Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption : 06/09/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Travaux de construction

2022/S 149-425340  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/08/2022 S149 Pologne-Cracovie: Travaux de construction 2022/S 149-425340 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Wydawnictwo Muzyczne Adresse postale: al. Krasi?skiego 11a Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-111 Pays: Pologne Courriel: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl TÈlÈphone: +48 124227044 Fax: +48 124220174 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pwm.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Kultury podleg?a Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Dzia?alno?? o charakterze wydawniczym, edukacyjnym i popularnonaukowym w zakresie ochrony dorobku polskiej muzyki klasycznej
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie robÛt budowlanych dot. realizacji zadania pn.: Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u?ytkowania budynku na funkcj? us?ugow? w zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.261.14.2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u?ytkowania budynku na funkcj? us?ugow? w zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
ul. Fredry 8 w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u?ytkowania budynku na funkcj? us?ugow? w zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie".
   1. 1. Projekt definiuje nast?puj?ce dzia?ania inwestycyjne: 1) Stosowne wykorzystanie potencja?u zabytkowego gmachu poprzez remont, adaptacj? i dostosowanie jego pomieszcze? do zdefiniowanych programem funkcji u?ytkowych. Wszelkie adaptacje i prace remontowe odbywa? si? b?d? w sposÛb minimalistyczny ñ zarÛwno w warstwie architektoniczno-przestrzennej jak i w warstwie substancji budowlanej - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. 2) Stworzenie dodatkowej powierzchni u?ytkowej poprzez dobudowanie nowych elementÛw architektonicznych, korzystaj?c z faktu modernizacji gmachu. Zastosowano zasad? strefowania funkcji ñ poziomy: -1,0,+1 s? dost?pne publicznie dla celÛw promocji kultury muzycznej w Polsce (klub jazzowy, sala koncertowa, sale wielofunkcyje), wy?sze poziomy oraz poziom -2 przeznaczone s? dla funkcji archiwalno - ekspozycyjnej PWM, ostatnia kondygnacja zabytkowego budynku od ul. Fredry przeznaczona jest na pokoje go?cinne dla rezydentÛw, oraz restauracj?. Zapewniono dost?pno?? wszystkich poziomÛw dla osÛb niepe?nosprawnych, wymagane przepisami klatki przeciwpo?arowe, windy osobowe i towarowe. Uzyskane w ten sposÛb przestrzenie, umo?liwi? rÛwnoczesne funkcjonowanie pomieszcze? pomimo zrÛ?nicowanych funkcji.
   1. 2. Przeznaczenie i program u?ytkowy Obiekt sk?ada si? z 5-cio kondygnacyjnego budynku g?Ûwnego od strony ulicy Fredry i oficyn od po?udnia i zachodu. W ramach przebudowy i rozbudowy przewiduje si? poni?sze funkcje u?ytkowe poszczegÛlnych kondygnacji: kondygnacja -2: pom. techniczne/ekspozycja kondygnacja -1: klub muzyczny z zapleczem gastronomicznym, studio nagra? poziom parteru: foyer, ksi?garnia muzyczna, biblioteka, biura dzia? spedycji PWM poziom 1 pi?tra: nowa sala koncertowa, sala konferencyjna, sala ta?ca, mediateka poziom 2 pi?tra: biura PWM poziom 3 pi?tra: biura PWM poziom pi?tra po?redniego pomi?dzy 3 i 4: archiwa PWM poziom 4 pi?tra: restauracja , dwa pokoje go?cinne dla sta?ystÛw
   1. 3. Charakterystyczne parametry techniczne liczba kondygnacji nadziemnych: - 5 dla kamienicy frontowej, -4-7 dla oficyn liczba kondygnacji podziemnych: - 2 wysoko?? budynku: - 24,95 m pow. zabudowy: - 837,46 m2 pow. dzia?ki: - 982,02 m2 pow. ca?kowita (-2 do +4): - 5002,5 m2 pow. u?ytkowa kond. nadziemnych: - 2458,1 m2 pow. u?ytkowa kond. podziemnych - 766,4 m2 pow. u?ytkowa ??cznie - 3224,5 m2 kubatura -ok. 20 050 m3
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 16 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawcy bior?cy udzia? w post?powaniu wyka??, ?e: 1) posiadaj? zdolno?? kredytow? lub ?rodki finansowe w wysoko?ci co najmniej 25 000 000,00 PLN (dwadzie?cia pi?? milionÛw); 2) s? ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia. Minimalna wysoko?? sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w okresie prowadzenia robÛt budowlanych (tj. od dnia wprowadzenia na budow?) wynosi 25 000 000,00 PLN (dwadzie?cia pi?? milionÛw);
