01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption : 29/08/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Travaux de construction de rocades

2018/S 156-357816 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

16/08/2018
S156
- - MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Cracovie: Travaux de construction de rocades

2018/S 156-357816

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 041-088858)


Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie
ul. G?owackiego 56
KrakÛw
30-085
Pologne
TÈlÈphone: +48 124465810
Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
Code NUTS: PL21 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl

http://www.zdw.krakow.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa po??czenia w?z?a autostrady A4 w Wierzchos?awicach za SAG w Tarnowie

NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271-17/18

II.1.2)
Code CPV principal
45233122

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest:1)Opracowanie dokumentacji projektowej ñ projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robÛt, przedmiaru robÛt w oparciu o Program funkcjonalno-u?ytkowy (PFU) i decyzj o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzul natychmiastowej wykonalno?ci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnie i opinii niezb?dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia ponownej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko; opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budow ??cznicy jako drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 i 3 pasach ruchu, d?. ok. 2,2 km wraz z budow obiektu mostowego na rzece Dunajec; 2)Wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z budow drogi wraz z niezb?dn infrastruktur towarzysz?c w oparciu o dokumentacj projektow wykonan przez Wykonawc robÛt, z uwzgl?dnieniem wymogÛw wynikaj?cych z decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/08/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 041-088858

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 27/08/2018

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 29/08/2018

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 27/08/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 29/08/2018

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45233122 - Travaux de construction de rocades 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts