Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 12/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Travaux de construction

2022/S 148-422630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2022/S 148-422630

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 125-351717)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adresse postale: ul. Walerego S?awka 10
Ville: KrakÛw
Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw
Code postal: 30-633
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zarz?d Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Courriel: aszczechowicz@zis.krakow.pl
TÈlÈphone: +48 126166300
Fax: +48 126166301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zis.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizacja i adaptacja budynkÛw (4 trybuny i pawilon medialny) oraz p?yty boiska Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zadanie 1 modernizacja fasady.

NumÈro de rÈfÈrence: NZ.273.139.2022.RZA

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest robota budowlana polegaj?ca na: Modernizacji i adaptacji budynkÛw (4 trybuny i pawilon medialny) oraz p?yty boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zadanie 1 - modernizacja fasady. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-U?ytkowy). W przypadku wyst?pienia w za??cznikach do SWZ nazwy producenta - produkty mo?na zast?pi? rÛwnowa?nymi.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 125-351717

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: III.1.3

Au lieu de:

O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: 1)) posiada wiedz? i do?wiadczenie tj. nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 10 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie wykona? co najmniej: a) dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 200.000 m3 i powierzchni zabudowy minimum 20.000 m2, a zakres prac dla ka?dego z budynkÛw obejmowa? wykonanie elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o ??cznej powierzchni co najmniej
   3. 000 m ka?dy, w tym: - co najmniej jedn? robot? budowlan?, gdzie prace by?y prowadzone w czynnym budynku, - wykona? co najmniej jedn? robot? budowlan?, a zakres prac obejmowa? rozbiÛrk? istniej?cej i monta? w jej miejscu nowej elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej; b) jedn? us?ug? polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobran?owej, dla ktÛrej pozyskano prawomocn? decyzj? zatwierdzaj?c? projekt budowlany i udzielaj?c? pozwolenie na budow?, a kubatura budynku wynosi?a minimum 200.000 m3, przy czym projekt obejmowa? swoim zakresem projekt elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o ??cznej powierzchni co najmniej
   3. 000 m . (...)

Lire:

O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: 1)) posiada wiedz? i do?wiadczenie tj. nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 12 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie wykona? co najmniej: a) dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 200.000 m3 i powierzchni zabudowy minimum 20.000 m2, a zakres prac dla ka?dego z budynkÛw obejmowa? wykonanie elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o ??cznej powierzchni co najmniej
   3. 000 m ka?dy, w tym: - co najmniej jedn? robot? budowlan?, gdzie prace by?y prowadzone w czynnym budynku, - wykona? co najmniej jedn? robot? budowlan?, a zakres prac obejmowa? rozbiÛrk? istniej?cej i monta? w jej miejscu nowej elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej; b) jedn? us?ug? polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobran?owej, dla ktÛrej pozyskano prawomocn? decyzj? zatwierdzaj?c? projekt budowlany i udzielaj?c? pozwolenie na budow?, a kubatura budynku wynosi?a minimum 200.000 m3, przy czym projekt obejmowa? swoim zakresem projekt elewacji aluminiowo-szklanej i wentylowanej o ??cznej powierzchni co najmniej
   3. 000 m . (...)

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Cracovie: Travaux de constructionType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 12/08/2022 03/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71220000 - Services de création architecturale