Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie:Valves cardiaques

2023/S 55-158725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Cracovie: Valves cardiaques 2023/S 055-158725 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II Num╚ro national d'identification: 6771694570 Adresse postale: ul. Pr?dnicka 80 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Nina Zamojska Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl T╚l╚phone: +48 126143484 Fax: +48 126143484 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny-jednostka sektora finans█w publicznych-samodzielny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wk?u? centralnych, ?at, zastawek, serwet, oksygenator█w oraz zestaw█w ob?o?e? dla Kardiochirurgii Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.271.107.2022
II.1.2) Code CPV principal 33182220 Valves cardiaques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wk?u? centralnych, ?at, zastawek, serwet, oksygenator█w oraz zestaw█w ob?o?e? dla Kardiochirurgii
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 930 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518200 Draps pour salle d'op╚ration
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sterylny zestaw ob?o?enia do zabieg█w wszczepiania zastawek z dodatkowymi wyrobami medycznymi.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182220 Valves cardiaques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest zastawka biologiczna serca aortalna bezszwowa.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sterylny oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym wraz ze sterylnym zestawem dren█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sterylny oksygenator o ma?ej powierzchni wymiany gazowej ze zintegrowanym filtrem t?tniczym wraz ze sterylnym zestawem dren█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest g?owica do pompy centryfugalnej oraz plasterek czujnika sp?ywu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182220 Valves cardiaques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II, ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Krak█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest stent aortalny do leczenia ostrych rozwarstwie? aorty wst?puj?cej i ?uku.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zakupu wyrob█w medycznych w ilo?ci mniejszej (maksymalnie o 50 %) ni? okre?lona w odpowiednim za??czniku do umowy, je?eli realne zapotrzebowanie Zamawiaj?cego w trakcie realizacji umowy oka?e si? mniejsze od zak?adanego. W przypadku zmniejszenia zam█wienia zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u. Okres obowi?zywania umowy mo?e zosta? wyd?u?ony na okres kolejnych 12 miesi?cy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilo?ci ?wiadcze? zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrob█w medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiaj?cy nie zakupi? ilo?ci wyrob█w medycznych wskazanych w odpowiednich za??cznikach umowy. Przed?u?enie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 002-003640
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet 1
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOLNLYCKE HealthCare Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5422588828 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 360 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 360 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet 4
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet 7
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LivaNova Poland sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5213592688 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 398 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 600 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 8 Intitul╚:
Pakiet 8
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MD sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 7010045901 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 675 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 600 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 9 Intitul╚:
Pakiet 9
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LivaNova Poland sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5212592688 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 797 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 797 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 10 Intitul╚:
Pakiet 10
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Doko?czenie sekcji III.1.1. i III
   1. 2 II
   1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1 )informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w punkcie I 1 ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w punkcie I.1; 2 )za?wiadczenia, o kt█rym mowa w punkcie I.3 za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o kt█rych mowa w punkcie I.4 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a )nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne
   2.  Dokument, o kt█rym mowa w pkt 1 ppkt 1, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 1 ppkt 2a, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje si?. III Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zam█wie? Publicznych przewiduje opisan? w tym przepisie mo?liwo??, aby najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia IV Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust.
   1.  ustawy PZP Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP. V Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona b?dzie drog? elektroniczn? za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w tre?ci og?oszenia platform? zakupow?. VI Gdziekolwiek w niniejszym og?oszeniu przywo?ana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczeg█?owienia to nale?y przez to rozumie? Ustaw? Prawo Zam█wie? Publicznych VII Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie? o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP VIII Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IX Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymienione poni?ej Wykonawca winien z?o?y? wraz z ofert? w spos█b opisany w pkt 14 SWZ:
   1.  O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce zaoferowania wyrob█w medycznych w zakresie ich zgodno?ci z przepisami prawa ˝ dotyczy wszystkich pakiet█w w przypadku zaoferowania przez Wykonawc? wyrobu b?d?cego wyrobem medycznym;
   2.  Instrukcja u?ycia w j?zyku polskim ˝ zgodnie z za??cznikiem nr 3 do SWZ;
   3.  Dokumenty potwierdzaj?ce parametry przedmiotu zam█wienia ˝ zgodnie z za??cznikiem 3 do SWZ;
   4.  Schematy zgodnie z SWZ;
   5.  Pr█bki - zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SWZ. https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy. Odwo?anie przys?uguje na:- niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;- zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;- zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DzUUE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie zawiera: -imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);- nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego;- numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku;- numer w KRS, a w przypadku jego braku ˝ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, kt█ry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania;- okre?lenie przedmiotu zam█wienia;- wskazanie numeru og?oszenia w przypadku publikacji w DzUUE;- wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; -zwi?z?e przedstawienie zarzut█w; -??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania;-wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowod█w na poparcie przytoczonych okoliczno?ci;- podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;-wykaz za??cznik█w. Do odwo?ania do??cza si?:- dow█d uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci;-dow█d przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu;- dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/03/2023 Dostawa wk?u? centralnych, ?at, zastawek, serwet, oksygenator█w oraz zestaw█w ob?o?e? dla Kardiochirurgii 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33182220 - Valves cardiaques 
33186000 - Circulation extracorporelle (CEC) 
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers 
39518200 - Draps pour salle d'opÚration