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawcy bior?cy udzia? w post?powaniu wyka??, ?e: 1) wykonali w okresie ostatnich siedmiu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, co najmniej 1 robot? budowlan?, ktÛrej warto?? wynios?a co najmniej 25 000 000,00 PLN (dwadzie?cia pi?? milionÛw) netto w sk?ad ktÛrej wchodzi?o wykonanie rozbudowy/przebudowy/modernizacji budynku u?yteczno?ci publicznej wpisanego do rejestru Konserwatora zabytkÛw; 2) dysponuj? osobami skierowanymi przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia tj.: a) minimum jedn? osob?, ktÛra b?dzie pe?ni?a funkcj? kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamÛwienia, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?, ktÛra posiada do?wiadczenie w kierowaniu robot? budowlan? tj. w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert oraz pe?ni?a funkcj? kierownika budowy przez ca?y okres jej trwania przy jednej robocie budowlanej polegaj?cej na przebudowie lub rozbudowie budynku u?yteczno?ci publicznej wpisanego do rejestru zabytkÛw, a warto?? robÛt budowlanych wynosi?a co najmniej 25 000 000,00 PLN (netto); b) minimum jedn? osob?, ktÛra b?dzie pe?ni?a funkcj? kierownika robÛt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?; c) minimum jedn? osob?, ktÛra b?dzie pe?ni?a funkcj? kierownika robÛt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?; d) minimum jedn? osob?, ktÛra b?dzie pe?ni?a funkcj? kierownika robÛt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz?dze? telekomunikacyjnych bez ogranicze?.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie Projektowanymi postanowieniami umowy do??czonymi do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/09/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 04/12/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/09/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma na stronie post?powania na https://platformazakupowa.pl/pn/pwm https://platformazakupowa.pl/pn/pwm Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiaj?cy niezw?ocznie po otwarciu ofert udost?pni na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm w sekcji ,,Komunikatyî informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania WykonawcÛw, ktÛrych oferty zosta?y otwarte; b) cenach zawartych w ofertach. https://platformazakupowa.pl/pn/pwm
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w terminie 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych. Informacje na temat podmiotowych ?rodkÛw dowodowych okre?lone zosta?y w SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy w pierwszej kolejno?ci dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu (art. 139 ust. 1 Ustawy).
   3.  Informacje na temat oferty sk?adanej przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia okre?lone zosta?y w SWZ.
   4.  Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w kwocie:
   1. 032.000,00 z? (s?ownie: jeden milion trzydzie?ci dwa tysi?ce z?otych 00/100) przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Infomacje na temat zasad wniesienia wadium okre?lone zosta?y w SWZ.
   5.  Komunikacja w post?powaniu (sk?adanie wnioskÛw, wymiana informacji, przekazywanie dokumentÛw/o?wiadcze?) odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Przez ?rodki komunikacji elektronicznej rozumie si? ?rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z 18.07.2002 o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Informacje na temat komunikacji w post?powaniu okre?lone zosta?y w SWZ.
   6.  Informacje na temat sposobu i formy sporz?dzenia oferty okre?lone zosta?y w SWZ.
   7.  Informacje na temat dokumentÛw sk?adaj?cych si? na ofert? okre?lone zosta?y w SWZ.
   8.  Informacje na temat przes?anek wykluczenia z post?powania okre?lone zosta?y w SWZ.
   9.  Informacje nt zmian umowy okre?laj? projektowane postanowienia umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Okre?lone w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2022 Pologne-Cracovie: Travaux de constructionType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 06/09/2022 04/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction