Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Travaux routiers

2022/S 119-334321  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Cracovie: Travaux routiers 2022/S 119-334321 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Krakowie NumÈro national d'identification: PL21 Adresse postale: ul. G?owackiego 56 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-085 Pays: Pologne Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl TÈlÈphone: +48 124465810 Fax: +48 124465702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami wojewÛdzkimi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa obwodnicy i mostÛw w ci?gach drÛg wojewÛdzkich NumÈro de rÈfÈrence: ZDW-DN-4-271-8/22
II.1.2) Code CPV principal 45233140 Travaux routiers
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Koz?Ûw i Borusowa w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 973 oraz budowa / przebudowa dziewi?ciu obiektÛw mostowych zlokalizowanych w ci?gach drÛg wojewÛdzkich. Niniejsze zamÛwienie ca?o?ciowo stanowi jedn? inwestycj? / projekt, ktÛry uzyska? wst?pn? promes? dotycz?c? dofinansowania z programu Rz?dowy Fundusz POLSKI ?AD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach ktÛrego projekt ten ma by? realizowany.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221100 Travaux de construction de ponts 45233122 Travaux de construction de rocades 45233128 Travaux de construction de carrefours giratoires 45233129 Travaux de construction de routes transversales 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 71322300 Services de conception de ponts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
DW 968, 961, 993, 966, 981, 780, 781, 973; wojewÛdztwo ma?opolskie; miejscowo??: Szczawa, Ko?ne Hamry, Poronin, Bednarka, Kobylec, GrybÛw, Libi??, Jankowice, Hubenice, Koz?Ûw, Borusowa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Koz?Ûw i Borusowa w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 973 oraz budowa / przebudowa dziewi?ciu obiektÛw mostowych zlokalizowanych w ci?gach drÛg wojewÛdzkich. Niniejsze zamÛwienie ca?o?ciowo stanowi jedn? inwestycj? / projekt, ktÛry uzyska? wst?pn? promes? dotycz?c? dofinansowania z programu Rz?dowy Fundusz POLSKI ?AD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach ktÛrego projekt ten ma by? realizowany. ZamÛwienie obejmuje wykonanie nast?puj?cych zada?: Zadanie 1 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 968 w m. Szczawa: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 968 (odc. 060 km 17+639) na rz. Kamienica w m. Szczawa. Zadanie 2 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 968 w m. Szczawa: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 968 (odc. 060 km 19+033,90) na rz. Kamienica w m. Szczawa. Zadanie 3 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 961 w m. Ko?ne Hamry: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 961 (odc. 010 km 3+291,03) na pot. Cicha Woda w m. Ko?ne Hamry. Zadanie 4 ñ budowa mostu w ci?gu DW 961 w m. Poronin: Przedmiotem zadania jest wykonanie budowy mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 961 (odc. 010 km 2+259) na pot. Poroniec w m. Poronin. Zadanie 5 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 993 w m. Bednarka: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 993 (odc. 060 km 5+316) na pot. Bednarka w m. Bednarka. Zadanie 6 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 966 w m. Kobylec: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 966 (odc. 130 km 0+058) na rz. Stradomka w m. Kobylec wraz z dojazdami i budow? chodnika w m. Kobylec i Brzezowa. Zadanie 7 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 981 w m. GrybÛw: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 981 (odc. 080 km 2+466) na pot. Czerwony w m. GrybÛw. Zadanie 8 ñ przebudowa (budowa) wiaduktu w ci?gu DW 780 w m. Libi??: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) wiaduktu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 780 (odc. 230 km 1+380) w m. Libi??. Zadanie 9 ñ przebudowa (budowa) mostu w ci?gu DW 781 w m. Jankowice: Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy (budowy) mostu w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 781 (odc. 140 km 1+036) na rz. Wis?a w m. Jankowice. Zadanie 10 ñ budowa obwodnicy m. Hubenice, Koz?Ûw i Borusowa w ci?gu DW 973: Przedmiotem zadania jest wykonanie budowy obwodnicy m. Hubenice, Koz?Ûw i Borusowa w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 973. SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawiera Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cy za?. nr 1 SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: 28 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 041-105258
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Budowa obwodnicy i mostÛw w ci?gach drÛg wojewÛdzkich
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Niniejsze post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, poniewa? w post?powaniu tym ceny wszystkich z?o?onych w nim ofert, w tym w szczegÛlno?ci cena oferty, ktÛra w ?wietle kryteriÛw oceny ofert okre?lonych w SWZ mog?aby zosta? uznana za najkorzystniejsz?, znacznie przekraczaj? kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie tego zamÛwienia (bud?et Zamawiaj?cego) ñ cena oferty, ktÛra mog?aby zosta? uznana za najkorzystniejsz?, b?d?cej jednocze?nie ofert? zawieraj?c? najni?sz? cen? (239 931 501,79 z?), znacznie przekracza kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia (177 025 000,00 z?) i Zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy? tej kwoty do ceny tej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z przepisami Dzia?u IX Rozdzia? 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej ustaw? PZP).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Cracovie: Travaux routiersType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45221100 - Travaux de construction de ponts 
45233122 - Travaux de construction de rocades 
45233128 - Travaux de construction de carrefours giratoires 
45233129 - Travaux de construction de routes transversales 
45233140 - Travaux routiers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts