   3.  Prace prowadzone b?d na dzia?ce nr 205/25, obr. 38 Podgórze przy ul. Mochnaniec w Krakowie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 174-419468

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/10/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/10/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 12/12/2020

Lire:

Date: 19/12/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/10/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/10/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction