Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: ...tudes de marchÈ et recherche Èconomique; sondages et statistiques

2020/S 149-366000  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Cracovie: ...tudes de marchÈ et recherche Èconomique; sondages et statistiques 2020/S 149-366000 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Ma?opolskie, Urz?d Marsza?kowski Adresse postale: ul. Basztowa 22 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Bigosi?ski, Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Ma?opolskiego, Departament Generalny, ul. Rac?awicka 56, 30-017 KrakÛw Courriel: przetargi@umwm.pl TÈlÈphone: +48 126303185 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.malopolska.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/ http://www.malopolska.pl http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. ÑWp?yw dzia?a rewitalizacyjnych podejmowanych w szczegÛlno?ci w ramach 11. osi priorytetowej Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego ... NumÈro de rÈfÈrence: ZPO-IX.272.5.2020
II.1.2) Code CPV principal 79300000 ...tudes de marchÈ et recherche Èconomique; sondages et statistiques
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. ÑWp?yw dzia?a rewitalizacyjnych podejmowanych w szczegÛlno?ci w ramach 11 osi priorytetowej Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 na ograniczenie problemÛw spo?ecznych w miastach i na obszarach wiejskichî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 169 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. ÑWp?yw dzia?a rewitalizacyjnych podejmowanych w szczegÛlno?ci w ramach 11 osi priorytetowej Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020 na ograniczenie problemÛw spo?ecznych w miastach i na obszarach wiejskichî.
   2.  Warunki realizacji zamÛwienia zawieraj wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ) stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ / za??cznik nr 1 do wzoru umowy.
   4.  Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego ñ w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SposÛb realizacji zamÛwienia / PondÈration: 75 Prix - PondÈration: 25
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego ñ w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ma?opolskiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires Dotyczy pkt II.2.7: Planowany termin realizacji zamÛwienia: badanie do 152 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przeprowadzenie prezentacji do dnia 18 grudnia 2020 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy zgodnie z tre?ci art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp opublikowa wst?pne og?oszenie informacyjne, ktÛre zawiera?o wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zamÛwieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego, i zosta?o ono zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni 12 miesi?cy przed dniem przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiaj?cy w celu skrÛcenia terminu sk?adania ofert zamie?ci wst?pne og?oszenie informacyjne 2019/S 111-272128 z dnia 12 czerwca 2019 r. na BIP-ie w dniu 12 czerwca 2019 r. 2019/S 111-272128
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 069-164513
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. ÑWp?yw dzia?a rewitalizacyjnych podejmowanych w szczegÛlno?ci w ramach 11 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego ...
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Utila Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Targowa 42/20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-733 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EU-Consult Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Toru?ska 18C Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-747 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 169 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 158 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przetargowe, na czas rÛwny okresowi zwi?zania ofert w wysoko?ci 3000,00 PLN.
   2.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ustawy informuje, ?e najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Dotyczy pkt IV.2.6: Sk?adaj?cy ofert pozostaje ni zwi?zany przez okres 60 dni, licz?c od up?ywu terminu sk?adania ofert. cd. pkt III.1.3
   4.  Do oferty nale?y do??czy jednolity europejski dokument zamÛwienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP).
   5.  Wykonawca mo?e przed up?ywem terminu do sk?adania ofert zmieni lub wycofa ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionych rÛwnie na miniPortalu. SposÛb zmiany i wycofania oferty zosta opisany w Instrukcji u?ytkownika dost?pnej na miniPortalu.
   6.  Wykonawca po up?ywie terminu do sk?adania ofert nie mo?e skutecznie dokona zmiany ani wycofa z?o?onej oferty. VII. SposÛb komunikowania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami (nie dotyczy sk?adania ofert wskazanych w pkt
   8. 2
   1.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w szczegÛlno?ci sk?adanie o?wiadcze?, wnioskÛw, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po?rednictwem dedykowanego formularza dost?pnego na ePUAP oraz udost?pnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwi?zanej z niniejszym post?powaniem Zamawiaj?cy i Wykonawcy pos?uguj si numerem og?oszenia (numerem og?oszenia BZP/TED/nr referencyjny lub identyfikatorem post?powania ñ ktÛre s podane m.in. na miniPortalu).
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie komunikacj pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@umwm.pl
   3.  Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentÛw lub o?wiadcze sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem formularza do komunikacji jako za??czniki. Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie mo?liwo? sk?adania dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze za pomoc poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. SposÛb sporz?dzenia dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze musi by zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego oraz udost?pniania i przechowywania dokumentÛw elektronicznych wraz z rozporz?dzeniem Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 17 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego oraz udost?pniania i przechowywania dokumentÛw elektronicznych oraz rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia wraz z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. VIII. Forma sk?adania dokumentÛw zosta?a okre?lona w pkt
   7. 4 SIWZ. przetargi@umwm.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79300000 - Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques