Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Travaux routiers

2024/S 12-031740  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Cracovie: Travaux routiers 2024/S 012-031740 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie NumÈro national d'identification: PL21 Adresse postale: ul. G?owackiego 56 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-085 Pays: Pologne Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124465810 Fax: +48 124465702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa DW 948 O?wi?cim ñ K?ty i DW 949 Brzeszcze ñ Osiek ñ Etap II - zaprojektowanie i wykonanierobÛt budowlanych. NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271- 60 /17
II.1.2) Code CPV principal 45233140 Travaux routiers
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 71322300 Services de conception de ponts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
droga wojewÛdzka nr 949, wojewÛdztwo ma?opolskie, powiat: o?wi?cimski, gmina: K?ty, miejscowo??: ??ki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 1)Opracowanie dokumentacji projektowej ñ projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robÛt, przedmiaru robÛt w oparciu o Program funkcjonalno ñ u?ytkowy i decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzul? natychmiastowej wykonalno?ci lub zgody w?a?ciwego organu na wykonanie robÛt budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych,uzgodnie? i opinii niezb?dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budow? mostu na DW 949 wraz z dojazdami (droga klasy G, jednojezdniowa o dwÛch pasach ruchu 2x3,5m) oraz rozbudow? skrzy?owania DW 948 z DW 949. 2) Wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z budow? mostu wraz z dojazdami na DW 949 i rozbudowa skrzy?owania DW 949 i DW 949 wraz z niezb?dn? infrastruktur? towarzysz?c? w oparciu o dokumentacj? projektow? wykonan? przez Wykonawc? robÛt, z uwzgl?dnieniem wymogÛw wynikaj?cych z decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach,
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 22
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 002-001230
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZDW-DN-4-271- 60 /17
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
15/12/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 12 324 140.65 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Przedsi?biorstwo Drogowo-Mostowe SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. DrogowcÛw 1 Ville: D?bica Code postal: 39-200 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z przepisami Dzia?u IX Rozdzia? 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., zwanej ustaw? PZP).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233140 Travaux routiers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 71322300 Services de conception de ponts
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Droga wojewÛdzka nr 949, wojewÛdztwo ma?opolskie, powiat: o?wi?cimski, gmina: K?ty, miejscowo??: ??ki.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej ñ projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robÛt, przedmiaru robÛt w oparciu o Program funkcjonalno ñ u?ytkowy i decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzul? natychmiastowej wykonalno?ci lub zgody w?a?ciwego organu na wykonanie robÛt budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnie? i opinii niezb?dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budow? mostu na DW 949 wraz z dojazdami (droga klasy G, jednojezdniowa o dwÛch pasach ruchu 2x3,5m) oraz rozbudow? skrzy?owania DW 948 z DW 949. 2) Wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z budow? mostu wraz z dojazdami na DW 949 i rozbudowa skrzy?owania DW 949 i DW 949 wraz z niezb?dn? infrastruktur? towarzysz?c? w oparciu o dokumentacj? projektow? wykonan? przez Wykonawc? robÛt, z uwzgl?dnieniem wymogÛw wynikaj?cych z decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 03/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 12 324 140.65 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Koniecznym i uzasadnionym sta?o si? dokonanie zmiany tre?ci umowy w zakresie dotycz?cym terminu realizacji zamÛwienia. Wyst?pi?y okoliczno?ci b?d?ce przeszkodami o charakterze obiektywnym, niezale?nym od stron umowy, w szczegÛlno?ci Wykonawcy, i niemo?liwymi do przewidzenia w momencie zawarcia umowy ñ b?d?cych skutkiem sytuacji zwi?zanej z zaistnieniem stanu epidemii Covid -19.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 12 324 140.65 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 12 324 140.65 PLN Rozbudowa DW 948 O?wi?cim ñ K?ty i DW 949 Brzeszcze ñ Osiek ñ Etap II - zaprojektowanie i wykonanierobÛt budowlanych. 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45233140 - Travaux routiers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts