Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 12/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Travaux de construction

2022/S 148-422621  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2022/S 148-422621

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 126-357507)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adresse postale: ul. Walerego S?awka 10
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-633
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zarz?d Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Courriel: aszczechowicz@zis.krakow.pl
Téléphone: +48 126166300
Fax: +48 126166301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zis.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizacja i adaptacja budynków oraz p?yty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE - w trybie zaprojektuj i wykonaj. ZADANIE 2 Modernizacja instalacji HVAC, elektrycznych i teletechnicznych.

Numéro de référence: NZ.273.141.2022.AMA

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegaj?ca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz p?yty boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich - w trybie zaprojektuj i wykonaj - ZADANIE 2 MODERNIZACJA INSTALACJI HVAC, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno U?ytkowy).
   2.  W przypadku wyst?pienia w za??cznikach do SWZ nazwy producenta - produkty mo?na zast?pi? równowa?nymi.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 126-357507

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.1.3)

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy , którzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: 1)) posiada wiedz? i do?wiadczenie tj.: - nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 10 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 200.000 m3 i pow. zabudowy min. 20.000 m2, a zakres prac dla ka?dego z budynków obejmowa? wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (bran?e HVAC, wodno - kanalizacyjna, niskie pr?dy - teleinformatyczna, silne pr?dy - o?wietlenie), tym wykona? co najmniej jedn? robot? budowlan?, gdzie prace by?y prowadzone w czynnym budynku.; - nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 10 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobran?owej, dla której pozyskano prawomocn? decyzj? zatwierdzaj?c? projekt budowlany i udzielaj?c? pozwolenie na budow?, a kubatura budynku wynosi?a minimum 200.000m3, przy czym projekt obejmowa? swoim zakresem projekt wielobran?owy w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym (bran?e HVAC, wodno - kanalizacyjna, niskie pr?dy - teleinformatyczna, silne pr?dy - o?wietlenie).(...)

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy , którzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: 1)) posiada wiedz? i do?wiadczenie tj.: - nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 12 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 200.000 m3 i pow. zabudowy min. 20.000 m2, a zakres prac dla ka?dego z budynków obejmowa? wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (bran?e HVAC, wodno - kanalizacyjna, niskie pr?dy - teleinformatyczna, silne pr?dy - o?wietlenie), tym wykona? co najmniej jedn? robot? budowlan?, gdzie prace by?y prowadzone w czynnym budynku.; - nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 12 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobran?owej, dla której pozyskano prawomocn? decyzj? zatwierdzaj?c? projekt budowlany i udzielaj?c? pozwolenie na budow?, a kubatura budynku wynosi?a minimum 200.000m3, przy czym projekt obejmowa? swoim zakresem projekt wielobran?owy w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym (bran?e HVAC, wodno - kanalizacyjna, niskie pr?dy - teleinformatyczna, silne pr?dy - o?wietlenie).(...)

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Cracovie: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 12/08/2022 03/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71220000 - Services de création architecturale